RCC Norrs organisation och yrkesgrupper

RCC utgår från ett patientprocessperspektiv där fokus ligger på en sammanhängande kedja av vårdhändelser, från diagnos och utredning till behandling, cancerrehabilitering och palliativ vård.

RCC Norr samverkar med landets övriga fem regionala cancercentrum och verksamheten omfattar all cancervård.

Olika yrkesgrupper

RCC:s organisation omfattar många olika yrkesgrupper. Varje nationellt kvalitetsregister har exempelvis ett stödteam vid ett RCC. Stödteamet består av registeradministratör, statistiker, vårdutvecklare och registerproduktägare. De har ett gemensamt ansvar och en koordinerande funktion i samarbete med registrets styrgrupp.

RCC Norr är stödjande RCC för de nationella register som avser tjock- och ändtarmscancer, analcancer, cancer i centrala nervsystemet (CNS), matstrups- och magsäckscancer samt för strålterapiregistret, nationellt kvalitetsregister för cancergenetik (NOGA) och läkemedelsregistret.

Registeradministratörer

Registeradministratörer arbetar med handläggning och administration av de 30-tal diagnosspecifika nationella kvalitetsregister som finns inom cancerområdet samt med registrering i Cancerregistret, som är ett av Socialstyrelsens lagstadgade hälsodataregister. Den dataplattform som används är INCA – informationsnätverk för cancervården.

Arbetet som registeradministratör innebär datainsamling, utbildning av inrapportörer, kvalitetssäkring och monitorering i respektive kvalitetsregister. Registeradministratören kan ha ett nationellt och/eller sjukvårdsregionalt ansvar för olika register.

Den nationella registeradministratören har även ett uppdrag som stödfunktion för landets övriga RCC, när det gäller arbetet med det specifika kvalitetsregistret.

Systemutvecklare och produktägare

Systemutvecklare och registerproduktägare arbetar med uppbyggnad, administration och utveckling av både nya och befintliga nationella kvalitetsregister samt projektledning av dataplattformen INCA.

Gruppen arbetar agilt, i Scrum-team, tillsammans med utvecklare från Registercentrum Norr, med att skapa nya IT-lösningar. Systemutvecklarna och produktägarna inom RCC är organiserade i tre utvecklingsgrupper; i Norr, Väst och Mellansverige.

I arbetet ingår att förbättra insamling av data, samt att skapa och underhålla databaser. Utveckling av webbformulär sker bland annat med INCA-plattformens egenutvecklade verktyg. Systemutvecklare arbetar även med överföring av data mellan kvalitetsregistren och andra system inom sjukvården.

Statistiker

Statistikerna har ett nationellt ansvar för att redovisa och bistå med statistik från sju kvalitetsregister inom cancerområdet.

Tillsammans med statistiker från övriga RCC utvecklas nationellt gemensamma statistikerlösningar. Utvecklingen kan avse INCA-plattformen, standardiserade utdatalösningar eller utvärdering av nya lösningar och förslag.

Statistikerna stödjer kommunikationen mellan statistiker med nationellt ansvar för register, och regional beställare av utdata eller statistik. Statistikerna arbetar också med utdata, uppföljning och statistik från det regionala cancerregistret.

Årligen görs en uppföljning av målindikatorer i den sjukvårdsregionala cancerplanen, med hjälp av data från kvalitetsregistren.

RCC norr erbjuder statistisk rådgivning vid kliniska studier. Statistikerstöd erbjuds även i samband med termin-10-arbeten inom läkarprogrammet.

Vårdutvecklare

Vid RCC Norr arbetar vårdutvecklare inom ramen för vårdprocessen vid cancersjukdom på regional, sjukvårdsregional och nationell nivå. Centrala delar för arbetet är utveckling, uppföljning och implementering av preventionsarbete, vägen in i cancervården, omvårdnad, pre- och rehabilitering samt palliativ vård.

Arbetet omfattar vårdens kunskapsstöd som exempelvis Min Vårdplan, individuell patientöversikt (IPÖ) och standardiserade vårdförlopp (SVF) samt utveckling av patientrapporterade mått. Andra delar är stöd till nationella kvalitetsregister för de diagnosområden som RCC Norr har ansvar för, samt till respektive nationellt vårdprogram. I vårdutveckling ingår också stöd till patient- och närståendeorganisationer.

Driften av RCC Norr

RCC Norr stödjer regionerna Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen i arbetet med att utveckla cancervården inom norra sjukvårdsregionen. RCC Norr finansieras dels av dessa regioner, dels genom statsbid­rag.

Region Västerbotten ansvarar för driften av RCC Norr, vilket regleras i regionavtalet och genom särskilda tjänsteköp. RCC Norr är en egen enhet inom Region Västerbottens organisation.