Nyheter

Nyheter från Samverkan
Samverkan
RCC i samverkan medverkade vid EU:s cancerkonferens 

I samband med det svenska ordförandeskapet i EU anordnades en ministerkonferens om EU:s cancerplan. RCC i samverkan deltog och delade med sig av sitt arbete och erfarenheter för att uppnå en jämlik cancervård i Sverige.

Samverkan
Ny webbutbildning om cancerrehabilitering för dig i primärvården

Utbildningen, som är kostnadsfri, syftar till att öka kunskapen om hur du, i din arbetsroll, kan förebygga och reducera följderna av cancersjukdomar och dess behandling.

Samverkan
Nu finns en reviderad version av det nationella vårdprogrammet för aggressiva B-cellslymfom (ABCL)

Det nationella vårdprogrammet för aggressiva B-cellslymfom har reviderats och godkänts av RCC i samverkan.

Väst
Välfungerande strukturer när organiserad prostatacancertestning prövats men lägre deltagande än väntat

Under 2020–2022 har organiserad prostatacancertestning prövats i ett pilotprojekt i Västra Götalandsregionen. Strukturen för organiserad prostatacancertestning har fungerat väl och i utvärderingen av pilotprojektet kom det fram att strukturen för den organiserade testningen uppskattats av såväl invånare som vårdpersonal.

Samverkan
Uppdaterat vårdprogram för Binjuretumörer

Det nationella vårdprogrammet för binjuretumörer har genomgått en större revidering med förtydliganden kring utredning, behandling och uppföljning av respektive typ av tumör. Det uppdaterade vårdprogrammet fastställdes i RCC i samverkan den 10 januari 2023.

Samverkan
SVF för bukspottkörtelcancer uppdaterat

Det standardiserade vårdförloppet (SVF) för bukspottkörtelcancer är uppdaterat.

Samverkan
556 miljoner kronor till en jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård

Regeringen och SKR har träffat en överenskommelse för 2023 om insatser för en jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård i Sverige, i linje med den svenska cancerstrategin och regeringens långsiktiga inriktning för det nationella arbetet med cancervården.

Samverkan
Uppdaterat vårdprogram för livmoderkroppscancer

Det nationella vårdprogrammet för livmoderkroppscancer har uppdaterats och är fastställt av RCC i samverkan 2022-12-13. Uppdateringarna har gjorts i samråd med NAC (Nationell arbetsgrupp för cancerläkemedel).

Samverkan
Marginell påverkan på cancerdiagnostiken efter pandemin

Antalet diagnostiserade cancertumörer ligger på ungefär samma nivå som före pandemin. Det visar RCC i samverkans sjunde delrapport om hur covid-19-pandemin påverkat cancerdiagnostiken i Sverige. Rapporten omfattar perioden januari 2020 till mars 2022.

Samverkan
Europeiska rådet har uppdaterat rekommendationerna om cancerscreening

Den nionde december publicerades nya förslag om rekommendationer av cancerscreening. I den tidigare versionen från 2003 inkluderas bröstcancer, livmoderhalscancer och kolorektalcancer. Nu breddas rekommendationerna och inkluderar även lungcancer, prostatacancer och magcancer

Samverkan
Föreläsningsserie: Hur hjälper vi patienter med urinvägs- och bäckenbottenbesvär?

Nationella arbetsgruppen för bäckencancerrehabilitering har tagit fram en serie med nio studioproducerade föreläsningar. Innehållet handlar om olika behandlingar och råd som hjälper patienter med urinvägs- och bäckenbottenbesvär efter bäckencancer.

Samverkan
Säkrare HPV-analys gör att cellprovskontroll inte behöver göras lika ofta

Det reviderade vårdprogrammet för livmoderhalscancerprevention innebär en övergång från screening, utredning och uppföljning, som tidigare i huvudsak utgått från cellförändringar, till en modell där risken för utveckling av cancer utgår från om HPV påvisas och vilken typ som påvisas.

Samverkan
Stora uppdateringar i stöddokument för extravasering och antiemetika

Stöddokumenten för att förebygga, uppmärksamma och åtgärda extravasering av antitumoral intravenös behandling samt för illamåendeprofylax/behandling i samband med antitumorala läkemedelsbehandlingar är uppdaterade och utbyggda. Båda stöddokument har gått igenom stora revideringar och uppdaterats till idag gällande förhållanden. Dokumenten riktas till vårdpersonal som ger läkemedelsbehandling till vuxna med cancersjukdom.

Samverkan
Uppdaterat vårdprogram för melanom gällande neoadjuvant behandling

Det nationella vårdprogrammet för melanom har reviderats gällande neoadjuvant behandling. Det uppdaterade vårdprogrammet fastställdes i RCC i samverkan den 15 november 2022.

Samverkan
Att vägleda patienten med tarmproblem till behandling och egenvård

Varje år behandlas drygt 20 000 personer i Sverige för cancersjukdomar i lilla bäckenet. De flesta överlever men en stor andel av de färdigbehandlade patienterna får kvarstående tarmfunktionsproblem på grund av cancerbehandlingen. Det finns flera behandlingar och egenvårdsråd som kan förbättra tarmfunktionen. I den nya utbildningen ges vårdgivare ett kunskapsstöd för att systematiska vägleda patienten genom dem.

Samverkan
Ny ordförande i vårdprogramgruppen för AML

Under november lämnar Martin Höglund över ordförandeskapet i vårdprogramgruppen Akut myeloisk leukemi (AML) till Vladimir Lazarevic

Samverkan
Webbutbildning hälsoinformatörer

RCC Stockholm Gotland har sedan 2015 arbetat med Hälsoinformatörer. De har i uppdrag att sprida information – om åtgärder som individer kan vidta för att främja hälsan och förebygga cancer – i sina lokala nätverk, ofta i socioekonomiskt marginaliserade områden. Flera regioner har uppmärksammat satsningen som är ett initiativ för att skapa en mer jämlik hälsa och vård. Nu har RCC Stockholm Gotland tagit fram en digital grundutbildning för Hälsoinformatörer som är öppen nationellt.

Samverkan
Digital cancerrehabilitering för ökad tillgänglighet och kvalitet

Under pandemin var cancerrehabmottagningen i Helsingborg en av de snabbaste i landet att framgångsrikt ställa om och erbjuda ett likvärdigt utbud digitalt. Nu tas nya innovativa steg för att öka jämlikheten, tillgängligheten och möjligheterna till en personcentrerad och interdisciplinär cancerrehabilitering i Region Skåne.

Samverkan
Ny utbildning ska ge ökad förståelse för individer som haft cancer som barn

Varje år drabbas cirka 350 barn och ungdomar under 18 år i Sverige av cancer. De flesta blir friska från cancersjukdomen men ofta efter lång och intensiv behandling. Som överlevare efter barncancer är det inte ovanligt att man drabbas av komplikationer som kan vara kopplade både till cancersjukdomen i sig eller den behandling man genomgått. Nu finns en nylanserad webbutbildning för de professioner som kommer i kontakt med personer som har haft cancer som barn.

Samverkan
Framsteg för arbetet med AI inom mammografiscreening

Arbetet med en nationell valideringsplattform för AI inom mammografiscreening fortsätter framåt. Fredrik Strand, forskningsledare för projektet, hoppas på en permanent lösning i en nära framtid som kan underlätta för vårdens medarbetare.