Statistikerstöd från RCC Norr

Välkommen att ansöka om statistikerstöd för studier med canceranknytning.

Ansök om statistikerstöd

1. Fyll i ansökningsformuläret.

Formulär: Ansökan om statistikerstöd vid RCC Norr (Word)

2. Skicka ifyllt formulär via e-post till statistiker@regionvasterbotten.se

Om ansökan gäller önskemål om medverkan av en statistiker i ett större projekt eller om det är ett projekt som kan omfatta flera publikationer, kontakta statistikersamordnare Ove Björ: ove.bjor@regionvasterbotten.se

Vilka kan få hjälp?

Stödet ges till projekt som omfattar cancersjukdomar och som har en anknytning till norra sjukvårdsregionen. 

Hur prioriteras förfrågningar?

Kostnadsfritt statistikerstöd prioriteras för tre områden:

  • Rådgivning vid kliniska studier i samband med ansökan om forskningsmedel från nationella forskningsfinansiärer. Vanligen består detta stöd av dimensioneringar av urvalsstorlekar, poweranalyser och metodbeskrivningar.
  • Nyare projekt, eller projekt som inte redan utgår från en väletablerad forskargrupp. För att underlätta för ny forskning eller forskare som saknar en tydlig finansiering erbjuder RCC Norr tio timmar gratis statistikstöd.
  • Statistikerstöd i samband med termin-10-arbeten inom läkarprogrammet. Statistikern har framförallt en rådgivande funktion.

RCC Norr strävar också efter att alla fyra Norrlandsregionerna ska få samma möjligheter att bedriva forskning och ser därför gärna en likvärdig fördelning av statistikerstödet mellan regionerna.

Övriga projekt

Andra projektområden kan också få statistikerstöd från RCC Norr. Prioriteringar kan dock vara nödvändiga om arbetsbelastningen är hög. Tänk på att ha en god framförhållning, då detta ökar chansen att få statistikerstöd.

Kostnad för statistikerstöd

Om uppdraget inte omfattar något av de prioriterade områdena som beskrivs ovan, är kostnaden för statistikerstödet 800 kronor per timme.

Om önskemålet gäller ett större arbete görs en kostnadsöverenskommelse med beställaren.

Kontakta Ove Björ för mer information.

RCC Norrs statistiker

Ett tiotal statistiker, varav tre disputerade, arbetar på hel- eller deltid för RCC Norr. De har bland annat erfarenhet av att analysera observationsstudier, randomiserade studier, enkätstudier samt att göra powerberäkningar eller skatta urvalsstorlekar.

Statistikerna har stor vana av att stötta vid registerstudier och har erfarenhet av statistikprogrammen R, SPSS, SAS, STATA.

Datauttag ur kvalitetsregister och ur cancerregistret

Om du önskar data för forskning eller kvalitetssäkring ur ett kvalitetsregister som gäller cancersjukdomar, finns information om tillvägagångssätt här:

Datauttag från kvalitetsregister

Om du önskar data ur nationellt eller regionalt cancerregister, finns information om hur du ska gå till väga här:

Datauttag från cancerregistret