MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering

Det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering är uppdaterat februari 2019. Vårdprogrammet omfattar rehabilitering av vuxna patienter med cancer oberoende av diagnos, kön, ålder, etnicitet, bakgrund eller andra faktorer.

Gällande vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Gällande vårdprogram (pdf, nytt fönster)

Mål med vårdprogrammet

Det mest angelägna målet med det nationella vårdprogrammet är att alla landsting och regioner ska använda det som underlag för beslut om konkreta tillämpningar på sjukhus, mottagningar och vårdcentraler.

All rehabilitering kommer inte att ske på samma sätt i hela landet, eftersom de geografiska förutsättningarna varierar, men alla patienter med cancer ska få sina behov tillgodosedda på ett likvärdigt sätt.

Målsättningen är också att ge en gemensam kunskapsbas, som kan användas i ett fortsatt utvecklingsarbete och ge vägledning till vårdgivare i hela landet.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum syd.

Förändringar jämfört med tidigare version

  • Prehabilitering är ett helt nytt kapitel. Det beskriver vikten av insatser under perioden från diagnos till behandlingsstart. Det gäller framförallt tobaksstopp, rätt fysisk aktivitet, optimalt näringsintag och inte minst stöd till patienten och de närstående i psykologiska och sociala frågor.
  • Genomgående betonas vikten av väl genomtänkt struktur. Patientens behov måste kartläggas fortlöpande och cancerbehandlingen såväl som cancerrehabiliteringen måste utformas i verkligt samråd med patienten.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Regional tillämpningsrutin för lymfödem

Den regionala tillämpningen berör avvikelser och förslag på utveckling för att leva upp till rekommendationerna i Kap 7.8 Lymfödem i det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering och har utarbetats av en regional arbetsgrupp. RCC Syds styrgrupp har godkänt kommunikation och spridning av tillämpningen i respektive region för fastställande enligt samma rutin som för nationella vårdprogram. 

Regional tillämpning NVP cancerrehabilitering

Skattningsverktyg för cancerrehabilitering

Här hittar du det regionala skattningsverktyget.

Hälsoskattning för cancerrehabilitering (pdf, nytt fönster)

Regional medicinsk riktlinje cancerrehabilitering

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer.
Regional medicinsk riktlinje cancerrehabilitering (pdf)

 


Faktaägare: Ordf. vårdprogramgrupp Gunnar Eckerdal
Gemensam information uppdaterad: 24 september 2019