Nyheter

Nyheter från Samverkan

13
JUL
2021

Samverkan

Uppdaterat vårdprogram för tjock- och ändtarmscancer

Det nationella vårdprogrammet för tjock- och ändtarmscancer (kolorektalcancer) är nu uppdaterat och publicerat i Kunskapsbanken, på cancercentrum.se. Vårdprogrammet riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal som möter dessa patienter före, under och efter behandling.


5
JUL
2021

Samverkan

Det nationella vårdprogrammet för AML är uppdaterat

Det nationella vårdprogrammet för AML har våren 2021 genomgått en mindre uppdatering vilken godkändes av RCC i samverkan den 29 juni 2021.


2
JUL
2021

Samverkan

Utlysning projektmedel för att stödja användandet av AI och/eller nya arbetssätt

Nu finns möjlighet att söka projektmedel för att stödja användandet av AI och/eller nya arbetssätt inom mammografiscreening och screening för prevention av livmoderhalscancer. Välkommen med ansökan senast 6 september 2021.


1
JUL
2021

Samverkan

Uppdatering av nationellt vårdprogram för hudlymfom

Det första vårdprogrammet för hudlymfom fastställdes av RCC i samverkan i december 2019 och uppdaterades första gången i juni 2020. Vårdprogrammet har nyligen uppdaterats och en ny version har fastställts av RCC i samverkan den 29/6 2021.


29
JUN
2021

Samverkan

Ny delrapport: pandemin och minskningen av nya cancerdiagnoser – underskottet allt mindre

Regionala cancercentrum i samverkan, RCC, publicerar nu en femte och och fördjupande delrapport om cancervården under pandemin. Rapporten baseras på canceranmälningar inrapporterade till landets sex regionala tumörregister under helåret 2020 jämfört med 2019. Den nya rapporten innehåller förutom resultat per diagnos och sjukvårdsregion nu för första gången även resultat per åldersgrupp. En annan nyhet är att de procentuella minskningarna har försetts med 95 % konfidensintervall för att belysa hur statistiskt stabila resultaten är.

Samverkan

Ny rapport: pandemin har påverkat diagnostik och vård av cancer

Covid-19-pandemin har påverkat hälso- och sjukvården i Sverige genom att resurser omfördelats till vård av covid-19-patienter och att invånare, även vid allvarliga symtom, avstått från att söka vård på grund av oro för smitta. Cancervården har även påverkats av tillfälliga neddragningar i screeningverksamheter och tillfälligt ändrade nationella och regionala rekommendationer för utredning och behandling. Det visar en ny rapport från Regionala Cancercentrum i samverkan (RCC). Resultaten bygger på information från Nationella kvalitetsregistret för bröstcancer (NKBC) och Nationella prostatacancerregistret (NPCR). Rapporten visar på en nedgång i antalet kvinnor och män som diagnostiserats med bröst- respektive prostatacancer under 2020 med uttalade regionala skillnader.


23
JUN
2021

Stockholm Gotland

Nya arbetssätt som stärker sociala nätverk och sammanhang

En viktig del av vården vid cancersjukdom utförs av patienterna själva genom egenvård. Ofta men inte alltid finns närstående som stöttar med patienternas egenvård och i vissa fall utövar både omsorg och ganska komplicerad sjukvård. Att hitta nya arbetssätt som stärker sociala nätverk och sammanhang är ett sätt att minska omotiverade skillnader i cancervården.


22
JUN
2021

Samverkan

Uppdaterat vårdprogram för prostatacancer

Det nationella vårdprogrammet för prostatacancer har reviderats på grund av nya behandlingar för spridd prostatacancer. Vårdprogrammet godkändes av RCC i samverkan idag den 22 juni och finns nu tillgängligt i Kunskapsbanken.

Samverkan

Nytt nationellt vårdprogram för palliativ vård av barn

Ett nytt nationellt vårdprogram för palliativ vård av barn har nu fastställts av RCC i samverkan och publicerats i Kunskapsbanken på cancercentrum.se.


21
JUN
2021

Sydöst

Checklistan – komplement till vårdprogrammet i cancerrehabilitering

Som ett komplement till det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering har en checklista tagits fram. Checklistan består av frågor som utgår från rekommendationerna under respektive kapitel i vårdprogrammet.

Samverkan

Nationella utbildningar för cancervårdens medarbetare

Nu blir det lättare att hitta utbildningar för cancervårdens medarbetare på cancercentrum.se.


15
JUN
2021

Samverkan

Pandemins påverkan på klinisk cancerforskning undersöks i nationell studie

Pandemins effekter med ett minskat antal cancerpatienter är numera välkända. Däremot saknas till stor del uppgifter om hur pandemin påverkat kliniska forskningsstudier inom cancervården. RCC har därför startat en enkätstudie som riktar sig till forskningssjuksköterskor verksamma i cancervården.


11
JUN
2021

Samverkan

Informationsfilmer om strålbehandling och cytostatikabehandling

Cancerfonden har tillsammans med Regionalt cancercentrum väst och Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland tagit fram filmer om strålbehandling och cytostatikabehandling som vänder sig till patienter och närstående. Filmerna har även översatts till ett antal olika språk.


10
JUN
2021

Samverkan

Nu publiceras nationell Min vårdplan för äggstockscancer och för tumörer i centrala nervsystemet

Sammanlagt sex nationella Min vårdplan finns nu tillgängliga för att ge patienterna större trygghet och delaktighet i cancervården. De nationella versionerna bidrar till en ökad jämlikhet och förbättrad kvalitet på den information som lämnas till patienter med cancer.


9
JUN
2021

Samverkan

Tidplanen klar för regionernas anslutning till screening för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer

Nu är tidplanen klar för införandet av allmän screening för tidig upptäckt av cancer i tjock- och ändtarm. Regionernas anslutning kommer att ske planerat över de kommande två åren. Hittills i år har regionerna Dalarna och Skåne startat verksamhet och region Örebro och Östergötland står nu på tur. Därefter kommer övriga regioner att successivt införa screening med start 2022.


31
MAJ
2021

Syd

Patienten mer delaktig i samlat ansvar för cancervården

Snabbare tillgång till nya behandlingsmetoder för patienter med cancer, större delaktighet och ännu högre kvalitet i cancervården genom ett mer strukturerat samarbete av alla involverade enheter kring patienten. Det är några av målen när Skånes universitetssjukhus (Sus) söker för att bli ett Comprehensive Cancer Centre tillsammans med Regionalt cancercentrum syd, Lunds universitet, Medicinsk service och palliativ vård inom primärvården.


28
MAJ
2021

Sydöst

Patientens perspektiv på hälso- och sjukvården

Sydöstra sjukvårdsregionens tre regioner har alla ett levande bibliotek eller motsvarande; en resursbank bestående av personer med värdefull erfarenhet av att vara patient eller närstående. Dessa personer kan med sin kunskap bidra till utveckling av hälso- och sjukvård.


27
MAJ
2021

Samverkan

Nytt vårdprogram skivepitelcancer

Ett nytt nationellt vårdprogram för skivepitelcancer i huden (cSCC) har nu fastställts av RCC i samverkan och publicerats på cancercentrum.se.


26
MAJ
2021

Samverkan

Nytt vårdprogram merkelcellscancer

Ett nytt nationellt vårdprogram för merkelcellscancer (MCC) har nu fastställts och publicerats på cancercentrum.se. Målet är en gemensam grund för handläggning av patienter med misstänkt eller bekräftad MCC, så att variationer mellan olika regioner och sjukhus minimeras.


24
MAJ
2021

Samverkan

Viktigt att regioner prioriterar inrapportering till registret för cancerläkemedel

RCC följer årligen upp om användningen av nya cancerläkemedel följer EMAs godkända indikationer och NT-rådets rekommendationer. Uppföljningen ska identifiera eventuella regionala skillnader i användning och implementering i syfte att eftersträva en optimal och jämlik tillgång till cancerläkemedel i hela landet. Regionernas inrapportering måste dock bli mycket bättre för att regionala jämförelser ska bli meningsfulla.