Geomapping

Flera studier framtagna inom RCC ger svar på om det finns betydande ojämlikheter i befolkningen när det gäller insjuknande, tidig upptäckt och överlevnad inom olika cancerdiagnoser. Studierna utgår från s.k. geomapping som visar att det behövs riktade insatser för effektivare screening i geografiska upptagningsområden där screening förväntas ge mest nytta.

Kan bostadsområdet påverka

Framgångsrik screening för tidig upptäckt av cancer förutsätter att drabbade individer undersöks. Deltagandet kan emellertid vara sämre i högriskgrupper. Riktade insatser för att effektivisera screening i utsatta grupper ska vila på gedigen vetenskaplig grund. En god insikt i hur incidenser, tidig upptäckt och överlevnad varierar i befolkningen är grundläggande.

När en ny screeningmetod prövats i befolkningen behöver man göra en uttömmande analys av variationer i deltagande mellan olika befolkningsgrupper. Forskningsgruppens hypotes, med ledning av Ulf Strömberg, adjungerad professor vid Göteborgs universitet och FoU-handledare i Region Halland, innebär att bostadsområdets läge och karaktär kan påverka benägenheten att delta i screeningundersökningar. Till exempel, avstånd till screeningklinik samt omgivningens beteendemässiga inflytande kan tänkas påverka.

Geomapping av långtidsuteblivare livmoderhalscancerscreening

Geografiska och sociodemografiska faktorer påverkar vem som deltar i det nationella screeningprogrammet för livmoderhalscancer. Personer med låg utbildningsnivå och inkomst deltar i programmet i lägre utsträckning. En ny rapport från Regionala cancercentrum i samverkan visar att det är stora skillnader i Sverige vad gäller prevalens av kvinnor som inte lämnat cellprov de senaste 10 respektive 20 åren, inom ramen för det nationella screeningprogrammet mot livmoderhalscancer.

Rapport: Geomapping av långtidsuteblivare livmoderhalscancerscreening (pdf, nytt fönster)

Geomapping av tjock- och ändtarmscancer

2021 kom rapporten om geomapping av tjock- och ändtarmscancer. Med hjälp av analysmetoden geomapping har forskarna skapat incidenskartor över hela Sverige. Inom samtliga sjukvårdsregioner, utom Region Stockholm Gotland, kunde man ringa in områden med en förhållandevis tung börda av tjock- och ändtarmscancer.

– Analysen har gett ett viktigt underlag för att kunna rikta informations-kampanjer och särskilda insatser för att främja deltagandet i den allmänna tjock- och ändtarmcancerscreeningen som kommer att erbjudas och, på sikt, minska denna cancerbörda i utsatta områden, säger Ulf Strömberg.

Analysmetoden som beskrivs i denna rapport kan tillämpas för liknande analyser av andra vanliga cancerformer. Analyser av geografiska variationer i cancerincidens och tumörstadium kan ge viktiga underlag för att, på ett rationellt sätt, kunna rikta insatser som främjar prevention och tidig diagnostik inom cancervården.

Rapport: Geomapping av tjock och andtarmscancer (pdf, nytt fönster)

Geomapping av malignt melanom

Redan 2016 använde forskningsgruppen geomapping på 9743 fall av malignt melanom i södra och västra sjukvårdsregionen, diagnostiserade under år 2004-2013, och identifierat ett ökat insjuknande och överdödlighet inom särskilda geografiska hemvister.

Man fann markanta skillnader av insjuknande av relativt tidiga (stadium I-II) respektive långt framskridna (stadium III-IV) fall av melanom mellan de västra och södra regionerna: insjuknandet av stadium I-II-tumörer var högre i västra sjukvårdsregionen, medan insjuknandet av melanom i stadium III-IV var högre i den södra sjukvårdsregionen.

Relaterat material

”Hitta nya sätt att nå ut med förebyggande insatser”

Färre fall av tarmcancer med riktade screeninginsatser

Disease mapping of early- and late-stage cancer to monitor inequalities in early detection: a study of cutaneous malignant melanoma

Small-area data on socioeconomic status and immigrant groups for evaluating equity of early cancer detection and care

How can precision prevention be approached from a general population perspective within the field of cancer epidemiology?

Colorectal cancer screening with fecal immunochemical testing or primary colonoscopy: An analysis of health equity based on a randomised trial

Make available anonymous data at the small-residential-area level