Till regionspecifikt innehåll

Nationellt kvalitetsregister neuroendokrina buktumörer (GEP-NET)

Registret innehåller uppgifter om incidens, diagnostik, symptom, tumördata, operationstyp, väntetider i diagnostik och behandling, lång- och kortsiktig komplikations-frekvens, given lokal och systemisk behandling samt biverkningar.

Huvudsakliga resultatmått är överlevnad, tumör- och symptomkontroll samt komplikations/biverkningsfrekvens. Registret ger möjlighet till jämförelser och återkoppling på nationell, regional och lokal nivå avseende incidens, diagnostik, behandlingsmönster och utfall. Registret ger också en möjlighet till registrering av de nationella kvalitetsindikatorer som utarbetas i anslutning till Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för cancer.

Syfte

  • Att få säkra data över incidens av de olika subtyperna av GEP-NET.
  • Att på ett objektivt och standardiserat sätt följa vårdkedjan från diagnos till att uppföljningen avslutas.
  • Att ge möjlighet att kartlägga regionala skillnader vad gäller diagnostik och behandling.
  • Att samlat relatera till aktuella riktlinjer och kvalitetsmål som ställs upp i det nationella vårdprogrammet för GEP-NET.
  • Att stödja forskning och utveckling kring GEP-NET.

Kvalitetsindikatorer 

  • Recidivfri och total överlevnad.
  • Multidisciplinär bedömning i enlighet med fastställt vårdprogram,
  • Täckningsgrad i nationellt kvalitetsregister.