Aktiva överlämningar inom kontaktsjuksköterskans uppdrag

Under patientens tid i cancervården förekommer ofta överlämningar mellan olika vårdgivare. För att skapa en sammanhållen vårdkedja för patient och närstående ska alla överlämningar vara aktiva.

Med aktiv överlämning menas att den som har ansvar för patienten tar kontakt med nästa instans. Muntligt eller skriftligt. Den som aktivt överlämnat en patient har fortsatt ansvar tills mottagande instans bekräftar att kontakt tagits med patienten. Aktiva överlämningar bör göras för alla patienter i cancervården som barn, ungdomar och vuxna. 

En aktiv överlämning bör innehålla information om:  

  • patientens behov och önskemål, sjukdomar och behandling
  • uppföljning av startade omvårdnads- och cancerrehabiliteringsåtgärder.

Den som tar emot patienten kan vara en ny kontaktsjuksköterska inom specialistvården. Det kan även vara personal inom omvårdnad, rehabilitering eller inom primärvård. Överlämning från barn till vuxenvård bör ske med aktiv överlämning.

Den mottagande vårdenheten har ansvar för att följa upp, utvärdera och dokumentera pågående åtgärder. Uppstartade åtgärder och insatser inom omvårdnad, palliativ vård och cancerrehabilitering ska följas upp oavsett vem som startat åtgärden.

SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuell bedömning, Rekommendation) är en kommunikationsmodell för att säkerställa god informationsöverföring. Modellen kan användas vid en aktiv överlämning. 

SBAR, Vårdhandboken

Inom varje vårdprocess behöver rutiner för aktiva överlämningar tas fram. Byte av ansvarig vårdgivare ska tydligt framgå i patientens journal och Min vårdplan

Du kan du läsa mer om aktiv överlämning i det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering.

Nationellt vårdprogram cancerrehabilitering, Kunskapsbanken