Nyheter

Nyheter från Samverkan
Stockholm Gotland
Ett extra samtal till prostatacancerpatienter minskar oro och avbokningar

Södersjukhusets strålbehandlingsenhet testar en ny metod för att förbereda patienter som ska genomgå strålbehandling för prostatacancer. Personalen upplevde att patienterna hade svårt att uppfatta instruktionerna innan strålstart. Undersköterskor på avdelningen började därför ringa upp patienten innan, gå igenom kallelsen och svara på frågor. Tidigt visade det sig att samtalet fångade upp och minskade oron hos patienten samt skapade en bättre kontakt mellan patient och sjukvård. Resurser på avdelningen kunde nyttjas på ett effektivare sätt – och dessutom minskade om- och avbokningarna avsevärt.

Väst
37 nya initiativ ska vidareutveckla cancervården i Västra Götaland under 2024

Regeringens särskilda nationella satsning på cancervården under 2024 med 220 miljoner kronor har bidragit till många och ambitiösa förbättringsförslag i hela landet. Varje RCC har tagit emot ansökningar och fördelar varsin del av medlen mellan initiativ i respektive sjukvårdsregion. Av de 67 ansökningar som skickats in till RCC Väst har 37 valts ut.

Samverkan
Uppdaterat SVF för skelett- och mjukdelssarkom förtydligar formuleringen kring välgrundad misstanke

Det standardiserade vårdförloppet (SVF) för skelett- och mjukdelssarkom har uppdaterats och fastställdes i RCC i Samverkan den 9 april. Sarkom är en sällsynt grupp av tumörer med varierande prognos och medicinska utmaningar. Totalt insjuknar cirka 400 patienter årligen i skelett- och mjukdelssarkom i Sverige varav cirka en tredjedel drabbas av skelettsarkom och resterande av mjukdelssarkom.

Samverkan
Nationellt arbete ledde till invigning av intermediärvårdssalar på Barnkliniken i Umeå

I början på maj invigdes intermediärvårdssalarna på Norrlands Universitetssjukhus (NUS) i Umeå. Nu kan svårt sjuka barn med cancer erbjudas säkrare vård i salarna och personalens arbetsmiljö förbättras ytterligare. Arbetet med att öppna salarna är ett resultat av ett regionalt initiativ i Göteborg som den nationella arbetsgruppen för barncancer har arbetat vidare med och som nu införs på barnkliniken.

Samverkan
RCC på Vitalis

Ska du till Vitalis 13-16 maj? Det är ett bra tillfälle att ta del av flera av RCC:s utvecklingsprojekt. Här listar vi de seminarier där RCC:s medarbetare deltar som föreläsare. Du träffar oss också i paneler, samtal och debatter. Flera seminarier går också att följa på distans. 

Samverkan
Handlingsplan för precisionsdiagnostik ska underlätta jämlikt införande

Utvecklingen av precisionsmedicin på cancerområdet rör sig i snabb takt och innebär stora möjligheter. Men skräddarsydd behandling kräver utvecklade metoder för diagnostik, och även dessa måste följa med i den snabba utvecklingen. Det är både en fråga om utrustning och om gemensamma arbetssätt för handläggning och tolkning av analyssvar.

Samverkan
Specialistteam för cancerrehabilitering har hittat nya vägar att nå patient och profession

I Region Västernorrland har ett specialistteam för cancerrehabilitering skapats för att möta behoven i regionen – nu har man nått ett välfungerande arbetssätt där samverkan är kittet. I centrum står ansvaret för utbildningar, handledning och konsultativt stöd till samtliga professioner i hela regionen. Och genom cancerskolan stöttas patienterna att få en bättre bild av vad cancerrehabilitering innebär för dem.

Samverkan
Utbildningen Barn och cancer – skolsköterskans roll relevant och värdefull enligt CES-utvärdering

I en samskapande process har RCC Stockholm Gotland tillsammans med skolsköterskor tagit fram en webbutbildning på temat barn och cancer och skolsköterskans roll. En ny utvärdering visar att den samskapande processen har varit en styrka och att utbildningen upplevs som välgjord, relevant och pedagogiskt utformad.

Norr
34 nya initiativ för förbättringar inom cancervården i norr under 2024

RCC Norr har i år utlyst extra medel från regeringen för initiativ som syftar till att förbättra cancervården inom områdena bilddiagnostik, patologi, cancerrehabilitering och palliativ vård i norra sjukvårdsregionen. Av hittills totalt 49 ansökningar har RCC Norr beviljat medel till 34 projekt.

Mellansverige
Flera intressanta projekt ska utveckla cancervården i Mellansverige

Regeringens särskilda nationella satsning på cancervården under 2024 med 220 miljoner kronor har bidragit till många och ambitiösa förbättringsförslag i hela landet. Varje RCC har tagit emot ansökningar och fördelar varsin del av medlen mellan initiativ i respektive sjukvårdsregion. Av de 124 ansökningar som skickats in till RCC Mellansverige har 66 valts ut och beviljats projektmedel.

Sydöst
49 förbättringsinitiativ beviljas extra medel av RCC Sydöst

I årets överenskommelse mellan regeringen och regionerna har RCC fått i uppdrag att förmedla extra medel inom patologi, bilddiagnostik, cancerrehabilitering och palliativ vård. Av de 57 ansökningar som skickats in till RCC Sydöst har 49 valts ut. En stor andel av ansökningarna berör cancerrehabilitering och palliativ vård och kan på olika sätt bidra till att implementera vårdprogrammen för rehabilitering och palliativ vård, för både barn och vuxna.

Samverkan
Ny undersökning visar på en stor efterfrågan av tydligare och mer omfattande information om cancerrehabilitering

För att bättre förstå vad för stöd och informationsmaterial som patienter och närstående önskar kring cancerrehabilitering har RCC i samverkan genomfört en enkätundersökning. Totalt deltog över 500 personer anonymt. Resultaten visar en stor efterfrågan av mer och tydligare information om cancerrehabilitering.

Samverkan
Förstudie ska undersöka förutsättningarna för nationella kallelsekanslier för cancerscreening

Förutsättningarna för nationella kallelsekanslier för till exempel bröstcancerscreening och screening för livmoderhalscancer ska utredas i den nya förstudie som Regionala cancercentrum i samverkan just nu tar fram. Idag finns redan ett nationellt kallelsekansli för screening för tjock- och ändtarmscancer.

Samverkan
European week against cancer: 5 lunchföreläsningar med experter inom levnadsvanor och cancer

Regionala cancercentrum uppmärksammar The Association of European Cancer Leagues europeiska initiativ med webbföreläsningar om det senaste inom forskningen kring levnadsvanor och cancer. Dessa äger rum måndag 27 maj till fredag 31 maj, vid lunchtid mellan tiderna 12:10-12:50. Föreläsningarna riktar sig till personal inom cancervården, primärvården och i vissa fall barnhälsovården.

Stockholm Gotland
Kan min cytostatikabehandling påverkas om jag samtidigt tar rosenrot?

Det är inte ovanligt att cancerpatienter använder eller har frågor om komplementära och integrativa metoder (KIM) under sin cancerbehandling. Kan jag slippa tabletter mot illamående om jag äter ingefära? Kan yoga dämpa vallningar? För att kunna bemöta patienternas frågor på ett professionellt och kunskapsbaserat sätt har onkologiska kliniken vid Södersjukhuset i Stockholm satsat stort – 75 procent av personalstyrkan under våren 2024 har utbildats om KIM.

Mellansverige
Skriftliga rutiner behövs för att barn som närstående ska få det stöd de har rätt till

När någon får cancer påverkas hela familjen, även barnen. Vårdens lagstadgade uppgift är att hjälpa den sjuke men också att uppmärksamma barn som närståendes behov.

Samverkan
Remissrunda för nationella vårdprogram, Min vårdplan och stöddokument

I dag går sex nationella vårdprogram, ett stöddokument och två Min vårdplan ut på remiss.

Samverkan
Polypkurs utvecklar teamkommunikation och kvaliteten vid borttagning av polyper

I mars hölls en första omgång av en polypkurs som arrangeras av Svensk Endoskopiskola.

Samverkan
Välbesökt lunchseminarium i Sveriges riksdag om alkohol och cancer

För att öka medvetenheten om sambandet mellan alkohol och cancer hos politiker och beslutsfattare anordnade Regionala cancercentrum (RCC) i samverkan ett lunchseminarium i Sveriges riksdag. Forskningen har länge visat att det finns ett tydligt samband mellan alkohol och cancer, men flera undersökningar visar att allmänhetens kunskap om det är begränsad.

Samverkan
RCC gör bokslut för 2023

En kampanj ökade kunskapen om screening, allt fler vaccineras för att slippa få livmoderhalscancer, de standardiserade vårdförloppen bidrar till jämlik utredning av cancer och de nationella vårdprogrammen har utvärderats för att fungera ännu bättre. Det är ett axplock ur RCC:s årsrapport för 2023.