Till regionspecifikt innehåll

Patientsamverkan

RCC har ett grundläggande uppdrag att stärka patientens ställning i cancervården. Att beakta patienters och närståendes upplevelser och synpunkter är en förutsättning för att kunna utveckla en personcentrerad och säker vård. Patienter och närstående är medskapare av framtidens cancervård.

Enligt den nationella cancerstrategin ska RCC engagera patient- och närståenderepresentanter i cancervårdens utformning och utveckling. Patient- och närståendeföreträdare finns därför med i stora delar av RCCs arbete, till exempel i patient- och närståenderåd (PNR), i vårdprocessarbete och i nationella vårdprogramgrupper.

Det finns en nationell arbetsgrupp (NAG) för samordning av patient- och närståendesamverkan.

Arbetsgruppen ska:

 • tillvarata patienters och närståendes erfarenheter och kunskap för att utveckla och förbättra hälso- och sjukvården,
 • samverka med andra NAG och stärka samverkan mellan olika grupper,
 • bevaka området patientsamverkan och etablera kontakter, både nationellt och internationellt,
 • följa upp patient- och närståendeföreträdares upplevelser av hur samverkan med RCC fungerar och initiera förbättringsarbeten,
 • ansvara för nationella dokument som syftar till att förenkla samverkansarbetet,
 • ta fram och underhålla introduktions- och utbildningsmaterial samt ansvara för att företrädare inkluderas i utbildning,
 • uppdatera utbildningsmaterial i samråd med patient- och närståendeföreträdare.

Nationell arbetsgrupp (NAG) samordning patient- och närståendesamverkan

Marie Boëthius

utvecklingsledare

RCC Väst

Christina Landegren

verksamhetsutvecklare, ordförande

RCC Syd

Veronica Berglund

verksamhetsutvecklare

RCC Sydöst

Annika Larsson

verksamhetsutvecklare

RCC Mellansverige

Siri Kautsky

processledare patientsamverkan

RCC Stockholm Gotland

Åsa Johansson

handläggare nationella vårdprogram och Min vårdplan, ansvarig patient- och närståendesamverkan

RCC Norr

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Patientsamverkan Mellansverige

Patient- och närståendemedverkan sker på flera nivåer i RCC Mellansveriges arbete. Dels har vi ett eget patient- och närståenderåd (PNR), men patient- och närståendemedverkan sker även i våra vårdprocessgrupper samt i andra projekt och arbetsgrupper.

Patient- och närståenderådet

Patientföreträdare vårdprocessgrupper

RCC Mellansverige gör under 2019-2020 en satsning på samverkan mellan olika patientföreningar i Sjukvårdsregion Mellansverige.

Stöd till lokal patientsamverkan

Patient- och närståenderådet RCC Sydöst

RCC sydösts patient- och närståenderåd arbetar med att driva frågor som ur ett patientperspektiv är viktiga inom utvecklingen av cancervården. Inom sydöstra sjukvårdsregionen vill man i så stor utsträckning som möjligt inkludera patientföreträdare i utvecklingsarbetet. 

Patient- och närståenderådet RCC Sydöst

Patientföreträdare i Västra sjukvårdsregionen

RCC Väst engagerar patient- och närståendeföreträdare på olika sätt i utvecklingen av sjukvården. Många av de regionala vårdprocesserna har patientrepresentanter i sina vårdprogramgrupper och patient- och närståendeföreträdare deltar även i olika utvecklingsprojekt. Det finns också ett fristående patient- och närståenderåd kopplat till RCC Väst, som både fungerar som rådgivande remissinstans och driver egna projekt. 

Regional policy för patientmedverkan

Läs mer om hur RCC Väst arbetar med patient- och närståendemedverkan i olika utvecklingsprojekt i vården här.