Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram palliativ vård

Det nationella vårdprogrammet för palliativ vård beskriver hur palliativ vård bör bedrivas, oavsett patientens diagnos, bakgrund, etnicitet eller vilken vårdform som är aktuell. Vårdprogrammet omfattar patienter över 18 år och beskriver hela det palliativa vårdförloppet, från tidig fas till sen fas.

Särskilt fokus har lagts på vikten av att i rätt tid identifiera palliativa vårdbehov, patient och närståendes behov av samtal, samt på omvårdnad och symtomlindring. Vårdprogrammet beskriver hur viktigt det är att arbeta strukturerat och personcentrerat inom den palliativa vården. Ett av de nya kapitlen tar upp betydelsen av att säkerställa kompetensen inom området.

Nationellt vårdprogram

Nationellt vårdprogram palliativ vård, Kunskapsbanken

Alla vårdprogram, vägledningar och SVF finns i RCC:s Kunskapsbank.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum norr.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Regional medicinsk riktlinje Västra Sjukvårdsregionen

Regional medicinsk riktlinje (RMR) palliativ vård är ett regionalt vårdprogram med syfte att beskriva hur den palliativa vården för vuxna ska organiseras i Västra Götalandsregionen och Region Halland, oavsett diagnos eller vårdform. Organisationen ska möjliggöra en tillämpning av:

Palliativ vård ska bedrivas i nära samverkan mellan regional och kommunal vård och omsorg. Vårdprogrammet betonar därför vikten av strukturerad samverkan mellan huvudmännen. Att patienten möter rätt kompetens och rätt vårdform är en grundläggande förutsättning för god och jämlik palliativ vård.

Regional medicinsk riktlinje palliativ vård