Material där flera levnadsvanor ingår

Webbutbildningar, filmer eller trycksaker som berör flera levnadsvanor med utgångspunkt från den europeiska kodexen mot cancer har vi samlat här.

Informationsfilmer om goda levnadsvanors koppling till cancer

Filmerna vänder sig främst till legitimerad personal inom primärvården men kan ses av alla som är intresserade av att veta mer om levnadsvanor som primär cancerprevention. De ger bland annat kunskap om mekanismer bakom levnadsvanorna kan minska eller öka risken för cancer.

Till informationsfilmerna

 • Regionala cancercentrums nationella arbetsgrupp för prevention tillsammans med Cancerfonden, Svenska läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening, Fysioterapeuterna och Dietisternas riksförbund är ansvariga för framtagandet av informationsfilmerna.
 • Arbetet har delvis tagits fram med hjälp av Socialstyrelsens stöd för implementeringen av de nationella riktlinjerna för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor.
 • Katarina Bälter, docent Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik, Karolinska Institutet, professor i folkhälsovetenskap vid Mälardalens universitet
 • Chris Andersson, professor emeritus Avdelningen för dermatologi, Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE), Linköpings universitet.
 • Kari Nielsen, docent och överläkare i dermatologi, Region Skåne
  Kim Nilke Nordlund, konsult på Reform Society
 • Peter Allebeck, professor i socialmedicin och överläkare, Karolinska Institutet
 • Helene Rundqvist, PhD Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Karolinska Institutet
 • Ingrid Larsson, näringsfysiolog och docent, Sahlgrenska universitetssjukhuset
 • Jenny Vinglid, generalsekreterare vid Riksförbundet HOBS – Hälsa oberoende av storlek

 

Webbutbildning för hälsoinformatörer


Detta är en grundutbildning som är skapad för de som arbetar som hälsoinformatörer, men kan göras av alla som är intresserade av att veta mer om levnadsvanor kopplat till cancer . En del av utbildningar handlar om åtta rekommendationer enligt den europeiska kodexen mot cancer (levnadsvanor, vaccination och screening) som blandas med statistik.

Till utbildning för hälsoinformatörer

Webbutbildning för skolsjuksköterskor


Utbildningen Barn och cancer – skolsköterskans roll vänder sig främst till skolsköterskor/elevhälsoteamet. Utbildningen har två huvudspår där det andra spåret tar upp de områden där vi kan jobba med barn för att förebygga att cancer uppstår senare i livet.

Till utbildning för skolsjuksköterskor

Läromedel om levnadsvanor och nudging för lärare och elever i åk 4-6


Med stöd av den nya läroplanen Lgr22 – som ger större tyngd åt att ge elever förutsättningar att själva ta ansvar för sin hälsa – har Regionala cancercentrum tagit fram det nya läromedlet Levla. Det går ut på att visa att man med små medel kan ta stora hälsokliv.

Till läromedlet Levla

Introduktionsfilm till Levla