MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram prostatacancer

Det nationella vårdprogrammet för prostatacancer fastställdes av Regionala cancercentrum i samverkan i december 2018.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

En uppdaterad version av vårdprogrammet är på remissrunda

Vårdprogram på remiss

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro.

Kortversion för allmänläkare

De delar i vårdprogrammet som särskilt berör primärvården har sammanfattats i en särskild version för allmänläkare, vilken du finner nedan.

Nationellt vårdprogram, kortversion allmänläkare (pdf)

Förändringar jämfört med tidigare version

Den senast reviderade versionen av vårdprogrammet innehåller bland annat följande förändringar:

 • En ny screeningutredning har genomförts av Socialstyrelsen 2017 och man beslutade efter denna utredning att inte införa allmän screening för prostatacancer.
 • Det finns flera kommersiellt tillgängliga diagnostiska test som kan vägleda beslutet om prostatabiopsier. Inget av dessa bedöms ge tillräckligt mycket eller kostnadseffektiv information för att de ska kunna rekommenderas för rutinbruk.
 • Indikationer för MRT är reviderade.
 • Aktiv monitorering. Ställningstagande till ombiopsi med minst 10 kolvar bör göras vartannat till vart tredje år så länge kurativt syftande behandling är aktuell.
 • Rekommendation om utredning och behandling av osteoporos. Värdering av frakturrisk med FRAX rekommenderas vid start av kastrationsbehandling.
 • Tillägg av abirateron vid start av kastrationsbehandling kan erbjudas patienter med nydiagnosticerad högrisk fjärrmetastaserad prostatacancer när docetaxel inte är lämpligt.
 • Radium-223 kan erbjudas patienter med kastrationsresistent prostatacancer med symtomgivande skelettmetastaser utan visceral metastasering och gott allmäntillstånd.
 • Avsnitt 15.6.7 Sexualitet; är till stor del reviderat och ger en bredare kunskap om sexuella problem och behandlingar.

Ytterligare information om 2018 års nyheter samt en kortfattad sammanfattning av de delar av vårdprogrammet som berör områden där rekommendationerna kan skilja sig mest från den nuvarande handläggningen hittas i kapitel 1 i vårdprogrammet.

Nivåstrukturering

I vårdprogrammet anges också rekommendationer om nivåstrukturering som bygger på den nationella cancerstrategin och de regionala cancercentrumens ambition att koncentrera avancerad verksamhet i syfte att förbättra såväl vårdens kvalitet som förutsättningarna för forskning och utveckling.

Rekommendationer om läkemedel

NT-rådets rekommendationer om användning av nya cancerläkemedel som omfattas av nationellt ordnat införande ska avspeglas i vårdprogrammets innehåll. Alla rekommendationer återfinns även på NT-rådets webbplats. NT-rådet är en expertgrupp med representanter för Sveriges regioner, som har mandat att ge rekommendationer till regionerna om användning av nya läkemedel.

NT-rådets rekommendationer gällande nya läkemedel, Janusinfo

Regionspecifikt innehåll

 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Uppsala Örebro
 • Väst

Regionala behandlingsriktlinjer

Allmänläkarens roll för patienter med prostatacancer (bilaga till regionalt vp 2013)

Regional medicinsk riktlinje prostatacancer

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer. 

Regional medicinsk riktlinje prostatacancer (pdf)

Kontakt

Ove Andrén

urolog

Universitetssjukhuset, Örebro


Faktaägare:Ove Andrén, urolog, Universitetssjukhuset, Örebro
Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund

Sidan uppdaterad: 17 januari 2020