Nationella vårduppdrag sarkom

Sarkom kan uppstå i alla åldrar och kan förekomma på de flesta ställen i kroppen. Sjukdomsgruppen är heterogen och inrymmer ett 50-tal olika specifika diagnoser.

Incidens sarkom

Totalt diagnosticeras ca 600 patienter årligen med sarkom. Skelettsarkom står för ca 120/år, medan sarkom i mjukdelar omfattar totalt ca 300 patienter årligen, varav ca 50 är buksarkom lokaliserade retroperitonealt och intraabdominellt. Utöver dessa tillkommer ett 50-tal mjukdelssarkom med varierande lokalisationer såsom t.ex. gynekologiska sarkom, sarkom inom huvud-halsområdet mm.

En speciell variant av sarkom utöver ovannämnda är gastrointestinala sarkom, GIST, som omfattar 120-150 fall per år varav ca 100 kräver planerad kirurgi medan resterande är bifynd vid annan kirurgi i magtarmkanalen.

Regionala sarkomcentrum

De fem regionala sarkomcentrum som finns idag (i samtliga sjukvårdsregioner utom Uppsala-Örebro-regionen) bedöms även fortsatt kunna diagnosticera, behandla och följa upp merparten av patienter med sarkom inom ramen för sina regionala uppdrag. Det redan väletablerade samarbetet och samverkan mellan landets fem sarkomcentrum är en viktig förutsättning för den fortsatta utvecklingen av sarkomvården.

Vid ett regionalt sarkomcentrum finns tillgång till samlad och samverkande expertis inom diagnostik, kirurgisk behandling, onkologisk behandling, rehabilitering och psykosocialt stöd samt forskning. Sarkomcentrum ansvarar för regional MDK och deltar i nationell MDK.

Patienter med misstänkt sarkom enligt kriterier i vårdprogram ska skyndsamt remitteras till regionalt sarkomcentrum. Alla patienter med misstänkta sarkom bör remitteras till sarkomcentrum för vävnadsbunden diagnostik och utredning.

Behandlingsrekommendationer utformas vid en regional eller nationell multidisciplinär konferens. Respektive sjukvårdsregion äger beslut om utformningen av den regionalt centraliserade verksamheten. Uppsala-Örebroregionen äger frågan om en ev. framtida förändring av den regionala organisationen av sarkomvården i sin sjukvårdsregion.

Nationellt vårduppdrag

De nationella vårdenheterna ska tillsammans svara för den mest avancerade diagnostiken och behandlingen av barn och vuxna med olika typer av sarkom såväl skelett- och mjukdelssarkom i extremiteter och bålvägg som buksarkom.

De nationella vårdenheterna ska etablera en nationell multidisciplinär konferens (MDK), samt i dialog med regionala sarkomcentrum regelbundet utvärdera avgränsningarna mellan det nationella och det regionala verksamhetsuppdraget, utifrån den medicinska utvecklingen och tillgång till bästa kompetens.

I det nationella uppdraget ingår det att vara ledande och drivande inom forskning, såväl klinisk som translationell. Det ingår även ansvar för utveckling, utbildning samt ett särskilt ansvar för kompetensförsörjning och kompetensutveckling inom områdets olika berörda specialiteter.

Nationella vårdenheter

Karolinska Universitetssjukhuset
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Skånes Universitetssjukhus

Information till utredande och remitterande enheter

Verksamhetsbeskrivning, skelett- och mjukdelssarkom (pdf, nytt fönster)

Remitteringsrutiner inkl nMDK och kontaktuppgifter, skelett- och mjukdelssarkom (pdf, nytt fönster)

Verksamhetspresentation buksarkom inkl nMDK och kontaktuppgifter (pdf, nytt fönster)

Dokument och länkar

Sakkunniggruppernas utlåtanden

Remiss till landsting och regioner 2015 (pdf, nytt fönster)

Remissvar och ansökningar

RCCs beslutsrekommendation nationell nivåstrukturering av sarkom (pdf, nytt fönster)