Till regionspecifikt innehåll

Provtagning för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer

Tjock- och ändtarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen bland kvinnor och män i Sverige. Varje år drabbas cirka 4 100 personer av tjocktarmscancer och 2 100 av ändtarmscancer. Genom att införa allmän screening för tjock- och ändtarmscancer för alla mellan 60 och 74 år beräknas 300 liv per år kunna sparas.

Tidig upptäckt och behandling innebär att nästan alla patienter kan botas och att efterföljande besvär av behandlingen blir mindre, vilket ger en högre livskvalitet och mindre lidande för patienten. Dessutom kan förstadier till tjock- och ändtarmscancer upptäckas och tas bort så att cancer inte behöver utvecklas.

Socialstyrelsen rekommenderar screening för tjock- och ändtarmscancer för alla i Sverige i åldern 60-74 år. Regionerna Stockholm och Gotland erbjuder sedan länge invånarna provtagning för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer. 

Övriga regioner planerar för att successivt kunna starta screeningprogrammet för tidig upptäckt av cancer i tjock- och ändtarm. När programmet är fullt uppbyggt kommer alla personer i åldrarna 60–74 år erbjudas provtagning vartannat år. Under uppbyggnaden av screeningprogrammet kan åldersspannen komma att variera mellan de olika regionerna i Sverige.

Screeningen innebär att personer i utvald åldersgrupp får hem ett erbjudandebrev som innehåller instruktioner, en provtub och ett svarskuvert. Avföringsprovet görs hemma och skickas därefter till laboratorium för analys. Om blod hittas i avföringsprovet, erbjuds personen vidare koloskopiundersökning i vården.

Vårdprogram

RCCs nationella arbetsgrupp för tjock- och ändtarmscancerscreening har i uppdrag att arbeta fram ett nationellt vårdprogram för screening för tjock- och ändtarmscancer. Arbetet pågår.

Införande i Sveriges regioner

Tidplanen för införandet av allmän screening för tidig upptäckt av cancer i tjock- och ändtarm fastställdes i juni 2021. Regionernas anslutning kommer att ske planerat över de kommande två åren. Hittills i år har regionerna Dalarna och Skåne startat verksamhet och region Örebro och Östergötland står nu på tur. Därefter kommer övriga regioner att successivt införa screening med start 2022.

Tidplan för regionernas anslutning (pdf, nytt fönster)

Nationell och regional samordning – stöd till införande

RCC i samverkan erbjuder ett stöd till regionernas införande av allmän screening. RCCs nationella arbetsgrupp för tjock- och ändtarmscancerscreening svarar för det nationella stödet till regionernas införande och RCC Stockholm Gotland är stödjande RCC.

Ett gemensamt kallelsesystem (GAS) är utvecklat och driftsatt och ett gemensamt samordningskansli (GSK) håller på att byggas upp inom RCC Stockholm Gotland. Avsikten är att alla landets regioner ska kunna ansluta sig till och utnyttja dessa gemensamma funktioner.

Det nationella stödet är baserat på genomförandet av SCREESCO-studien i 18 regioner.

Stöd för kommunikationsinsatser

För att underlätta regionernas kommunikationsinsatser i samband med införandet av screeningprogrammet i respektive region – och för att skapa förutsättningar för att informationen till landets invånare ska bli så enhetlig och likvärdig som möjligt – tar RCC fram ett antal underlag för nationellt samordnat material. Materialet består dels av erbjudandebrev, påminnelser och svarsbrev, men även av Frågor-och-svar-underlag för vårdens kontakt med medborgare. Även kampanjmaterial planeras för att öka medborgarnas medvetenhet om screeningen.

Informationsstöd

Screeningprogram

Socialstyrelsen rekommenderar sedan 2014 att hälso- och sjukvården bör erbjuda screening med provtagning för upptäckt av dolt blod i avföringen till män och kvinnor i åldrarna 60–74 år. Om blod upptäcks i avföringsprovet erbjuds en uppföljande koloskopiundersökning för utredning av varför det finns blod i avföringen. Blodet i avföringen kan vara orsakat av cancer, förstadier till cancer (polyper) men även av exempelvis hemorrojder, tarmfickor och inflammation.

RCC rekommenderade i februari 2018 regionerna att gå vidare i sin planering och starta ett allmänt program med screening för tjock- och ändtarmscancer genom att erbjuda test av blod i avföringen för alla män och kvinnor i åldern 60–74 år i Sverige. 

Införande av allmän tarmcancerscreening – RCCs slutrapport och rekommendation (pdf, nytt fönster)

 

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Tarmcancerscreening i Västra Götalandsregionen

Under våren 2021 tog Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslut om att tarmcancerscreening ska införas i Västra Götalandsregionen med start 2021. Förhoppningen är att de första erbjudandebreven till befolkningen ska skickas ut i början av 2022.

Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 31 mars 2021 - Införande av tarmcancerscreening (PDF, nytt fönster)

Testning för tjock- och ändtarmscancer införs i Västra Götaland

Medicinskt ansvarig

Andreas Pischel

regional processägare tarmcancerscreening, gastroenterolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Projektledare

Elin Ljungqvist

utvecklingsledare

RCC Väst

 

Malin Samuelsson

utvecklingsledare

RCC Väst