Patienternas upplevelser av standardiserade vårdförlopp (SVF)

För att ta reda på patienternas upplevelser av att utredas enligt standardiserade vårdförlopp (SVF) får patienten en enkät sex till tio veckor efter avslutad utredning. Både patienter som fått ett cancerbesked och de som avslutat SVF av någon annan orsak får enkäten.

Statistiken baserad på svaren i de så kallade PREM-enkäterna. PREM står för Patient Reported Experience Measures, som på svenska kallas patientrapporterade erfarenhetsmått. Sedan 2020 är utskicken av enkäterna valfritt för regionerna och 13 regioner har valt att fortsätta med enkäten.

Med muspekaren ovanför (eller med ett klick på) en stapel i diagrammet visas detaljerad data.

Dimensionspoäng per dimension

Så är statistiken uppbyggd

Periodfiltret 2021 innehåller resultat för enkäter som skickats ut under januari – juni 2021. Under perioden har 15 671 enkäter skickats ut, med en svarsfrekvens på 57 procent (8 922 svar).

Periodfiltren 2018-2020 innehåller resultat för de enkäter som skickats och besvarats under hela året. Svarsfrekvensen ligger på 57 procent (31 715 svar) 2018, 59 procent (34 166 svar) 2019 och 59 procent (19 322 svar) för 2020.

Periodfiltret 2017 innehåller sammanlagda resultat från alla enkäter som skickats ut under januari – december 2017, med ett uppehåll för perioden april – juni på grund av leverantörsbyte. Under de tre kvartalen har totalt 36 473 enkäter skickats ut, med en svarsfrekvens på 57 procent (20 717 svar).

I början av året gjordes en mindre förändring i uppdelningen av patienter med respektive utan cancerdiagnos. Detta gjordes för att på ett mer korrekt sätt återspegla hur KVÅ-koderna för avslut av SVF används i vården. Förändringen görs även retroaktivt för att data ska vara jämförbara mellan olika år. Siffrorna kan därför skilja mellan data som tagits ut vid tidigare respektive senare tillfälle.

Nitton av enkätens 33 frågor är indelade i sju dimensioner. Patienten besvarar frågorna genom att välja ett svarsalternativ, oftast på en skala från 1 till 5, där 1 är sämst och 5 bäst. I diagrammet redovisas en medelpoäng för frågorna inom respektive dimension.

Att notera om diagrammet

  • För en del kombinationer av region och vårdförlopp är patientunderlaget litet. För att data ska kunna visas krävs 30 svar eller mer.
  • Patienter med cancerdiagnos omfattar de patienter som under utredningen har diagnostiserats med cancer. För majoriteten av patienterna som utreds enligt standardiserat vårdförlopp leder utredningen till att misstanken om cancer kan avskrivas. Dessa patienter redovisas som Patienter utan cancerdiagnos.
  • Metoden att sortera in frågor och svar i sju dimensioner är gemensam för alla mätningar som görs enligt metoden för nationell patientenkät. Flera av frågorna i PREM-enkäten är unika för SVF-uppföljningen. De flesta av de frågorna är också insorterade i de sju dimensionerna.

Se frågor som ingår i respektive dimension i SVF-enkäten

Du kan läsa om dimensioner och Nationell patientenkät via länkarna under rubriken Om Nationell patientenkät.

Så svarar patienterna

Patienternas helhetsintryck av sin kontakt med vården får bedömas som gott. Som framgår av diagrammet har 89 % av samtliga svarande uppgett att de fått sitt aktuella behov av vård tillgodosett. Det är små skillnader mellan kvinnor och män (89 % respektive 88 %) medan det skiljer mer mellan de som mottagit ett cancerbesked (91 %) och de som visat sig inte ha cancer (86 %).

Dimensionen respekt och bemötande uppvisar också höga siffror med ett dimensionsvärde på 94. Här finns det ingen skillnad mellan kvinnor och män. En marginell skillnad finns mellan de som avslutat SVF med en cancerdiagnos (95) och de som fått andra utredningssvar (92).

De patienter som mottagit ett cancerbesked och startat sin första behandling är mer nöjda med utredningsförloppet än de patienter vars utredning visat att misstanken om cancer kunnat avskrivas. Detta gäller för samtliga dimensioner förutom tillgänglighet, där grupperna är lika nöjda.

En jämförelse mellan 2019 och 2020 visar en förbättring av resultatet inom dimensionerna helhetsintryck, kontinuitet och koordinering, information och kunskap samt tillgänglighet. Det bör nämnas att 2020 är ett speciellt mätår då endast 13 av 21 regioner varit med i mätningen, men förbättringen ses även på regionnivå för nästan alla 13 regioner. Det är även troligt att svaren under både 2020 och 2021 påverkats av covid-19-pandemin.

Detaljerad redovisning av svaren på alla frågor, Nationell Patientenkät

Utrymme för förbättringar

Enkätsvaren visar även att det finns flera förbättringsområden. 53 % av de patienter som fick ett cancerbesked svarar att de blivit uppmanade att ta med någon närstående eller ha någon hos sig när de skulle få besked om utredningens resultat.

Medan 95 % av patienterna som fick en cancerdiagnos blivit informerade om att de utretts för symtom som möjligen kan bero på cancer var motsvarande siffra för dem som inte fått en cancerdiagnos 80 %. Av de telefonsamtal som kommer in angående enkäten framgår att vården måste vara tydligare med att patienten utreds för symtom som möjligen kan bero på cancer.

Möjligheten att få känslomässigt stöd av vårdpersonalen vid behov saknades för en stor del av respondenterna, framförallt bland de utan cancerdiagnos där endast 59 % uppger att stödet fanns tillgängligt. Motsvarande siffra för de med cancerdiagnos är 78 %.

Varför en undersökning om patienternas upplevelser?

Standardiserade vårdförlopp inom cancervården syftar till att förbättra tillgängligheten, korta väntetiderna samt öka patienternas delaktighet och nöjdhet. Uppföljning av patienternas upplevelse av vården när det gäller väntetider, samordning och information ingår därför som en viktig del i det arbetet.

Information om enkäten till patient

Patienter som träffar en kontaktsjuksköterska och/eller koordinator får information om att de kan komma att få en enkät. Vid det mötet finns möjlighet att ställa frågor. När enkäten skickas till patienten finns mer information i ett följebrev.

Förhandsinformation om enkäten, att använda i verksamheten, utformas av varje enskild region. Det finns dock ett nationellt framtaget tryckbart vykort att använda för detta ändamål för de som önskar använda det.

Vykort för att förhandsinformera patienter om PREM-enkäten (pdf, nytt fönster)