Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp (SVF)

Regionala cancercentrum stödjer, stimulerar och håller samman arbetet med införandet av standardiserade vårdförlopp i respektive region. I det ingår att samordna regionernas redovisningar av arbetet.

Mall för regionernas redovisningar 2023

Respektive region ska skriva en redovisning enligt nedanstående mall. Redovisningen ska skickas till RCC som ansvarar för sjukvårdsregionala sammanställningar och inlämning till Socialstyrelsen senast den 30 september 2023. Redovisningarna är en förutsättning för att ta del av den andra halvan av årets medel för SVF-arbete.

Mall för regionernas redovisningar 2023 (Word)

Krav på redovisningen

Enligt årets överenskommelse mellan regeringen och SKR ska regionerna redovisa följande:

  • Att de når inklusionsmålet under första halvåret 2023, alltså att de har inkluderat minst 70 procent av patienterna i SVF. Även väntetiderna ska redovisas och kommenteras men måluppfyllelse är inget krav.
  • Att de inför det nya vårdförloppet för myeloproliferativ neoplasi, MPN, är infört i regionen.
  • Att de använder PREM-enkäter för uppföljning av SVF.
  • Att de genomför särskilda insatser inom urologin.

Inklusionsmålet kommer liksom tidigare år att baseras på det så kallade beräkningsunderlaget. Ett aktuellt beräkningsunderlag kommer att publiceras under februari. Måluppfyllelsen kommer att beräknas för regionen som helhet, sammantaget för de SVF som införts före 2021. RCC kommer att stötta regionerna med data för att de ska kunna följa sin måluppfyllelse under våren.

Som underlag för redovisningarna kommer RCC att beräkna regionernas måluppfyllelse genom ett nationellt datauttag den 21 augusti. Uttaget kommer att skickas till regionerna i slutet av augusti.

Överenskommelse för jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2023 (pdf, nytt fönster)

Regionernas lägesrapporter 2022

Regionernas redovisningar för 2022 lämnades till Socialstyrelsen i september 2022. Här kan du ta del av Socialstyrelsens sammanställning och slutsatser av regionernas arbete med SVF. 

Dokumenten nedan är av typen pdf och öppnas i nytt fönster.

RCC Norr

Regiongemensam inledning till redovisningarna för Norra sjukvårdsregionen

Redovisning Region Norrbotten

Redovisning Region Jämtland-Härjedalen

Redovisning Region Västerbotten

Redovisning Region Västernorrland

RCC Stockholm Gotland

Redovisning Region Stockholm

Redovisning Region Gotland

RCC Syd

Regiongemensam inledning till redovisningarna för region Syd

Redovisning Region Skåne

Redovisning Region Blekinge

Redovisning Region Halland

Redovisning Region Kronoberg

RCC Sydöst

Redovisning av arbetet med SVF i sydöstra sjukvårdsregionen

RCC Mellansverige

Regiongemensam inledning till redovisningarna för region Mellansverige

Redovisning Region Dalarna

Redovisning Region Sörmland

Redovisning Region Värmland

Redovisning Region Gävleborg

Redovisning Region Uppsala

Redovisning Region Västmanland

Redovisning Region Örebro län

RCC Väst

Redovisning Västra Götalandsregionen