Prognosinstrument för melanom

Prognosinstrumentet (2.0) är ett populationsbaserat verktyg som baseras på en stor mängd kliniska och histopatologiska data ur det svenska kvalitetsregistret för hudmelanom (SweMR).

Prognosinstrumentet är utformat för användning av läkare i relation till patienter med primärt malignt melanom.

Analyserna som ligger till grund för instrumentet är utförda på separata modeller för tunna melanom (≤ 1mm) och tjockare melanom (>1mm) med anledning av att sentinel node biopsi (SNB) generellt inte rekommenderas för tunna melanom i Sverige. Vid val av tjocklek 1 mm eller tunnare i instrumentet kommer således inte "Sentinel node status" att vara med som parameter.

Efter val av tumörtjocklek aktiveras övriga parametrar som måste fyllas i.

Välj parametrar

Tumörtjocklek
Ålder
Kön
Histopatologisk subtyp
Tumörlokalisation
Tumörulceration
Clarknivå
Mitoser

Clarknivå
Sentinel node status

 

I denna uppdaterade version av instrumentet har data från mer än 70 000 patienter med primärt malignt melanom mellan 1990 och 2021 inkluderats. Genom en kombination av flera oberoende riskfaktorer har melanomspecifik överlevnad analyserats för en mängd olika riskgrupper. Instrumentet beräknar överlevnad 1 till 10 år efter diagnos och ger en analys på gruppnivå men kan aldrig ge en exakt individuell prognos. Resultaten redovisas med 95% konfidensintervall.

Fördjupad information om verktygets uppbyggnad finns i en artikel som publicerats i European Journal of Surgical Oncology.

  1. Instrumentet är baserat på data från Svenska Melanomregistret och svenska invånare och kanske inte fungerar tillförlitligt i förhållande till andra populationer.
  2. Prognosuppskattningen som genereras av instrumentet måste tolkas i relation till dess kliniska betydelse för patienten i fråga.
  3. Informationen som genereras i instrumentet får endast användas som en allmän vägledning.
  4. Svenska Melanomregistret och de individer som bidragit till utformningen av prognosinstrumentet ger inga garantier och inte heller några utfästelser till någon läkare eller patient angående noggrannheten, fullständigheten, aktualiteten eller användbarheten av någon prognosuppskattning som genereras av instrumentet; och
  5. Svenska Melanomregistret och de individer som bidragit till utformningen av instrumentet kommer inte att ha något ansvar gentemot läkaren eller någon patient för konsekvenserna av något behandlingsbeslut som fattats - eller någon åtgärd som vidtagits eller inte vidtagits - av läkaren eller dennes patient efter användning av prognosinstrumentet.