Till regionspecifikt innehåll

Prostatacancer

I Sverige diagnostiseras cirka 10 000 män varje år. Sjukdomen drabbar framför allt äldre män – cirka hälften är över 70 år och sjukdomen är mycket ovanlig före 50 års ålder.

Risken att avlida av prostatacancer är starkt beroende på cancerns utbredning och hur aggressiv den är. Den relativa 5-årsöverlevnaden är drygt 90 procent.

Prostatacancer indelas i lågriskcancer, mellanriskcancer, högriskcancer och fjärrmetastaserad cancer. Grupperna fördelas enligt följande:

 • Lågrisk: 26 procent
 • Mellanrisk: 34 procent
 • Högrisk: 28 procent
 • Fjärrmetastaserad: 12 procent

PSA-testning minskar dödligheten i prostatacancer men leder till att vissa män behandlas i onödan, med minskad livskvalitet som följd. Aktiv monitorering innebär att man följer män med lågrisktumörer för att senare behandla de män vars cancer tillväxer. Denna behandling tillämpas allt mer och är standard vid mycket lågrisktumörer.

Patientinformation om PSA-prov

En broschyr om PSA-prov finns för personer som funderar på om de vill testa sig för prostatacancer. Den beskriver fördelar och nackdelar med att göra PSA-prov när man inte har symtom. Du som arbetar i vården kan hänvisa till broschyren i din kontakt med patienter.

Om PSA-prov - för att upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede (pdf, webb)

Om PSA-prov - för att upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede (pdf, tryck)

Organiserad prostatacancertestning

RCC har i uppdrag att stödja regionerna i att organisera prostatacancertestning av symtomfria män.

Organiserad prostatacancertestning

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Prostatacancer i Mellansverige

RCC Mellansverige organiserar både en sjukvårdsregional vårdprocessgrupp och ett sjukvårdsregionalt sjuksköterskenätverk inom prostatacancer.

Läs mer via länkarna nedan.

Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp

Sjukvårdsregionalt sjuksköterskenätverk

Processplan för prostatacancer i norr

Processplanen beskriver processen utifrån ett patientperspektiv och definierar viktiga målnivåer för att kunna följa och utveckla processen under de närmaste åren. Den är även ett underlag för Norra sjukvårdsregionens cancerplan, 2022–2024.

Processplan Prostatacancer (pdf, nytt fönster)

Övriga processplaner finner du under respektive diagnos samt samlade på sidan Strategisk utvecklingsplan.

Strategisk utvecklingsplan

Sjukvårdsregionala processledare

Camilla Thellenberg Karlsson

processledare, onkolog

Norrlands universitetssjukhus

Johan Styrke

projektledare OPT i Norr, urolog

Sundsvalls sjukhus

Regional cancerplan Stockholm Gotland

Cancerplanens regionala fokusområden under 2020 för prostatacancer

Rapporter

Patientens egen provhantering, PEP (pdf, nytt fönster)
MDK mellan sjukhus och vårdval inom urologi (pdf, nytt fönster)

Regionala processledare

Stefan Carlsson

överläkare

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Anna Hägglund

kontaktsjuksköterska

Capio S:t Görans Sjukhus

Karin Holmsten

överläkare

Capio S:t Görans Sjukhus

Anna Kristiansen

onkolog, föräldraledig

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Regionala patientprocessledare

Olof Ståhl

regional patientprocessledare prostatacancer

Skånes universitetssjukhus, Lund

Thomas Jiborn

processledare

Skånes universitetssjukhus, Malmö

Aktuellt arbete

Under 2020 arbetar vi bland annat med:

 • Implementering av det nya nationella vårdprogrammet för prostatacancer.

 • Under 2019 har den nationella e-PROM-enkäten införts i sydöstra sjukvårdsregionen. Det innebär att alla män som får botande behandling fyller i uppgifter om kontinens och potens innan och efter avslutad behandling. Tyvärr är svarsfrekvenserna låga och det pågår ett arbete för att förbättra detta.

 • Prostatacancerdiagnostiken har förändrats efter att magnetkamera har införts som standard. Arbete pågår för att förverkliga detta  i regionen.

Regionala processledare

David Robinsson

urolog

Region Jönköpings län

 

Mats Andén

onkolog

Länssjukhuset i Kalmar

Regional vårdprocess prostatacancer

Vårdprocessen arbetar för att förbättra behandling, omvårdnad och uppföljning av patienter med prostatacancer.

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med:

 • Ökad samverkan mellan klinikerna genom regelbundna träffar med de som arbetar med prostatacancer i regionen och patientrepresentanter.

Anmälan till multidisciplinär konferens

Processägare

porträtt

Jon Kindblom

regional processägare prostatacancer, onkolog

Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Regionala omvårdnadsordförande

Marianne Sanderoth

regional omvårdnadsordförande prostatacancer

Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg

Sofia Nordgren

regional omvårdnadsordförande prostatacancer

Uddevalla sjukhus, NU-sjukvården

Regionalt stödteam

Victoria Tauson

utvecklingsledare

RCC Väst

 

Astrid Carling

administrativ koordinator

RCC Väst

Erika Strande

administrativ koordinator

RCC Väst

Statistiker

Regional support, RCC Väst