Nyheter

Samverkan
Första årsrapporten från kvalitetsregistret för OPT är publicerad

SweOPT, det nationella kvalitetsregistret för organiserad prostatacancertestning (OPT), bildades våren 2023 med RCC väst som stödteam. Nu har SweOPTs första årsrapport publicerats.

Norr
Nu planeras för Kraftens hus i Jämtland Härjedalen

Kraftens hus är en ideell aktör inom cancerrehabilitering och en mötesplats för cancerberörda. Verksamheten kompletterar de aktiviteter som erbjuds inom vården och finns idag på tre håll i landet. Nu planeras för ännu ett Kraftens hus i Jämtland Härjedalen och de första aktiviteterna kan vara igång under senhösten 2024.

Norr
Miljoner till prostatacancerprojekt lett av processledare Andreas Josefsson

Forskningsprojektet SPRINTR får 21 miljoner kronor av Sjöbergstiftelsen. Projektet leds bland annat av Umeåforskaren Andreas Josefsson. Även Camilla Thellenberg är medlem i projektet. Båda har rollen som processledare för prostatacancer vid RCC Norr.

Samverkan
Min vårdplan cancer i urinblåsa utökas och byter namn

Den nya versionen har utökats och omfattar nu, förutom cancer i urinblåsa, cancer i njurbäcken, urinledare eller urinrör. Vidare har generella texter uppdaterats och innehåller nya filmer om strålbehandling och mediyoga. En ny avsnittsrubrik som heter Läkemedelsbehandling har tillkommit, där alla läkemedelstexter ligger samlade.

Samverkan
Årets SIBO-konferens gav mersmak – nu vill man stärka organisationen för nätverkande och kompetenshöjning

Den 15–16 maj anordnades konferensen för Sjuksköterskor inom barnonkologi (SIBO). I år med fokus på hjärntumörer. Konferensen var välbesökt med engagerade deltagare som hoppas på fler tillfällen att mötas och utbyta erfarenheter. RCC:s Nationella arbetsgrupp (NAG) för barncancer stöttar SIBO i arbetet att driva organisationen framåt.

Norr
Stärker kunskapen om genetiska förändringar för patienters lika villkor

Under våren har läkarna Anna Rosén och Christina Edwinsdotter Ardnor vid Cancergenetiska mottagningen i Umeå genomfört besök och utbildningar i norra sjukvårdsregionen. Syftet var dels att stärka kunskapen om genetiska förändringar som kan innebära en ökad risk för cancer, men också att säkra jämlika förutsättningar för patienter och familjer med behov av cancergenetisk utredning.

Samverkan
Studie undersöker effekten av brevutskick till släktingar om ärftlig cancer

Ett genetiskt testresultat som visar en ärftligt ökad risk för cancer berör inte bara patienten, utan även patientens släktingar. I dag sprids information främst via familjen. I en ny studie undersöks om det är effektivare att komplettera nuvarande praxis med brevutskick till berörda släktingar direkt från sjukvården.

Samverkan
Fysisk aktivitet och gemenskap – avgörande för livet efter cancer

Inom loppet av fyra år fick Gunilla Keith Bodros två cancerbesked. Det stöd hon fått från läkare, kuratorer, övrig vårdpersonal, rehabilitering i form av fysisk aktivitet och möjligheten att hjälpa andra som volontär har varit viktiga delar på resan mot att må bättre.

Samverkan
Ny rapport visar hur cancerläkemedel används och fungerar

Regionerna ställer om sin läkemedelsanvändning när det kommer nya rekommendationer, men de väljer inte alltid de billigaste läkemedlen. Det är två av slutsatserna i Regionala cancercentrums årsrapport från Register för cancerläkemedel, RCL.

Samverkan
Undersökning: Vad krävs för fungerande klinisk forskning?

Under försommaren kommer alla som på något sätt arbetar med kliniska studier inom cancervården erbjudas möjlighet att delta i en enkätundersökning. Syftet är att få en bra överblick över förutsättningarna för kliniska studier idag samt hitta goda exempel som kan spridas.

Samverkan
Min vårdplan utökas med ytterligare en kronisk bloddiagnos

I Sverige insjuknar ungefär 500 personer varje år i kronisk lymfatisk leukemi (KLL). Nyligen startade arbetet med att ta fram patientinformation till en helt ny Min vårdplan för diagnosen.

Samverkan
Screening för lungcancer? Ny pilotstudie på gång i väst och norr

Screening med lågdos-datortomografi kan upptäcka lungcancer tidigare. Det har flera internationella forskningsstudier visat. Nu planeras för en ny pilotstudie i Västerbotten och Västra Götaland. De första personerna beräknas få erbjudande om att delta under början av 2025.

Samverkan
Deadline för inrapportering till cancerregistret 15 juni

Den 15 juni är sista datum för klinikerna att rapportera in 2023 års cancerfall till RCC. Under veckan skickas den sista påminnelsen inför sommaren ut. Hur inrapporteringen ser ut i landets regioner varierar, för vissa regioner ser det bra ut inför årets leverans men en kontroll nu i maj visar att nästan 8 600 anmälningar saknas för hela förra året.

Samverkan
Nytt SVF för cancer i urinblåsan och övre urinvägarna förtydligar indikationen för en SVF-utredning

I samband med uppdateringen av det standardiserade vårdförloppet (SVF) för cancer i urinblåsan och övre urinvägar i maj månad, har det skett en del mindre modifieringar.

Samverkan
Arbetet är i gång för Min vårdplan neuroendokrina tumörer

Uppskattningsvis insjuknar omkring 400–500 personer i Sverige varje år i någon form av neuroendokrina tumörer (NET). Nu har jobbet med att ta fram patientinformation till en helt ny Min vårdplan för diagnosen startat upp.

Samverkan
Nya funktioner underlättar inrapportering till kvalitetsregister

Det nationella kvalitetsregistret för matstrups- och magsäckscancer (NREV) var först ut med de nya funktionerna för användarna. Näst på tur står registren för myelom och hypofystumörer. Förändringarna underlättar arbetet för alla som rapporterar in data till registren.

Samverkan
Cancerstudier i Sverige – nu med bättre sökfunktion

Databasen Cancerstudier i Sverige är nationell databas med aktuella kliniska studier inom cancervården. Nu har databasens sökfunktion förbättrats med möjlighet att söka på gener och pågående fas 1-studier.

Samverkan
Äldre mer nöjda med cancervård än yngre

Sedan 2017 har Regionala cancercentrum (RCC) ställt frågor till patienter som utretts inom standardiserade vårdförlopp (SVF) för cancersjukdomar. Svaren är genomgående positiva, bland annat har hela 90 procent av de tillfrågade ett positivt helhetsintryck av sitt vårdförlopp. Men det finns också annat som sticker ut, bland annat skillnader mellan yngre och äldre.

Samverkan
”Samarbete nyckeln för att komma till rätta med brister i den palliativa vården”

Ojämlik tillgång till vård, brister i styrning och avsaknad av kompetensutveckling är några av de problem som Cancerfondens rapport om svensk palliativ vård visar. Samarbete är nyckeln och Regionala cancercentrum i samverkan har en viktig roll för att stötta kommuner och regioner. Det menar nationella cancersamordnaren Kjell Ivarsson.

Samverkan
RCC fortsätter höja kunskapen om kopplingen mellan solvanor och hudcancer

Fler än vart sjunde cancerfall är hudcancer och diagnosen blir allt vanligare i Sverige. Solvanor är den största riskfaktorn. Strålsäkerhetsmyndighetens årliga enkät bland befolkningen visar att yngre – personer födda 1995–2005 – har en lägre kunskap om att hudcancer blir allt vanligare i Sverige. RCC jobbar hårt för att vända den trenden.