Frågornas indelning i sju dimensioner

Så här är PREM-enkätens frågor grupperade i dimensionerna. Siffran anger frågans nummer i den enkät som skickades ut under 2017.

Helhetsintryck
27. Anser du att ditt aktuella behov av vård har blivit tillgodosett?

Emotionellt stöd
18. Hade du möjlighet att vid behov få känslomässigt stöd från vårdpersonalen?

20. Gavs din familj eller närstående möjlighet att vid behov få känslomässigt stöd från vårdpersonalen?

Delaktighet och involvering
16. När du skulle få besked om utredningens resultat, hade du då blivit uppmanad att ta med dig någon närstående eller ha någon hos dig?

21. Gjorde vårdpersonalen dig delaktig i besluten beträffande din vård/behandling?

22. Var du delaktig i beslut beträffande din vård/behandling i den utsträckning som du önskade?

23. Om utredningen visat att du har en sjukdom, har då du och din behandlare upprättat en skriftlig individuell vårdplan för din fortsatta vård?

Respekt och bemötande
24. Hur upplevde du vårdpersonalens bemötande under utredningen?

25. Kände du dig bemött med respekt och värdighet oavsett: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder?

Kontinuitet och koordinering
26. Anser du att personalen samordnat dina kontakter med vården i den utsträckning som du behöver?

Information och kunskap
11. Har du fått information om att du har utretts för symtom som möjligen kan bero på cancer?

12. Upplever du att du har fått tillräcklig information under utredningen av din sjukdom/ditt hälsotillstånd?

14. Hur upplevde du sättet på vilket du fick besked om utredningens resultat?

17. Förklarade vårdpersonalen utredningens resultat på ett sätt som du förstod?

Tillgänglighet
6a. Hur upplevde du tiden från det att du hade din första kontakt med vården till det att du fick besöka specialiserad sjukhusvård?

7a. Hur upplevde du tiden från det att du fick besöka specialiserad sjukhusvård till det att du fick besked om utredningens resultat?

8a. Om du fått ett besked om utredningens resultat, hur upplevde du tiden från det att du fick besked om utredningens resultat till det att behandlingen påbörjades?

9a. Hur upplevde du den totala tiden för utredningen?

19. Om din familj eller närstående hade behov av att prata med någon ur vårdpersonalen, hade de då möjlighet att göra det?