MENY
Till regionspecifikt innehåll

Vårdprogram kronisk lymfatisk leukemi

Det nationella vårdprogrammet för kronisk lymfatisk leukemi (KLL) är fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2019 och gäller för alla patienter med KLL.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf, nytt fönster)

Den senast reviderade versionen av vårdprogrammet innehåller bland annat följande förändringar:

 • Poängterar betydelsen av att väga in samsjuklighet vid val av terapi (kap 8:2).

 • Kompletterande utredning vid behandling bör omfatta IGHV-genmutationsstatus (kap 8:2). Vid primärbehandling av omuterade IGHV samt hos patienter med betydande samsjuklighet kommer ibrutinib bli aktuellt. Vid revidering av vårdprogrammet finns ingen subventionerad rekommendation för dessa indikationer. Primärbehandling vid KLL utan del(17p)/TP53-mutation kvarstår därmed oförändrad

 • Singelbehandling med klorambucil utgår.

 • Vid relapsbehandling kap 10.3 rekommenderas nu generellt ibrutinib som andra linjens behandling även vid avsaknad av del 17p/TP53.

 • Förtydligande av kriterier vid risk för tumörlyssyndrom

 • Kvalitetsregistret har under 2019 bättre anpassats för löpande registrering av kontinuerliga läkemedelsbehandlingar

 • Tillägg av kvalitetsindikator: Undersökning avseende IGHV-mutationsstatus inför behandlingsstart.

 • Bilaga 3 med överskådliga behandlingsrutor för varje regim med doser och cykelintervall.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland.

Rekommendationer om läkemedel

NT-rådets rekommendationer om användning av nya cancerläkemedel som omfattas av nationellt ordnat införande ska avspeglas i vårdprogrammets innehåll. Alla rekommendationer återfinns även på NT-rådets webbplats. NT-rådet är en expertgrupp med representanter för Sveriges regioner, som har mandat att ge rekommendationer till regionerna om användning av nya läkemedel.

NT-rådets rekommendationer gällande nya läkemedel, Janusinfo

Regionspecifikt innehåll

 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Uppsala Örebro
 • Väst

Regional medicinsk riktlinje kronisk lymfatisk leukemi

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer.

Regional medicinsk riktlinje Kronisk Lymfatisk Leukemi (pdf)


Faktaägare:Mattias Mattsson, hematolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Gemensam information uppdaterad: 28 augusti 2019