Överenskommelsen jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2024

RCC:s arbete finansieras i hög grad av årliga överenskommelser mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). I överenskommelserna beskrivs vilka områden regeringen och regionerna vill fokusera på och hur medel ska fördelas till dessa områden. Överenskommelsen för 2024 omfattar totalt 809 miljoner kronor.

Regeringen avsätter en miljard kronor till cancervården under 2024. Av dessa ingår 809 miljoner kronor i överenskommelsen. 133,5 miljoner kronor är stadsbidrag till sjukvårdsregionala RCC. Övriga medel går till myndighetsuppdrag och liknande. 

Överenskommelsens innehåll

Genom överenskommelserna får RCC i samverkan uppdraget att vara nationellt stödjande, stimulerande och samordnande i arbetet med att utveckla cancervården. De regionala RCC har motsvarande roll sjukvårdsregionalt.

Om överenskommelsen på skr.se

Insatserna i överenskommelsen delas in i fyra områden som motsvarar cancerstrategins delar:

 • Prevention och tidig upptäckt
 • Tillgänglig och god vård med mera, med fokus på patienten
 • Kunskapsutveckling, kompetensförsörjning och forskning
 • Tillgång till och användning av medicinska teknologier

Till varje område kopplas ett antal insatser. Vissa insatser ska regionerna genomföra med stöd av RCC. Andra insatser ska RCC genomföra, nationellt eller sjukvårdsregionalt.

Varje år finns några områden som är särskilt utpekade, men stora delar återkommer i överenskommelsen år efter år. Det gör att överenskommelserna bidrar till att skapa stabilitet och långsiktighet, trots att de skrivs på ett år i taget.

Överenskommelsen publiceras i sin helhet när den är expedierad på rgeringskansliet.

Prevention och tidig upptäckt

Inom området prevention och tidig upptäckt har RCC i samverkan uppdraget att stödja förebyggande insatser som kan minska insjuknandet i cancer och även återinsjuknandet. Arbetet utgår från den nationella preventionsplanen som tagits fram av RCC:s nationella arbetsgrupp för prevention. Det ansluter också till EU:s arbete med prevention.

RCC har också uppdraget att stödja regionernas screeningverksamheter för att åstadkomma ett högt och jämlikt deltagande i hela landet. Det rymmer både insatser för erfarenhetsutbyte och utveckling, och tekniskt stöd till kallelsesystem och register.

Nationellt arbete med prevention

 • RCC i samverkan ska, i samverkan med andra berörda aktörer och i linje med den nationella handlingsplanen för prevention 2024–2030, stödja arbetet med preventiva insatser för att minska det påverkbara insjuknandet i cancer samt förebygga omotiverade skillnader i insjuknande i cancer.
 • RCC i samverkan ska, i samverkan med andra berörda aktörer och i linje med den nationella handlingsplanen för prevention 2024–2030, stödja förebyggande insatser mot återinsjuknande i cancer.
 • RCC i samverkan ska genom arbete med den europeiska preventionskampanjen Cancer prevention across Europe (PrEv-can) medverka till att allmänheten får evidensbaserad information om cancerprevention.
 • RCC i samverkan ska, i samverkan med Folkhälsomyndigheten, delta i arbetet kring Joint action för prevention, JApreventNCD.

Samverkansregionalt arbete med prevention

 • RCC ska, utifrån den Nationella preventionsplanen 2024–2030, och i samverkan med andra berörda aktörer, arbeta för att förebygga cancer och främja hälsosamma levnadsvanor.

Särskild satsning för att utrota livmoderhalscancer

 • RCC i samverkan ska genom respektive RCC stödja regionerna i arbetet med att utrota livmoderhalscancer. Stödet ska gå till att främja implementeringen av den nationella studien om catch-up vaccination, till exempel vaccinkostnader eller infrastrukturen kring.

Nationellt arbete med tidig upptäckt

 • RCC i samverkan ska stödja hälso- och sjukvården att, med hjälp av strukturerade metoder, så tidigt som möjligt fånga upp patienter med ökad risk för cancer. Strukturerade metoder kan bland annat inkludera teledermatoskopi, utbildningar och verktyg för artificiell intelligens (AI).
 • RCC i samverkan ska stödja regionerna i deras arbete med organiserad testning för prostatacancer genom att underlätta utbyte av erfarenheter, ansvara för framtagandet av nationellt informationsmaterial och underlätta för en jämlik uppföljning av PSA-provtagning.
 • RCC i samverkan ska stödja regionernas screeningverksamhet för att åstadkomma ett högt och jämlikt deltagande i hela landet. Stöd kan bl.a. ges genom utbildning av hälsoinformatörer och stöd till riktade insatser för att höja deltagandet i svårnådda grupper.
 • RCC i samverkan ska verka för en ökad nationell samordning och för ett ökat nationellt erfarenhetsutbyte mellan de befintliga screeningprogrammen för bröst-, livmoderhals- och tjock- och ändtarmscancer. Nationell samordning ska ske i samverkan med Socialstyrelsen.
 • RCC i samverkan ska tillgängliggöra användandet av generiska kallelsesystem för tjock- och ändtarmscancer och livmoderhalscancerprevention.
 • RCC i samverkan ska möjliggöra nationell uppföljning av mammografi genom nationellt register i syfte att identifiera ojämlik tillgång och skillnader i deltagande i screeningprogrammet.
 • RCC i samverkan ska utreda förutsättningar för etablerandet av nationella kallelsekanslier för andra screeningprogram utöver tjock- och ändtarmscancer.
 • RCC i samverkan ska delta i arbetet med Joint Action Cancer Screening, som initierats inom ramen för EU:s cancerplan.

Samverkansregionalt arbete med tidig upptäckt

 • RCC ska stödja utvecklingen av regionala strukturer för omhändertagande av personer med ärftlighet för cancersjukdom med målet att säkerställa en jämlik tillgång till kontroller och interventioner för berörda individer.

Tillgänglig och god vård med mera, med fokus på patienten

Inom området tillgänglig och god vård med mera, med fokus på patienten, är huvudområdena fortsatt arbete med standardiserade vårdförlopp (SVF), insatser inom barncancerområdet, rehabilitering och palliativ vård samt arbete med Min vårdplan. Skrivningarna i överenskommelsen lyfter vikten av processarbete, delaktighet och livskvalitet.

Under 2024 har RCC fått i uppdrag att särskilt fokusera på patologi och radiologi. Det är områden som ingår i nästan alla cancerprocesser och där det sker en snabb utveckling som påverkar såväl kompetensförsörjning som arbetssätt. Även rehabilitering är ett utpekat område under 2024.
Uppdragen är uppdelade i arbete med standardiserade vårdförlopp, Min vårdplan, rehabilitering och palliativ vård samt barncancer.

Nationellt arbete med Min vårdplan

 • RCC i samverkan ska ansvara för nationell samordning och utveckling av verktyget Min vårdplan cancer. I detta ingår att öka tillgängligheten till fördjupad diagnosspecifik patientinformation för personer med cancer liksom att fortsätta utveckla tekniska och organisatoriska arbetssätt för en sammanhållen planering.

Samverkansregionalt arbete med Min vårdplan

 • RCC ska löpande stödja införandet av Min vårdplan så att den tillgängliggörs till regionens cancerpatienter.

Nationellt arbete med standardiserade vårdförlopp

 • RCC i samverkan ska vara nationellt stödjande, stimulerande och samordnande i arbetet med att införa ett gemensamt system för standardiserade vårdförlopp (SVF). Det innebär till exempel att vid behov särskilt fokusera på de områden och regioner där det finns utmaningar med att uppnå ledtidsmålet för SVF. Under 2024 ska därför en genomlysning göras av radiologin och patologin.
 • RCC i samverkan ska ansvara för översyn och eventuell revidering av befintliga SVF i syfte att säkerställa att dessa är i linje med senast gällande vårdprogram.
 • RCC i samverkan ska underlätta för regionerna att följa redan framtagna SVF.
 • RCC i samverkan ska samordna arbetet med kvalitetsutvärdering av inrapporterade data. Det innefattar bl.a. att ta fram regelbundna rapporter som redovisar utvecklingen av väntetider som ska kunna användas nationellt för att ge en bild av väntetidsläget. Redovisningen ska omfatta könsuppdelad statistik. RCC i samverkan ska löpande hålla regeringen informerad om utvecklingen av väntetiderna. RCC i samverkan ska verka för gemensamma nationella lösningar som förbättrar kvaliteten i data.
 • RCC i samverkan ska stödja RCC:ernas och regionernas arbete med att nå ut med och synliggöra information om arbetet med SVF, till exempel via cancercentrum.se.
 • RCC i samverkan ska arrangera mötesplatser för utbyte av erfarenheter av införandet av pakkeförlopp/standardiserade vårdförlopp i de nordiska länderna.
 • RCC i samverkan ska se över PREM-enkäten som skickas ut till patienter som avslutat ett SVF, och vid behov initiera en revidering av enkäten.
 • RCC i samverkan ska ta fram mallar för ansökning om medel från RCC för att genomföra satsningar i syfte att öka tillgängligheten och öka ledtidsmålsuppfyllelsen inom patologi och radiologi.

Samverkansregionalt arbete med standardiserade vårdförlopp

 • RCC ska stödja regionerna i deras arbete med att ta fram redovisningar av arbetet med SVF samt i att samordna det regionala arbetet med SVF.
 • RCC ska stödja verksamheterna i deras arbete med utvecklingen av nya arbetssätt för att öka följsamheten till SVF.
 • RCC ska stödja regionerna i arbetet med att förbättra tillgängligheten inom urologin, i enlighet med den nationella genomlysningen av urologi framtagen under 2022.
 • RCC ska stödja regionerna med insatser som syftar till att stärka kvalitetsutvärdering av SVF, till exempel arbetet med enhetlig registrering, användande av kriterier för välgrundad misstanke och kvalitetskontroll av inrapporterade data regionalt och lokalt.
 • RCC ska stödja regionerna i att kartlägga orsaker till de allra längsta väntetiderna (mer än 75 procent än den optimala ledtiden som anges i SVF).

Särskild satsning på radiologi och patologi

 • RCC ska fördela medel till initiativ som syftar till att främja tillgängligheten inom radiologin och patologin samt till en högre måluppfyllelse av det nationella ledtidsmålet för SVF.

Regionalt arbete med standardiserade vårdförlopp

 • Regionerna ska arbeta för att nå inklusions- och ledtidsmålet för SVF. Uppfyllelse av inklusionsmålet är en förutsättning för utbetalning av medel.
 • Regionerna ska redovisa arbetet med SVF i enlighet med den redovisningsmall som RCC samverkan tar fram i samråd med Regeringskansliet (Socialdepartementet) eller den myndighet som regeringen utser.

Nationellt stöd till barncancerområdet

 • RCC i samverkan ska genom den nationella arbetsgruppen för barncancer och i enlighet med arbetsgruppens handlingsplan 2023–2025 verka för att stärka barncancervården. Handlingsplanen inkluderar bland annat initiativ som syftar till att skapa aktiva överlämningar mellan barncancervården och vuxencancervården, ändamålsenligt stöd till syskon och anhöriga, samt en individ- och åldersanpassad barncancervård med särskilt fokus på tonåringar.
 • RCC i samverkan ska stödja och bidra till att utveckla kunskaps- och erfarenhetsutbytet om långtidsuppföljning som bedrivs vid seneffektsmottagningar i samtliga samverkansregioner.
 • RCC i samverkan ska stödja utvecklingen av Min vårdplan för barncancerpatienter inklusive att den anpassas till patienternas och vårdnadshavarnas behov.
 • RCC i samverkan ska stödja och initiera nationellt samordnade utbildningsinsatser inom barncancerområdet i syfte att underlätta kompetensförsörjningsbehovet.

Samverkansregionalt stöd till barncancerområdet

 • RCC ska stödja det regionala arbetet genom att underlätta samverkan mellan olika verksamheter inom barncancervården för att möjliggöra optimalt omhändertagande av barn med komplexa behov.
 • RCC ska stödja och följa den regionala implementeringen av det Nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer.
 • RCC ska stödja implementering av vårdprogrammet palliativ vård för barn.
 • RCC ska stödja det fortsatta arbetet med att kartlägga tillgången till palliativ vård för barn inom respektive region.
 • RCC i samverkan ska stödja implementeringen av det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering för barn och ungdomar.

Nationellt stöd till rehabilitering och palliativ vård

 • RCC i samverkan ska i dialog med Socialstyrelsen, nationellt programområde för rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin samt regionerna arbeta för att regionerna registrerar insatser för rehabilitering enligt Socialstyrelsens KVÅ-klassifikation.
 • RCC i samverkan ska initiera en dialog med Socialstyrelsen om att utveckla en arbetsmodell för kontinuerlig uppföljning av användandet av KVÅ-koder samt eventuell revidering av befintliga koder för rehabilitering.
 • RCC i samverkan ska ta fram utbildningar och kompetenshöjande insatser för vårdpersonal om att erbjuda rehabilitering.
 • RCC i samverkan ska arbeta för att öka medvetenheten kring rehabiliteringsinsatser bland patienter.
 • RCC i samverkan ska stödja regionernas arbete med att skapa förutsättningar för patienter att genomföra egenvårdsinsatser.
 • RCC i samverkan ska genomföra utbildningsinsatser för att stödja implementeringen av vårdprogrammet för palliativ vård.
 • RCC i samverkan ska ta fram mallar för ansökning om medel från RCC för att genomföra satsningar i syfte att stärka cancerrehabilitering, aktiva överlämningar och långtidsuppföljning efter barncancer

Samverkansregionalt stöd till rehabilitering och palliativ vård 

 • RCC ska stödja implementeringen av det nationella vårdprogrammet för rehabilitering och det reviderade vårdprogrammet för palliativ vård.
 • RCC ska stödja samverkan mellan berörda aktörer kring rehabilitering och palliativa insatser inom den nära vården.
 • RCC ska stödja samverkan mellan berörda aktörer kring rehabilitering och palliativa insatser inom den nära vården.
 • RCC ska, tillsammans med patient- och närståendeföreträdare, arbeta för att stärka patientens förmåga till en aktiv rehabilitering, exempelvis genom stöd till initiativ så som Kraftens hus.
 • RCC ska stödja kunskapsutbyggnad kring och rehabilitering av bäckenkomplikationer vid cancersjukdom samt sprida erfarenheter av multidisciplinärt och multiprofessionellt teamarbete och patientdelaktighet i fråga om komplikationer och seneffekter i bäckenet.
 • RCC ska stödja en likvärdig rehabilitering och palliativ vård genom att öka utnyttjandet av digitala verktyg i både utbildning och erbjudande av vård.

   

Särskild satsning på rehabilitering, aktiva överlämningar och seneffektsuppföljning

 • RCC ska fördela medel till initiativ som stärker cancerrehabiliteringen för barn och vuxna och gör den mer jämlik. Medel kan fördelas till initiativ som gynnar implementering av de nationella vårdprogrammen för cancerrehabilitering och palliativ vård för barn och vuxna samt initiativ som stärker uppföljningen av cancerrehabiliteringen. När Socialstyrelsen slutredovisat regeringens uppdrag att kartlägga cancerrehabiliteringen (Dnr. S2023/02344) ska denna vägas in i beslut om fördelning av medel.
 • RCC ska fördela medel till initiativ som syftar till att stärka seneffektsuppföljningen och aktiva överlämningar mellan barn- och vuxencancervården. Initiativ på detta område ska vara i linje med Handlingsplan 2023–2025 – utvecklingsområden inom barncancerområdet.  

Kunskapsutveckling, kompetensförsörjning och forskning

RCC:s löpande arbete med att ta fram och förvalta kunskapsstöd är en viktig del av överenskommelsen. Här ryms också alla insatser för att stötta införandet av kunskapsstödens rekommendationer. Överenskommelsen lyfter att ny kunskap ska få ett effektivt, jämlikt och brett genomslag.

Överenskommelsen lyfter att vården behöver nya arbetssätt, bättre digitala stödfunktioner, nätverk för kunskapsutbyte och en balans mellan bred och djup kompetens för att möta kompetensbehovet. RCC har flera uppdrag som syftar till att möta det behovet. RCC har bland annat uppdraget att stödja universitetssjukhusen i att uppnå status som comprehensive cancer center (CCC) samt att delta vid etablerandet av ett EU-gemensamt nätverk av Comprehensive Cancer Centres.

Nationellt arbete med kunskapsutveckling

 • RCC i samverkan ska årligen, och vid behov oftare, uppdatera och/eller revidera befintliga vårdprogram på cancerområdet. För att effektivisera så väl framtagande som användning av kunskapsstöd ska arbetet ske i samverkan med regionernas system för kunskapsstyrning.
 • RCC i samverkan ska, utifrån den nationella utvärderingen av de nationella vårdprogrammen på cancerområdet som genomfördes under 2023, arbeta för att underlätta användandet av och öka den nationella följsamheten till vårdprogrammen.
 • RCC i samverkan ska stödja arbetet med det nationella regimbiblioteket och underlätta för regionerna att koppla regimerna till sina vårdadministrativa system.
 • RCC i samverkan ska genomföra insatser som underlättar uppföljningen av cancervården och som möjliggör insamling och visualisering av uppgifter om den enskilde patientens vård och behandling. Detta ska göras genom att stärka arbetet med automatöverföring av strukturerade data. Arbetet ska ske i samverkan med andra aktörer inom kunskapsstyrningen. En viktig del är att stärka uppföljningen av läkemedelsanvändningen för att säkra en jämlik tillgång och användning av cancerläkemedel i hela landet.

Samverkansregionalt arbete med kunskapsutveckling

 • RCC ska erbjuda regionerna stöd i uppföljningen av cancervården med hjälp av nationella eller regionala datakällor, inklusive patientrapporterade mått.
 • RCC ska stödja och underlätta regionernas arbete med rapporteringen till läkemedelsregistret.
 • RCC ska stödja implementeringen av nya och reviderade vårdprogram.

Nationellt arbete med kompetensförsörjning och forskning

 • RCC i samverkan ska genom nationella arbetsgruppen strålbehandling arbeta för ökad tillgänglighet, ett jämlikt införande av nya metoder, utökad klinisk patientnära forskning samt ett optimerat resursutnyttjandet inom svensk strålbehandling.
 • RCC i samverkan ska stödja universitetssjukhusen i att uppnå status som comprehensive cancer center (CCC) i syfte att Sverige, i enlighet med EU:s cancerplan, ska underlätta genomförandet av kvalitetssäkrad diagnostik och behandling samt utbildning, forskning och kliniska prövningar runt om i EU.
 • RCC i samverkan ska delta i arbetet med etablerandet av ett EU- gemensamt nätverk av Comprehensive Cancer Centres, flaggskeppsinitiativ fem i EU:s cancerplan.
 • RCC i samverkan ska bidra till ökat arbete med innovation inom cancerområdet genom samarbeten med befintliga intressenter och initiativ inom cancerforskningen.
 • RCC i samverkan ska för att underlätta kompetensförsörjningsbehovet stödja och initiera nationellt samordnade utbildningsinsatser efter behov, till exempel utbildning i processorienterat arbetssätt, cytostatikahantering och strålbehandling.
 • RCC i samverkan ska genom den nationella arbetsgruppen för ändamålet verka för jämlik och ökad tillgång till kliniska studier för alla patienter, bl.a. genom att utveckla förutsättningarna för den kliniska forskningen på mindre enheter i regioner. Den nationella arbetsgruppen ska även verka för att identifiera och sprida goda exempel. Arbetsgruppen ska samverka med berörda aktörer inom området.

Samverkansregionalt arbete med kompetensförsörjning och forskning

 • RCC ska stödja projekt och utveckling som kan underlätta kompetensförsörjningen inom cancerområdet till exempel uppgiftsväxling, nya arbetssätt och digitala lösningar såsom artificiell Intelligens (AI).

Tillgång till och användning av medicinska teknologier

Cancervården präglas av en snabb utveckling av nya läkemedel, nya medicinska teknologier och metoder. Likaså ny kunskap som möjliggör förfinad och individualiserad diagnostik, riskgruppering och behandling. RCC:s uppdrag genom överenskommelsen är att främja jämlikt införande och jämlik tillgång till dessa. Arbetet ska bygga på en rapport som RCC:s arbetsgrupp för cancergenomik och molekylär patologi utarbetade under 2023.

RCC ska också vara rådgivande till myndigheter och grupperingar i frågor som rör precisionsmedicin, samt stödja projekt som kvalitetssäkrar nya metoder. Exempel på det är användandet av artificiell intelligens (AI) inom screeningverksamheten.

Tillgång till och användning av medicinska teknologier 

 • RCC i samverkan ska utifrån den analys som gjordes av precisionsmedicin 2023 utarbeta en handlingsplan för att stödja en jämlik implementering av precisionsmedicin i regionerna.
 • RCC i samverkan ska genom den nationella arbetsgruppen för cancergenomik och molekylär patologi samverka med och vara rådgivande till nationella och regionala myndigheter och grupperingar inom området. Arbetsgruppen ska även stödja vårdprogramsgrupperna i frågor som rör cancergenomik och molekylär patologi.
 • RCC i samverkans ska genom den nationella arbetsgruppen för cancergenomik och molekylär patologi vara rådgivande till sjukvårdens laboratorier samt koordinera och samverka sjukvårdsregionalt i samarbete med genomiskt medicincentrum (GMC).
 • RCC i samverkan ska stödja projekt som effektiviserar och kvalitetssäkrar bedömningar inom cancervården, exempelvis genom användningen av AI inom screeningverksamheten.

Fördelning av medel genom överenskommelsen

Överenskommelsen omfattar 809 miljoner kronor, som regeringen avsätter ur stadsbudgeten. Medlen fördelas på flera olika sätt.

Kammarkollegiet betalar ut 365 miljoner kronor av dessa pengar till regionerna, fördelat efter befolkningsunderlag. Hälften betalas ut i början av året. Hälften är prestationsbaserat och betalas ut när regionerna har visat att de uppnått vissa mål när det gäller tillgänglighet.

Övriga medel fördelas av SKR, 405 miljoner kronor direkt till de sex sjukvårdsregionala RCC och 39 miljoner kronor till RCC i samverkan, för nationella uppdrag. RCC i samverkan beslutar vilket RCC som ska vara stödjande för varje nationellt uppdrag, och fördelar medlen utifrån det.

Överenskommelsens ekonomiska omfattning

Här presenteras hur medlen fördelas och vad de avser.

Medel som fördelas mellan regionerna

 • Arbete med standardiseradevårdförlopp - 365 miljoner kronor

Medel respektive RCC fördelar till regionerna efter ansökan

 • Särskild satsning på patologin - 60 miljoner kronor 
 • Särskild satsning på radiologin - 60 miljoner kronor 
 • Särskild satsning på rehabilitering - 100 miljoner kronor 

Nationella medel – RCC i samverkan fördelar delar av medlen till stödjande RCC.

 • Generiskt kallelsesystem - 15 miljoner kronor 
 • Nationell uppföljning mammografi - 3 miljoner kronor 
 • Samordning av screening - 8 miljoner kronor 
 • Nationellt arbete med standardiserade vårdförlopp - 14 miljoner kronor 
 • Övrigt nationellt utvecklingsarbete - 25 miljoner kronor 

Sjukvårdsregionala medel, fördelas lika mellan RCC

 • Samverkansregionalt stöd i standardiserade vårdförlopp - 28 miljoner kronor
 • Barncancer - 80 miljoner kronor 
 • Utrota livmoderhalscancer - 25 miljoner kronor 
 • Bäckenrehabilitering - 5 miljoner kronor 
 • Övrigt samverkansregionalt arbete - 21 miljoner kronor

Överenskommelse jämlik effektiv cancervård kortare väntetider 2024