30
NOV
2021

Samverkan

Rökning under strålbehandling ökar risken för canceråterfall

Patienter som röker under strålbehandling löper större risk att drabbas av canceråterfall jämfört med patienter som inte röker under behandling. Risken för strålrelaterade biverkningar är också förhöjd bland de som röker. Liknande slutsats går även att dra vid behandlingar med vissa målsökande läkemedel mot lungcancer. Det visar en ny rapport från RCC Mellansverige.


29
NOV
2021

Väst

Cancerrehabilitering i fokus under teamträffar på Skaraborgs Sjukhus

På Skaraborgs Sjukhus i Lidköping har regelbundna teamträffar för cancerrehabilitering införts. Flera olika professioner har möjlighet att samlas en gång i veckan för att diskutera bröstcancerpatienter med komplexa rehabiliteringsbehov.


26
NOV
2021

Samverkan

Individuell patientöversikt IPÖ vinner pris vid internationellt event

Individuell patientöversikt (IPÖ) är ett nationellt IT-stöd som används för att samla in ett flertal viktiga uppgifter om varje cancerpatient. IPÖ samlar strukturerade uppgifter om patientens sjukdomshistoria, sjukdomsstatus, laboratoriedata, undersökningar, behandlingar, biverkningar, symtom och livskvalitet. Informationen sammanställs och visualiseras på ett överskådligt sätt i IPÖ för patienter, närstående och för vårdens medarbetare.

Samverkan

Regionerna delar på 185 miljoner för att korta väntetiderna i cancervården

Regeringen har beslutat betala ut den andra delen av årets stimulansmedel till regionerna för arbetet med att korta väntetiderna i cancervården. Samtliga regioner får ta del av medlen som fördelas enligt befolkningsmängd.


18
NOV
2021

Mellansverige

Förbättrad rehabilitering av barn med kognitiva svårigheter efter cancer

Att överleva cancer innefattar inte bara att ta sig igenom en cancerbehandling. Det handlar också om att efteråt kunna leva med de svårigheter sjukdomen, eller behandlingen, ibland ger. Delprojektet ”Neurokognitiv rehabilitering”, som bedrivs inom ramen för barncancersatsningen i sjukvårdsregionen, syftar till att öka livskvaliteten hos barn som fått kognitiva svårigheter efter cancersjukdom eller cancerbehandling – genom att förbättra rehabiliteringen.


15
NOV
2021

Samverkan

Nationella vårdprogram och SVF ute på remiss

Idag går ett antal nationella vårdprogram och standardiserade vårdförlopp för cancer ut på remiss.

Samverkan

Medel att söka för att förstärka arbetet med EU:s cancerplan

Pandemin har slagit hårt mot patienterna, vårdpersonalen och hälso- och sjukvården i EU. För att hantera effekterna av covid-19-krisen och för att stärka utvecklingen för bättre hälsa har EU inrättat programmet EU för hälsa 2021–2027. Nu finns medel att söka i 13 aktuella utlysningar för att bland annat förstärka arbetet med EU:s cancerplan.


3
NOV
2021

Samverkan

Rapport: Kartläggning av RCC i samverkans verksamhet i relation till Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Hur kan RCC:s arbete med den nationella cancersatsningen bäst integreras i den nationella kunskapsstyrningen? Den frågan diskuteras i en rapport som tagits fram av konsultföretaget Lumell på uppdrag av styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning, SKS.


2
NOV
2021

Samverkan

Ny rapport jämför uppföljning av SVF i de nordiska länderna

För att underlätta ömsesidigt lärande kring standardiserade vårdförlopp (SVF) i Norden har forskare från Danmark, Sverige och Norge sammanställt en rapport om hur de standardiserade vårdförloppen följs upp i de nordiska länderna.