Till regionspecifikt innehåll

Patient- och närståendeföreträdare

Patient- och närståendemedverkan sker på flera nivåer i RCCs arbete. Varje RCC har bland annat ett eget patient- och närståenderåd. Patienter och närstående medverkar även i vårdprocessarbeten, i de nationella vårdprogramgrupperna, kvalitetsregistrens styrgrupper samt i andra projekt- och arbetsgrupper.

Patient- och närståenderådet

RCCs patient- och närståenderåd (PNR) ingår som ett självständigt råd i respektive RCCs organisation. Rådet ska bevaka patient- och närståendeperspektivet i cancervården och det arbete som bedrivs inom RCC. Genom sina samlade erfarenheter ska råden bidra till cancervårdens utveckling för att möta patienters och närståendes behov på ett bättre sätt under hela vårdprocessen. Rådet är inte beslutande utan har en rådgivande funktion.

Vårdprocessgrupper

Varje RCC har mellan 15 och 30 vårdprocessgrupper, både diagnosspecifika och diagnosövergripande. Vårdprocessgrupperna består av vårdpersonal som är kliniskt verksam inom aktuell cancerdiagnos. I dessa grupper har patient- och närståendeföreträdarna möjlighet att direkt vara med och påverka vårdprocessen genom att bidra med patient- och närståendeperspektivet.

Nationella vårdprogramgrupper

De nationella vårdprogrammen bygger på bästa medicinska kunskap och ger vården rekommendationer om utredning, behandling, omvårdnad, rehabilitering och uppföljning av patienter. Det finns idag närmare 50 nationella vårdprogram inom cancerområdet. Till varje vårdprogram finns en vårdprogramgrupp som ansvarar för att hålla vårdprogrammet uppdaterat. Många av grupperna har patient- och närståendeföreträdare med i arbetet.

Nationella vårdprogram

Dokument och blanketter

Regionala cancercentrum i samverkan har gemensamt arbetat fram ett antal policydokument och mallar för att RCCs samverkan med patient- och närståendeföreträdare ska bli så lika som möjligt i sjukvårdsregionerna.

Observera att en överenskommelse ska tecknas mellan uppdragsgivaren och patient- och närståendeföreträdaren inför varje nytt uppdrag i syfte att tydliggöra uppdraget. De företrädare som saknar överenskommelse uppmanas kontakta uppdragsgivaren alternativt den person med patientsamverkansansvar vid aktuellt RCC.

Policy för patient- och närståendesamverkan (pdf, nytt fönster)

Överenskommelse mellan patientföreträdare och RCC (word)

Jävsdeklaration, gäller EJ region Stockholm-Gotland (pdf, nytt fönster) 

Jävsdeklaration, gäller ENDAST region Stockholm-Gotland (pdf, nytt fönster) 

Uppdragsbeskrivning för PNR (pdf, nytt fönster)

Uppdragsbeskrivning för patientföreträdare i vårdprocesser (pdf, nytt fönster)

Uppdragsbeskrivning för patientföreträdare i nationella vårdprogram (pdf, nytt fönster)

Medicinsk ordlista för patientföreträdare (pdf, nytt fönster)

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Samverkan
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Sjukvårdsregionala dokument Mellansverige

Rutiner för ersättning, info till patientföreträdare (pdf)

Formulär för utbetalning av arvode (pdf)

Reserakning för patientföreträdare (pdf)

Patient- och närståendeföreträdare i Mellansverige

RCC Mellansveriges patient- och närståendeföreträdare arbetar med övergripande frågor ur cancerpatientens- och närståendes perspektiv. Företrädare finns representerade i såväl patient- och närsteånderådet som i de sjukvårdsregionala vårdprocessgrupperna.

Patient- och närståenderådet Mellansverige

Patientföreträdare vårdprocessgrupper

Patient- och närståenderådet RCC Norr

Inom RCC Norr finns ett patient- och närståenderåd, med representanter för olika patientföreningar. Rådet har en direkt dialog med RCC Norrs ledning. Rådet är även remissinstans bland annat för frågor som rör patientinformation och individuella vårdplaner.

Om Patient- och närståenderådet i RCC Norr

Patient- och närståenderådet RCC Syd

Vi arbetar på flera sätt för att stärka patientens ställning i Södra sjukvårdsregionen, bland annat genom:

 • att ha ett fristående patient- och närståenderåd som fungerar som remissinstans och driver egna utvecklingsprojekt
 • att involvera patienter och närstående i olika förbättringsarbeten
 • att ha ett tydligt fokus på patient- och närståendeperspektivet i utvecklingsarbetet i alla vårdprocesser                     

Patient- och närståenderådet inom RCC Syd

Patient- och närståenderådet RCC Sydöst

RCC sydösts patient- och närståenderåd arbetar med att driva frågor som ur ett patientperspektiv är viktiga inom utvecklingen av cancervården. Inom sydöstra sjukvårdsregionen vill man i så stor utsträckning som möjligt inkludera patientföreträdare i utvecklingsarbetet. 

Patient- och närståenderådet RCC Sydöst

Patient- och närståenderådet i Västra sjukvårdsregionen

Patient- och närståenderådet (PNR) är ett fristående råd knutet till Regionalt cancercentrum väst. Vi arbetar för att patienters och närståendes perspektiv ska genomsyra förbättringsarbeten och för att stärka patientens ställning i cancervården.

Detta gör vi dels genom att vara stöd och remissinstans till Regionalt cancercentrum väst och dels genom att driva egna frågor och projekt. Alla som deltar i rådet har, eller har haft cancer, eller är närstående till någon som har, eller har haft cancer. Företrädarna representerar sina egna erfarenheter, tankar och känslor - inte någon speciell tumördiagnos eller patientförening. Gruppen leds av av processledare Ingrid Kössler med processtöd av Jessica Mellquist, utvecklingsledare RCC Väst. Rådet träffas en heldag varannan månad och samtliga deltagare får arvode och reseersättning. 

Aktuellt arbete

 • Vi har frågat politiker om framtidens cancervård. Ett brev med utvalda frågor skickades till Västra Götalandsregionens och riksdagens politiker. Vi vill veta vilka partier som ställer sig bakom våra förbättringsförslag för framtidens cancervård.
 • Vi har tagit fram skriften Så vill vi ha det – patienters och närståendes önskemål om omhändertagande och bemötande i cancervården.
 • Vi har gjort studiebesök vid stödcenter för cancerpatienter och närstående i Danmark och England och arbetar nu för uppförande av liknande centrum i Västra Götalandsregionen. 
 • Vi har besökt Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen vid två tillfällen för att uppmärksamma dem på särskilt viktiga frågor.

Läs mer om Patient- och närståenderådet här. 

Kontakt

porträtt

Jessica Mellquist

utvecklingsledare

RCC Väst