Om INCA

INCA – informationsnätverk för cancervården – är en nationell IT-plattform för hantering av register kring cancerpatienter avseende vård och forskning. INCA har varit i skarp drift sedan 2007. INCA drivs och utvecklas gemensamt av landets regionala cancercentrum.

På RCC används INCA-plattformen för att skapa registerlösningar som till exempel Individuell patientöversikt (IPÖ), cancerregistret, diagnosregister och nationella kvalitetsregister. Genom behörighetshantering kan uppgifter lagras till och bli tillgängliga från den regionala lagringsytan. Nationella kvalitetsregister är nationella sammanställningar av uppgifter från den regionala lagringsytan som också styrs genom behörighetshantering.

 • Möjliggöra för alla diagnosspecifika cancerregister att finnas på gemensam IT-plattform
 • Uppfylla användarnas krav på webbaserade register, det vill säga kliniker/enheter kan rapportera in data elektroniskt i stället för på pappersblanketter
 • Presentera rapporter baserade på nationellt likformigt insamlade data
 • Möjliggöra uttag online i realtid av egna klinikdata med regionala och nationella jämförelser
 • Skapa gemensamt IT-system för samtliga regionala cancercentrum
 • Möjliggöra ett strukturerat och samordnat arbete med nationella kvalitetsregister

Frågor och svar om INCA

Här hittar du juridiska frågor och svar om INCA-plattformen.

Den regionala lagringsytan på INCA utgör en del av regionernas vårddokumentationen och används för:

 • att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten,
 • administration, planering, uppföljning, utvärdering och tillsyn av verksamheten,
 • att framställa statistik om hälso- och sjukvården

Åtkomst till den regionala lagringsytan styrs av registerlösningarnas behörighetshantering som ger användarna möjligheten att registrera in och få tillgång till relevant information.

Individuell patientöversikt (IPÖ) är en registerlösning för registrering och visualisering av information om patienters vård och behandling.
IPÖ används som komplement tillsammans med patientjournal i patientmötet.
Lagringen av informationen sker på den regionala lagringsytan. Således kan information från diagnosregistren speglas in i IPÖ.
IPÖ tillgängligör information till Nationella kvalitetsregister utifrån vilken information som ingår i Nationella kvalitetsregister.

De olika registerlösningarna (till exempel IPÖ och diagnosregistren) är ingångar för att registrera in och komma åt informationen som lagras på den regionala lagringsytan.

Om den registrerade inte har avböjt deltagande förmedlas informationen på den regionala lagringsytan till aktuellt nationellt kvalitetsregister med hjälp av nationella sammanställningar.

Individuell patientöversikt (IPÖ) i cancervården

Diagnosregistren är en registerlösning för uppföljning av cancervården och innehåller uppgifter som tillgängliggörs i Nationella kvalitetsregister.
Diagnosregistren används för:

 • att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten,
 • administration, planering, uppföljning, utvärdering och tillsyn av verksamheten,
 • att framställa statistik om hälso- och sjukvården
  Lagringen av informationen sker på den regionala lagringsytan och genom behörighetshantering kan användarna av registerlösningen registrera och få tillgång till relevant information.

De olika registerlösningarna (till exempel IPÖ och diagnosregistren) är ingångar för att registrera in och komma åt informationen som lagras på den regionala lagringsytan.

Om den registrerade inte har avböjt deltagande förmedlas informationen på den regionala lagringsytan till aktuellt nationellt kvalitetsregister med hjälp av nationella sammanställningar."

Cancerregistret är ett hälsodataregister på Socialstyrelsen. Syftet är att kartlägga cancersjukdomars förekomst och förändringar över tid. Varje RCC stödjer sin sjukvårdsregion med granskning och kvalitetssäkring av canceranmälningar.

På INCA finns en registerlösning benämnd cancerregister för rapportering av canceranmälan enligt lagstadgad uppgiftsskyldighet (HSLF-FS 2016:7). Cancerregister används av registeradministratörer hos RCC som kodar canceranmälningarna och kontrollerar uppgifterna.
Lagringen av informationen sker på den regionala lagringsytan och genom behörighetshantering kan användarna av registerlösningen registrera in och få tillgång till relevant information.

Cancerregistret

Nationella kvalitetsregister är nationella sammanställningar av uppgifter från den regionala lagringsytan som tillgängliggörs genom behörighetshantering via registerlösningarna. Nationella Kvalitetsregister används för uppföljning av vården på nationell nivå. Endast uppgifter som definierats för det Nationella kvalitetsregistret ingår och patienter som motsatt sig deltagande finns inte med.

Nationella Kvalitetsregister används primärt för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. Nationella kvalitetsregister används också för statistik, forskning och utlämnande till kvalitetssäkring. De olika registerlösningarna (till exempel IPÖ och diagnosregistren) är ingångar för att registrera in och komma åt informationen som lagras på den regionala lagringsytan.


Om den registrerade inte har avböjt deltagande förmedlas informationen på den regionala lagringsytan till aktuellt nationellt kvalitetsregister med hjälp av nationella sammanställningar.

De olika registerlösningarna (till exempel IPÖ och diagnosregistren) är ingångar för att registrera in och komma åt informationen som lagras på den regionala lagringsytan.

Om den registrerade inte har avböjt deltagande förmedlas informationen på den regionala lagringsytan till aktuellt nationellt kvalitetsregister med hjälp av nationella sammanställningar.

Den regionala lagringsytan
Vårdgivaren/region (tidigare Landsting) är PUA för sina uppgifter.
Lagrum: 2 kap. 4 § 4 Patientdatalagen.
Kan användas för individnära vård och behandling, men kräver då inbyggd spärrfunktionalitet

Individuell patientöversikt (IPÖ)
Vårdgivaren/region är PUA för sina uppgifter.
Lagrum: 2 kap. 4 § 1 Patientdatalagen (individnära vård och behandling / beslutsstöd / journalföring).
Kräver inbyggd spärrfunktionalitet

Diagnosregistren
Vårdgivaren/region (tidigare Landsting) är PUA (personuppgiftsansvarig) för sina uppgifter.
Lagrum: 2 kap. 4 § 4 Patientdatalagen.
Kan användas för individnära vård och behandling, men kräver då inbyggd spärrfunktionalitet

Cancerregistret
Vårdgivaren/region (tidigare Landsting) är PUA för sina uppgifter.
Lagrum: 2 kap. 4 § 4 Patientdatalagen.
Kan användas för individnära vård och behandling, men kräver då inbyggd spärrfunktionalitet

Nationella kvalitetsregister
Varje nationellt kvalitetsregister har en CPUA som ansvarar för personuppgifterna. Det finns 6 st CPUA för cancerområdet (en per
sjukvårdsregion).
Lagrum: 7 kap. Patientdatalagen.
Får inte användas för individnära vård och behandling.

Rättigheter för registrerade i kvalitetsregister

Regionerna har tecknat PUB-avtal med sitt tillhörande RCC för den databehandling som RCC utför. Det omfattar såväl IPÖ och kvalitetsregister som hälsoundersökningar och cancerregister. Respektive RCC har i sin tur PUB-avtal med RCC Väst som har uppdrag att drifta, förvalta och utveckla plattformen. Noteras att regionen är PUA för sina egna uppgifter, se även fråga Vilka är de juridiska lagrummen för Individuell patientöversikt (IPÖ), den regionala lagringsytan, diagnosregistren, Cancerregistret, och Nationella kvalitetsregister?

Servrarna för INCA finns i Sverige. System är installerade lokalt och data lämnar ej Sverige.

Transporten är alltid krypterad med TLS och authentiserad med Mutual TLS. Vi tillåter endast TLS v1.2 och senare i kombination med för var tid gällande aktuella ciphers.

Support

Här finns respektive RCC:s postadress samt support e-post. Vid behov av support kontakta ert RCC via e-postadress nedan.

Mellansverige

RCC Mellansverige, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala

Norr

RCC Norr, Norrlands universitetssjukhus, by 5B plan 0, 901 85 Umeå

Stockholm-Gotland

RCC Stockholm-Gotland, Box 30017, 104 25 Stockholm

Syd

RCC Syd, Medicon Village, Hus 404, 223 81 Lund

Sydöst

RCC Sydöst, Universitetssjukhuset, 581 85 Linköping

Väst

RCC Väst, Sahlgrenska universitetssjukhuset, 413 45 Göteborg