Till regionspecifikt innehåll

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet är en skyddande faktor kopplat till utvecklingen av en cancersjukdom. Bland annat reglerar fysisk aktivitet könshormoner, insulin och inflammationsmarkörer i en positiv riktning samt bidrar till viktkontroll.

Regelbunden fysisk aktivitet är förenat med minskad risk att insjukna i de flesta av våra stora folksjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdom, typ 2-diabetes, fetma, cancer, osteoporos, demens och depression. Evidens för detta samband och sambandets karaktär ser dock lite olika ut för olika hälsotillstånd. Alla vuxna rekommenderas regelbunden fysisk aktivitet, såväl aerob som muskelstärkande, samt att undvika långvarigt stillasittande.

Det finns ett dos-responssamband som innebär att ytterligare hälsovinster kan nås om man ökar mängden fysisk aktivitet utöver den lägsta rekommenderade dosen.

Generell rekommendation

Alla vuxna från 18 år och uppåt, rekommenderas att vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 150 minuter i veckan. Intensiteten bör vara minst måttlig. Vid hög intensitet rekommenderas minst 75 minuter per vecka. Aktivitet av måttlig och hög intensitet kan även kombineras. Aktiviteten bör spridas ut över flera av veckans dagar och utföras i pass om minst 10 minuter.

  • Muskelstärkande fysisk aktivitet bör utföras minst två gånger per vecka för flertalet av kroppens stora muskelgrupper.
  • Äldre, det vill säga vuxna över 65 år, bör även träna balans.
  • Äldre eller individer med kroniska sjukdomstillstånd eller funktionshinder, som inte kan nå upp till rekommendationerna ovan, bör vara så aktiva som tillståndet medger.

Långvarigt stillasittande bör undvikas. Regelbundna korta pauser ("bensträckare") med någon form av muskelaktivitet under några minuter rekommenderas för dem som har stillasittande arbete eller sitter mycket på fritiden. Detta gäller även dem som uppfyller rekommendationerna om fysisk aktivitet ovan.

I samband med cancer

Studier har visat att vara fysisk aktiv är fördelaktig dels som prevention för att minska risken för cancer dels att det ger fördelar avseende minskad komplikationsrisk och förbättrat utfall samt förbygger för annan sjukdom i samband med cancerbehandling och cancerrehabilitering. Det finns även studier som visar på minskad risk för recidiv kopplat till bland annat bröstcancer. I samband med cancerbehandling och cancerrehabilitering kan fysisk aktivitet fungera som behandling för fatigue, trög mage och ödem. Läs mer i avsnittet om fysisk aktivitet i vårdprogrammet för cancerrehabilitering, se länkar.

Kunskapsstöd

Fysisk aktivitet och träning i nationellt vårdprogram för Cancerrehabilitering, Kunskapsbanken

Otillräcklig fysisk aktivitet, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Cancer, FYSS - Evidensbaserad kunskapsbas

Fysisk aktivitet och fysioterapi vid cancer, 1177 Vårdguiden

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Arbetsgrupp för cancerprevention — Fysisk aktivitet

Region Jämtland Härjedalen — vakant

Cecilia Edström

hälsoutvecklare, RCC Norrs kontaktperson

Region Västerbotten

Margareta Eriksson

folkhälsostrateg

Region Norrbotten

Iwona Jacobsson

folkhälsoplanerare

Region Västernorrland

Senada Hajdarevic

processledare cancerprevention

RCC Norr