MENY

Ta bort studie

Vill du verkligen ta bort studien?

Studien är borttagen

Ok
Administratör Logga ut

Cancerstudier i Sverige – en databas med pågående kliniska studier

Cancerstudier i Sverige är en nationell databas med aktuella kliniska studier inom cancervården. I databasen finns endast studier med pågående rekrytering av patienter.

Vem som helst får söka i databasen, även om den främst vänder sig till forskare och profession inom cancervården.

Patientmedverkan i en studie

En patient som önskar delta i en forskningsstudie måste oftast uppfylla specifika kriterier i enlighet med studiens syfte. Patienten ska därför alltid kontakta sin behandlande läkare för mer information om vad som krävs för att kunna delta i den aktuella studien.

Patientmedverkan i cancerstudier

Hitta studier utifrån cancertyp, sjukhus, eller ord i svensk studietitel

Ange sökord i nedanstående fält. För varje ifyllt sökord avgränsas sökresultatet.

Senaste månaden har 10 antal studier lagts till. Registret uppdaterades senast 2019-10-16.

Enbart avslutade studier visas
Cancerform Svensk titel Sjukhus
ATHENA / En multicenter, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas 3-studie av patienter med ovarialcancer för utvärdering av rucaparib och nivolumab som underhållsbehandling efter svar på frontlinjebehandling med platinabaserad kemoterapi. Linköpings universitetssjukhus, Akademiska Sjukhuset 2019-10-09 10:55:06?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
NUCOG VI / Studie av cytostatikabehandling efter tidigare genomgången behandling med immunterapi vid avancerad cancer i urinvägarna. Karolinska Universitetssjukhuset, Norrlands universitetssjukhus, Akademiska Sjukhuset, Centralsjukhuset Karlstad, Skånes Universitetssjukhus, Länssjukhuset Kalmar, Sahlgrenska universitetssjukhuset 2019-10-02 09:59:11?.ToShortDateString() False Visa
BGG-311-305 / BGG-311-305 Karolinska Universitetssjukhuset 2019-09-24 14:14:56?.ToShortDateString() False Visa
BoB / BoB Karolinska Universitetssjukhuset 2019-09-24 13:38:54?.ToShortDateString() False Visa
Brigatinib 3001 / En randomiserad, öppen fas 3-studie av brigatinib (ALUNBRIGTM) jämfört med alektinib (ALECENSA®) hos patienter med framskriden, anaplastisk lymfomkinas -positiv (ALK+), icke-småcellig lungcancer som har progredierat på krizotinib (XALKORI®). Karolinska Universitetssjukhuset 2019-09-24 13:23:28?.ToShortDateString() False Visa
Brigatinib 2002 / Brigatinib 2002 Karolinska Universitetssjukhuset 2019-09-24 13:14:01?.ToShortDateString() False Visa
Keynote 555 / En randomiserad klinisk läkemedelsprövning i fas 1 som utvärderar relativ biotillgänglighet av Pembrolizumab vid subkutan gentemot intravenös infusion hos forskningspersoner med avancerat melanom. Karolinska Universitetssjukhuset 2019-09-24 13:05:10?.ToShortDateString() False Visa
Transform / Transform Karolinska Universitetssjukhuset 2019-09-24 11:39:26?.ToShortDateString() False Visa
KIADIS / KIADIS Karolinska Universitetssjukhuset 2019-09-24 11:18:46?.ToShortDateString() False Visa
GRAPHITE / gRAPHITE Karolinska Universitetssjukhuset 2019-09-24 11:13:35?.ToShortDateString() False Visa
A.R.R.O.W 2 / En randomiserad öppen, fas 3-studie som jämför karfilzomib i kombination med lenalidomid och dexametason 1 gång i veckan respektive två gånger i veckan hos personer med recidiverande och refraktärt multipelt myelom (A.R.R.O.W 2) Skånes Universitetssjukhus, Hallands sjukhus Halmstad 2019-09-16 11:29:24?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
Destiny / En fas 3, multicenter, randomiserad, öppen, kontrollerad studie av DS-8201a, ett anti-HER2 antikroppsläkemedelskonjugat (ADC), jämfört med behandling enligt läkaren av patienter med låg HER2, inoperabel och/eller metastaserande bröstcancer Akademiska Sjukhuset, Sundsvalls sjukhus, St:Görans sjukhus 2019-09-05 08:51:31?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
CLEE011A2207 / En fas II studie för att utvärdera säkerhet och effekt av 400 mg ribociklib i kombination med letrozol till pre/postmenopausala kvinnor med hormonreceptorpositiv och HER2-negativ avancerad bröstcancer Centrallasarettet Växjö, Akademiska Sjukhuset, Södersjukhuset, St:Görans sjukhus 2019-08-15 10:01:05?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
Commands, ACE-536-MDS-002 / A Phase 3, Open-label, Randomized Study to Compare the Efficacy and Safety of Luspatercept (ACE-536) versus Epoetin alfa for the Treatment of Anemia due to IPSS-R Very Low, Low or Intermediate Risk Myelodyplastic Syndroms (MDS) in ESA Naive Subjects who require Red Blood Cell Transfusions. Karolinska Universitetssjukhuset 2019-07-04 13:47:21?.ToShortDateString() False Visa
ProBio / En utfallsanpassad och randomiserad flerarms biomarkörs-driven studie med forskningspersoner med spridd icke-hormonkänslig prostatacancer St:Görans sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Sundsvalls sjukhus 2019-07-04 11:51:05?.ToShortDateString() False Visa
VOC / VOC-provtagningsstudie Karolinska Universitetssjukhuset 2019-07-04 11:31:35?.ToShortDateString() False Visa
Fight-302 / En fas 3, öppen, randomiserad, multicenterstudie för att utvärdera effekten och säkerheten hos pemigatinib jämfört med cytostatika i form av gemcitabin plus cisplatin vid första linjens behandling av patienter med gallgångscancer, lokalt avancerad eller metastaserad med en FGFR2-rearrangemang Karolinska Universitetssjukhuset 2019-07-04 11:20:39?.ToShortDateString() False Visa
BosuPeg / En studie av effekt och säkerhet av långverkande lågdoserat ropeginterferon hos patienter med kronisk myeloisk leukemi behandlade med bosutinib från diagnos: En randomiserad prospektiv studie Akademiska Sjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset, Linköpings universitetssjukhus, Skånes Universitetssjukhus, Norrlands universitetssjukhus, Universitetssjukhuset Örebro, Sundsvalls sjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset 2019-07-01 14:08:17?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
NorPACT-1 / Värdet av cellgiftsbehandling inför kirurgi mot pankreascancer (NorPACT-1) Sahlgrenska universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus, Linköpings universitetssjukhus, Akademiska Sjukhuset, Norrlands universitetssjukhus, Skaraborgs sjukhus Skövde 2019-06-17 08:32:37?.ToShortDateString() kirurgi,lakemedel False Visa
BioMe-studien / Tumörbiologisk analys av malignt melanom- identifiering av potentiella biomarkörer Sahlgrenska universitetssjukhuset 2019-06-13 15:31:17?.ToShortDateString() ovrigt False Visa
Viden / Viden St:Görans sjukhus 2019-06-11 11:04:55?.ToShortDateString() False Visa
ENTREÉ / ENTREÉ Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-06-11 10:42:41?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
MIR-studien / MikroRNA som markörer för monitorering av sjukdomsaktivitet, utvärdering av effekt av cytostatikabehandling, samt verktyg för tidig upptäckt av recidiv av metastatisk testikelcancer. Implentering av MIR-Studien Karolinska Universitetssjukhuset 2019-06-11 10:24:37?.ToShortDateString() False Visa
RACC / Jämförande multicenter studie mellan robotassisterad laparoskopisk kirurgi och öppen kirurgi vid tidig livmoderhalscancer Karolinska Universitetssjukhuset, Akademiska Sjukhuset, Norrlands universitetssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Linköpings universitetssjukhus, Skånes Universitetssjukhus, Universitetssjukhuset Örebro 2019-06-11 10:04:24?.ToShortDateString() kirurgi False Visa
ILOC / En Europeisk multicenterstudie för utvärdering av immunterapi med ablationsaktivering vid metastaserad grovtarmscancer i palliativt stadium Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset 2019-06-11 09:31:54?.ToShortDateString() False Visa
Solstice / Fas III studie med trifluridin/tipiracil (S 95005) i kombination med bevacizumab som första linjens behandling av patienter med metastatisk kolorektalcancer som inte är lämpliga för intensiv behandling Karolinska Universitetssjukhuset, Universitetssjukhuset Örebro, Sundsvalls sjukhus 2019-06-10 14:07:31?.ToShortDateString() False Visa
Tattoo / Preoperativ kolmarkering av axillära lymfkörtelmetastaser inför neoadjuvant kemoterapi vid bröstcancer St:Görans sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset 2019-06-10 13:36:53?.ToShortDateString() False Visa
Predix II HER2 / Finjustering av pre-operativ systembehandling i en prospektiv randomiserad fas IIb-studie för HER2-amplifierad bröstcancer Karolinska Universitetssjukhuset, Norrlands universitetssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset 2019-06-10 13:25:08?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
PANFAM1 / Uppföljning av individer med familjärt ökad risk för pankreascancer Sahlgrenska universitetssjukhuset, Linköpings universitetssjukhus, Norrlands universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Akademiska Sjukhuset 2019-06-07 10:45:56?.ToShortDateString() False Visa
CTC - Cirkulerande tumörcellsstudien / Kunskapsutveckling beträffande kirurgusk behandling av pankreascancer Sahlgrenska universitetssjukhuset 2019-06-07 10:41:47?.ToShortDateString() False Visa
IPEP / Studier av kroppens immunologiska reaktion i samband med pankreascancerkirurgi Sahlgrenska universitetssjukhuset 2019-06-07 10:38:17?.ToShortDateString() False Visa
avslutad_NorPACT-1 / Värdet av cellgiftsbehandling inför kirurgi mot pankreascancer (NorPACT-1) Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-05-31 13:27:52?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_Tadpole-G / En öppen, fas II studie för att undersöka klinisk effekt av behandling med dabrafenib i kombination med trametinib hos barn och ungdomar med BRAF V600 muterat låggradigt gliom eller recidiv av eller refraktärt höggradigt gliom Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-05-23 08:04:04?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
Tadpole-G / En öppen, fas II studie för att undersöka klinisk effekt av behandling med dabrafenib i kombination med trametinib hos barn och ungdomar med BRAF V600 muterat låggradigt gliom eller recidiv av eller refraktärt höggradigt gliom Karolinska Universitetssjukhuset 2019-05-23 08:04:02?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
Gen-Esofagus studie / Analys av cfDNA hos patienter med esofaguscancer Karolinska Universitetssjukhuset 2019-05-14 16:02:08?.ToShortDateString() False Visa
Pilgrim / Impact of Prescription quality, Infection control and Antimicrobial stewardship on Gut Microbiota Domination by Heealthcare-Associated Pathogens Karolinska Universitetssjukhuset 2019-05-14 15:50:26?.ToShortDateString() False Visa
PAVO-MMY1004 / An Open-label, Multicenter, Dose Escalation Phase 1b study to Access the Safety and Pharmacokinetics of Subcutaneous Delivery of Daratumumab with Addition of Recombinant Human Hyaluronidase(rHuPH20) for the Treatment of Subjects with Relapsed Karolinska Universitetssjukhuset 2019-05-14 15:39:02?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
BRIGHT B1371019. / A Randomized (1:1), Double blind, Multi center, Placebo Controlled Study EVALUATING Intensive Chemotherapy With or Without Glasdegib (PF 0444913) or Azacitidine With or Without Glasdegib in Patients With Previously Untreated Acute Myeloid Leukemia Karolinska Universitetssjukhuset 2019-05-14 15:27:15?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
ISO-CC 007 AGENT / En randomiserad multi-center parallell-grupp, fas III studie, som jämför effektiviteten av arfolitixorin mot leukovorin i kombination med 5-fluorouracil, oxaliplatin och bevacizumab, på patienter med avancerad kolorectal cancer. Akademiska Sjukhuset, Södersjukhuset 2019-04-29 07:49:20?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
Studie av tumörgenetiska förändringar Esofagus/ventrikel / Studie av tumörgenetiska förändringar vid cancer i matstrupe eller magsäck. Karolinska Universitetssjukhuset 2019-04-24 10:15:53?.ToShortDateString() False Visa
CanDo / Utveckling av diagnostik plattform för patientnära identifiering, klassifikation, kvantitering och uppföljning av cirkulerande tumörceller vid pankreascancer Karolinska Universitetssjukhuset 2019-04-24 09:40:13?.ToShortDateString() False Visa
Cyst studie+ Saliv studie / Cyst studie+Saliv studie Molekylär diagnostik av cystvätska från cystiska pankreastumörer: en ny strategi för förebyggande pankreaskirurg.Saliv Studie Karolinska Universitetssjukhuset 2019-04-23 16:43:21?.ToShortDateString() False Visa
Cyststud / Studien om cystiska pankreastumörer Karolinska Universitetssjukhuset 2019-04-23 16:39:14?.ToShortDateString() False Visa
FIMMUN/ Pancreas tumör / Immunceller och fibroblaster vid pancreassjukdom Karolinska Universitetssjukhuset 2019-04-23 16:34:25?.ToShortDateString() False Visa
FROSENOR / FROSENOR Karolinska Universitetssjukhuset 2019-04-23 16:27:58?.ToShortDateString() False Visa
AdeLE / Dubbelblindad, placebokontrollerad fas 2 studie för att undersöka effekt, säkerhet och tolerabilitet hos studieläkemedlet Lymfactin (adenovirusmedierad lymfkörteltillväxtfaktor VEGF-C) som ges i samband med förflyttning av lymfkörtlar för behandling av lymfödem som har utvecklats till följd av bröstcancerbehandling Akademiska Sjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset 2019-04-23 15:58:32?.ToShortDateString() kirurgi False Visa
MK-7902-003 / En dubbelblindad fas III-studie för att utvärdera effekt och säkerhet av pembrolizumab (MK-3475) och lenvatinib (E7080/MK-7902) jämfört med enbart pembrolizumab givet som första linjens behandling hos forskningspersoner med avancerar melanom Akademiska Sjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset, Centrallasarettet Växjö, Skånes Universitetssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Länssjukhuset Ryhov Jönköping, Norrlands universitetssjukhus 2019-04-23 15:44:22?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
Predicting fatigue after allo HSCT / Predicting fatigue after allo HSCT Karolinska Universitetssjukhuset 2019-04-23 15:31:02?.ToShortDateString() False Visa
avslutad_Matterhorn / Matterhorn Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-04-23 15:23:00?.ToShortDateString() True Visa
PNEU-STEM V114-022 / PNEU-STEM V114-022 Karolinska Universitetssjukhuset 2019-04-23 14:37:31?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
Hapirect / Hartman eller Abdominoperineal excision med intersfinkterisk dissektion vid rektalcancer: en multicentrisk randomiserad studie avseende postoperativt förlopp Västmanlands sjukhus Västerås, Karolinska Universitetssjukhuset 2019-04-23 14:18:02?.ToShortDateString() kirurgi False Visa
Qolicol / Qolicol Livskvalitet och välbefinnande hos patienter med koloncancer Sahlgrenska universitetssjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset 2019-04-23 13:29:31?.ToShortDateString() False Visa
Watch and wait / Watch and wait-Icke operativ behandling vid strål- och cellgiftsbehandling. Sahlgrenska universitetssjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset 2019-04-23 13:23:05?.ToShortDateString() False Visa
Con-studien / Farmakologisk och immunologisk studie hos leukemipatienter som genomgår antileukemisk behandling Karolinska Universitetssjukhuset 2019-04-23 12:03:55?.ToShortDateString() False Visa
NMDSG14B / NMDSG14B Karolinska Universitetssjukhuset 2019-04-23 11:58:24?.ToShortDateString() False Visa
NMDSG14A / MDSG14A. A phase I/II, Open-Label, Multicenter Study of the Safety, Efficacy and Immune Response of Histamine Dihydrochloride and Low-dose Interleukin-2 in Chronic Myelomonocytic Leukemia (CMML) Sahlgrenska universitetssjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset 2019-04-23 11:44:50?.ToShortDateString() False Visa
PCI-32765CAN3001 / Klinisk studie med ibrutinib för studera säkerhet och effekt under lång tid Karolinska Universitetssjukhuset 2019-04-23 11:32:32?.ToShortDateString() False Visa
avslutad_2215-CL-0302 / 2215-CL-0302 Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-04-23 10:51:57?.ToShortDateString() True Visa
avslutad_Tempo-studien / Tempo-studien Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-04-23 10:19:13?.ToShortDateString() True Visa
ZEUS / Icke interventionell studie för att bedöma säkerhetsprofilen för idelalisib hos patienter med refraktärt folikulärt lymfom (FL) Karolinska Universitetssjukhuset 2019-04-10 10:14:10?.ToShortDateString() False Visa
Magnitude / En studie med niraparib i tillägg till abirateronacetat och prednisolon för behandling vid spridd prostatacancer Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset 2019-04-10 09:28:43?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
avslutad_Onconova 04-30 / Onconova 04-30 / En internationell randomiserad kontrollerad fas III- studie med Rigosertib alternativt en annan behandling som bestäms av studieläkare för patienter med myelodysplastiskt syndrom som tidigare sviktat vid behandling med hypometylerande agens. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-04-09 14:03:09?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
54767414AMY3001 / Andromeda / Utvärdera effekt och säkerhet vid behandling med daratumumab i kombination med CyBorD jämfört med enbart behandling med CyBorD hos patienter med nydiagnostiserad AL amyloidos. Södra Älvsborgs sjukhus Borås, Skånes Universitetssjukhus 2019-04-09 13:59:58?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
avslutad_BO39813 / MEK/BO39813 //En Fas IB/II-studie av Kobimetinib administrerat som enda preparat samt i kombination med Venetoklax, med eller utan Atezolizumab, hos patienter med recidiverande och refraktärt multipelt myelom. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-04-09 13:33:37?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
Allopurinol ALL2.0 / Studie av allopurinol som tillägg till normal underhållsbehandling hos barn med akut lymfatisk leukemi (ALL). Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Linköpings universitetssjukhus, Skånes Universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Norrlands universitetssjukhus, Akademiska Sjukhuset 2019-03-18 15:14:21?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
SEAL-studien / En randomiserad, dubbelblind multicenterstudie i fas 2-3 av selinexor (KPT-330) jämfört med placebo hos patienter med avancerat, inoperabelt och/eller metastaserad dedifferentierat liposarkom (DDLS) Skånes Universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset 2019-03-14 13:01:34?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
METhROnomic / Effekt av lågdos metronomisk kemoterapi vid bröstcancer – en tvåstegs studie med retrospektiv analys följd av en transnationell fas III studie Sahlgrenska universitetssjukhuset 2019-03-14 10:29:18?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
avslutad_ASA-CRCLM-2014 / En multicenter, dubbel-blind placebo-jämförande, randomiserad studie för att utvärdera säkerhet och effekt av acetylsalicylsyra eller placebo vid behandling av patienter med kolorektalcancer efter leveroperation Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-03-13 10:33:04?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
ASA-CRCLM-2014 / En multicenter, dubbel-blind placebo-jämförande, randomiserad studie för att utvärdera säkerhet och effekt av acetylsalicylsyra eller placebo vid behandling av patienter med kolorektalcancer efter leveroperation Karolinska Universitetssjukhuset 2019-03-13 10:33:02?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
NMSG24/15 (KED) / En klinisk fas 2-studie med karfilzomib, elotuzumab och dexametason för behandling av myelom med återfall eller eller progress efter 1-3 tidigare behandlingslinjer. Karolinska Universitetssjukhuset 2019-03-13 10:12:16?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
IRD NMSG23/15 / En prospektiv Fas 2 studie för att värdera MRD efter ixazomib plus lenalidomid plus dexamatason (IRd)-behandling nydiagnostiserade myelompatienter lämpliga för transplantation. Karolinska Universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus 2019-03-13 09:55:08?.ToShortDateString() False Visa
BCMA-MMY1001 / En fas 1, öppen, dos-eskaleringsstudie av JNJ-64007957, en humaniserad BCMA x CD3 DuoBody-antikropp, i ämnen med återfallet eller refraktärt multipelt myelom Karolinska Universitetssjukhuset 2019-03-13 09:48:46?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
MK-7902-004 / En multicenter öppen fas 2-studie för att uppskatta effekt och säkerhet av Lenvatinib givet i kombination med Pembrolizumab till patienter med avancerat melanom som tidigare behandlats med en anti-PD-1/L1-produkt. Sahlgrenska universitetssjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus 2019-03-08 10:58:30?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
NOR-GRASPALL 2016, Akut lymfatiskt leukemi (ALL) / NOR-GRASPALL 2016: Eryaspasebehandling för barn och ungdomar med Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Linköpings universitetssjukhus, Akademiska Sjukhuset, Skånes Universitetssjukhus, Norrlands universitetssjukhus 2019-03-04 15:53:51?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
PHranceSCa MO40628 / En randomiserad, multicenter, öppen studie för att utvärdera patientens preferens och nöjdhet med kombinationsläkemedel med pertuzumab och trastuzumab i fast dos som ges som injektion under huden hos patienter med HER2-positiv tidig bröstcancer Södersjukhuset, Västmanlands sjukhus Västerås 2019-03-01 13:32:04?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
PROTHYM / Protonstrålbehandling av thymusmaligniteter – en icke randomiserad fas 2-studie. Sahlgrenska universitetssjukhuset, Akademiska Sjukhuset, Norrlands universitetssjukhus, Linköpings universitetssjukhus, Universitetssjukhuset Örebro 2019-02-27 09:31:33?.ToShortDateString() stralbehandling False Visa
BioLymph / Prospektiv studie av biologi, etiologi och överlevnad vid lymfom Karolinska Universitetssjukhuset 2019-02-26 11:08:02?.ToShortDateString() False Visa
ExPaCD / Analys av extracellulära vesiklar i duktal pankreascancer Karolinska Universitetssjukhuset 2019-02-26 10:16:18?.ToShortDateString() False Visa
PSMA-Primär prostatacancer / Värde av 68 Ga-PSMA PET/CET hos patienter med prostatacancer Karolinska Universitetssjukhuset, Norrlands universitetssjukhus 2019-02-26 08:27:45?.ToShortDateString() False Visa
avslutad_PSMA-Primär prostatacancer / Värde av 68 Ga-PSMA PET/CET hos patienter med prostatacancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-02-26 08:27:43?.ToShortDateString() True Visa
BEN-R / Test-retest reliabilitet av benvolymmätning och av lokal vätska i benen hos patienter med stabilt benlymfödem. Skånes Universitetssjukhus 2019-02-14 13:26:50?.ToShortDateString() False Visa
BEN-C / Effekten av cykelträning vid benlymfödem-randomiserad kontrollerad studie. Skånes Universitetssjukhus 2019-02-14 13:16:01?.ToShortDateString() ovrigt False Visa
C16029 Takeda Millennium / C16029 Södra Älvsborgs sjukhus Borås, Norrlands universitetssjukhus, Helsingborg lasarett 2019-02-12 09:02:28?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
IMpower030 / En dubbelblindad, multicenter, randomiserad, fas III studie spm utvärderar effekt och säkerhet vid neoadjuvant behandling med atezolizumab (anti-PD-L1 antikropp) eller placebo i kombination med platinumbaserad cytostatikabehandling hos patienter med resektabel icke-småcellig lungcancer i stadium II, IIIA eller vissa IIIB Karolinska Universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus, Linköpings universitetssjukhus, Akademiska Sjukhuset 2019-02-11 16:11:29?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
ATOR-1015 / En öppen first-in human, multicenter, fas I-studie hos patienter med avancerade och7eller refraktära solida maligna tumörer för att utvärdera säkerheten hos intravenöst administrerat ATOR-1015 Karolinska Universitetssjukhuset, Akademiska Sjukhuset 2019-02-11 14:39:16?.ToShortDateString() False Visa
EORTC-VU34 / En internationell fältstudie om pålitligheten och giltighet av EORTC`s vulvacancerenkät (EORTC-VU34) Karolinska Universitetssjukhuset 2019-02-11 10:09:40?.ToShortDateString() False Visa
Exceptional responders / Molekylära faktorer associerade med exceptionellt bra svar på onkologisk behandling Karolinska Universitetssjukhuset 2019-02-08 15:24:48?.ToShortDateString() False Visa
CANFOUR / Doseskaleringsprövning för att bedöma säkerhet och tolerabilitet av flera doser av antikroppen CAN04 A hos patienter med solida maligna tumörer. Karolinska Universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus 2019-02-08 15:11:29?.ToShortDateString() False Visa
ARTSCAN V / Jämförelse mellan strålbehandling med fotoner och strålbehandling med protoner för patienter med tidig tonsillcancer. Skånes Universitetssjukhus, Gävle sjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Länssjukhuset Ryhov Jönköping, Centralsjukhuset Karlstad, Karolinska Universitetssjukhuset, Linköpings universitetssjukhus, Norrlands universitetssjukhus, Akademiska Sjukhuset, Västmanlands sjukhus Västerås, Universitetssjukhuset Örebro 2019-01-29 16:00:48?.ToShortDateString() stralbehandling False Visa
KEYNOTE 913 / Pembrolizumab som första linjens behandling vid avancerad merkelcellscancer Sahlgrenska universitetssjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset 2019-01-25 09:22:46?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
avslutad_KEYNOTE 913 / Pembrolizumab som första linjens behandling vid avancerad merkelcellscancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-01-25 09:22:31?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
Stop-Gist SSG XXV / Stop-GIST: Avslutande av behandling med imatinib hos patienter som har en gastrointestinal stromatumör (GIST) och har haft mellan 1 och 3 metastaser, vilka efter behandling inte längre kan ses med radiologiska metoder. Skånes Universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset 2019-01-22 11:18:40?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
Ibru-On-Off-studien / En pilotstudie avseende behandling med ibrutinib i perioder för patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) Karolinska Universitetssjukhuset 2019-01-22 11:03:23?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
Valeria / Venetoklax, lenaliddomid och rituximab-för behandling av patienter med mantelcellslymfom NLG-MCL7 Skånes Universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Akademiska Sjukhuset 2019-01-22 10:24:33?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
Citadel-203 / En öppen , multicenter, randomiserad fas 2-studie för jämförelse mellan INCB050465, en P13ko-hämmare och Idelalisib vid återfall eller refraktärt follikulärt lymfom (CITADEL-203) Karolinska Universitetssjukhuset 2019-01-22 10:13:54?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
NZ-DTX-001 / En fas 1a/1b, första gången i människa, doseskalterings-och dosexpanssionsstudie med NZ-DTX-en beredning med docetaxel som ges direkt i tumören med hjälp av en spruta hos personer med spridd cancer Karolinska Universitetssjukhuset 2019-01-22 09:11:00?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
KEYNOTE-587 / Uppföljningsstudie för patienter med avancerade tumörer som befinner sig på behandling eller i uppföljning i en studie med Pembrolizumab Karolinska Universitetssjukhuset, Akademiska Sjukhuset 2019-01-22 08:08:43?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
AteVacc / Öppen doseskaleringsstudie bestående av fas Ia/Ib för undersökning av säkerhet och farmakokinetik för RO7198457 som monoterapi och i kombination med atezolizumab hos patienter med lokalt avancerade eller metastaserande tumörer. Karolinska Universitetssjukhuset, Akademiska Sjukhuset 2019-01-22 07:54:33?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
avslutad_AteVacc / Öppen doseskaleringsstudie bestående av fas Ia/Ib för undersökning av säkerhet och farmakokinetik för RO7198457 som monoterapi och i kombination med atezolizumab hos patienter med lokalt avancerade eller metastaserande tumörer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-01-22 07:45:43?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
Melanom, provtagning / Studier för att identifiera molekylära markörer av betydelse för uppkomst, progression och behandlingseffekt vid malignt hudmelanom Karolinska Universitetssjukhuset 2019-01-21 16:25:20?.ToShortDateString() False Visa
avslutad_GLOW-CLL3011 / Enstudie med ibrutinib och venetoklax jämfört med klorambucil och obinutuzumab för behandling vid kronisk lymfatisk leukemi/småcelligt lymfoocystiskt lymfomn Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-01-21 15:45:48?.ToShortDateString() True Visa
CAN3001 / Klinisk studie med ibrutinib för att studera säkerhet och effekt under lång tid. Karolinska Universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus 2019-01-21 15:40:53?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
avslutad_Javelin-blåsa 100 / En fas 3, multicenter, multinationell, randomiserad, öppen, parallellgruppstudie av avalumab (MSB0010718C) plus bästa stödjande vård kontra enbart bästa stödjande vård som en underhållsbehandling hos patienter med lokalt framskriden eller metastaserande urotelial cancer, var sjukdom inte förvärrades efter avslutning av första linjens kemoterapi med platina kemoterapi Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-01-21 15:17:43?.ToShortDateString() True Visa
PROCEED / Mäns upplevelser i samband med livsförlängande behandling vid metastaserad prostatcancer som inte längre är känslig för hormonbehandling Karolinska Universitetssjukhuset, Sundsvalls sjukhus 2019-01-21 14:44:39?.ToShortDateString() False Visa
avslutad_PSMA-167-01 VISION / En internationell, prospektiv, oblindad, randomiserad, multicenter-fas 3-studie av 177Lu-PSMA-617 vid behandling av patienter med progressiv PSMA-positiv metastaserande kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC) Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-01-21 14:24:12?.ToShortDateString() True Visa
VISION / En internationell, prospektiv, öppen, randomiserad fas 3 multicenterstudie av 177Lu-PSMA-617 för behandling av patienter med progressiv PSMA-positiv (prostataspecifik membranantigen) metastatisk kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC). Skånes Universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset 2019-01-21 14:08:25?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
PSMA PET-studien / En randomiserad jämförelse mellan konventionell "Salvage" strålbehandling och individualiserad PSMA-pet styrd behandling hos patienter med biokemiskt återfall (PSA) efter prostatacancer operation Karolinska Universitetssjukhuset 2019-01-21 14:06:06?.ToShortDateString() stralbehandling False Visa
avslutad_EMBARK-MDV 3100-12 / En randomiserad fas III-studie som jämför effektivitet och säkerhet av enzalutamid i kombination med leuprorelin, enbart enzalutamid, och placebo i kombination med leuprolin hos män med icke-metastaserande prostatacancer som försämrats efter försök till botande behandling och som bedöms ha högrisksjukdom Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-01-21 13:18:36?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
COMBI-Aplus / COMBI-Aplus:en öppen studie (fas IIIb) av dabrafenib i kombination med trametinib vid adjuvant behandling av stadium III BRAF V600 mutationspositiva melanom efter fullständig resektion för att utvärdera feberrelaterade händelser vid användande av en biverkningshanteringsalgoritm för pyrexi Karolinska Universitetssjukhuset, Universitetssjukhuset Örebro, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Norrlands universitetssjukhus 2019-01-21 13:11:24?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
avslutad_COMBI-Aplus / COMBI-Aplus:en öppen studie (fas IIIb) av dabrafenib i kombination med trametinib vid adjuvant behandling av stadium III BRAF V600 mutationspositiva melanom efter fullständig resektion för att utvärdera feberrelaterade händelser vid användande av en biverkningshanteringsalgoritm för pyrexi Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-01-21 13:11:11?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_COMBI-Aplus / COMBI-Aplus:en öppen studie (fas IIIb) av dabrafenib i kombination med trametinib vid adjuvant behandling av stadium III BRAF V600 mutationspositiva melanom efter fullständig resektion för att utvärdera feberrelaterade händelser vid användande av en biverkningshanteringsalgoritm för pyrexi Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-01-21 13:10:58?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_Proceed / Mäns upplevelser i samband med livsförlängande behandling vid metastaserad prostatacancer, som inte längre är känslig för hormonbehandling Karolinska Universitetssjukhuset 2019-01-21 12:51:26?.ToShortDateString() True Visa
INTENSE / En fas 2-studie med irinotekanbaserad trippelbehandling (FOLFOXIRI) som perioperativ behandling vid resektabelt adenocarcinom i magsäck eller övre magmunnen. Skånes Universitetssjukhus, Centrallasarettet Växjö 2019-01-18 13:18:12?.ToShortDateString() kirurgi,lakemedel False Visa
avslutad_ZUMA-7 / En randomiserad öppen fas 3-studie som utvarderar effekten av axicabtagen ciloleucel jamfort med standardbehandling hos patienter med recidiverande/refraktärt diffust storcelligt B-cellslymfom (ZUMA-7). Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-01-10 10:45:49?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
ZUMA-7 / En randomiserad öppen fas 3-studie som utvarderar effekten av axicabtagen ciloleucel jamfort med standardbehandling hos patienter med recidiverande/refraktärt diffust storcelligt B-cellslymfom (ZUMA-7). Akademiska Sjukhuset, Skånes Universitetssjukhus 2019-01-10 10:45:36?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
KEYNOTE-051 / En fas I/II studie med Pembrolizumab (MK-3475) hos barn med avancerat malignt melanom eller avancerad PD-L1-positiv solid tumör eller lymfom som fått återfall eller som inte svarat på behandling Skånes Universitetssjukhus 2019-01-07 14:01:04?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
Graspanc / En studie av eryaspase i kombination med kemoterapi jämfört med enbart kemoterapi, som andra linjens behandling för patienter med bukspottkörtelcancer (TRYbeCA-1) Akademiska Sjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset 2018-12-18 10:46:43?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
FORT-1 / En randomiserad, öppen fas 2/3 studie som utvärderar effekt och säkerhet av rogaratinib jämfört med kemoterapi hos patienter med FGFR-positiv lokalt avancerad eller metastaserande urotelial cancer som tidigare behandlats med platinabaserad kemoterapi. Norrlands universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset 2018-12-10 13:43:46?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
ACHILES / En randomiserad fas II studie som jämför tillägg av immunterapi med Atezolizumab eller ej efter behandling med kemoradioterapi av småcellig lungcancer, begränsad sjukdo Sahlgrenska universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Linköpings universitetssjukhus, Gävle sjukhus, Universitetssjukhuset Örebro, Norrlands universitetssjukhus 2018-12-05 14:09:49?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
avslutad_Who cares? / Co-care för personer med kronisk sjukdom - utveckling, implementering och utvärdering av modeller för partnerskap i vården Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-11-21 14:56:50?.ToShortDateString() True Visa
avslutad_Who cares? / Co-care för personer med kronisk sjukdom - utveckling, implementering och utvärdering av modeller för partnerskap i vården Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-11-21 14:56:37?.ToShortDateString() True Visa
LARCT-US / Fas II-studie av kort strålningsterapi följt av preoperativ kemoterapi och kirurgi hos patienter med hög risk för återfall i rektal cancer Akademiska Sjukhuset, Universitetssjukhuset Örebro, Centralsjukhuset Karlstad, Sundsvalls sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset, Norrlands universitetssjukhus 2018-10-25 10:57:18?.ToShortDateString() stralbehandling False Visa
BEMP / Bedömning av akuta biverkningar av 14-14,5 Gy HDR brachyterapi i kombination med hypofraktionerad strålbehandling av yttre strålning (3 Gy x 14) vid behandling av lokaliserad prostatacancer med en liten yttre strålmarginal på 3 mm och realtidstidspositionering randomiserad studie jämförande två olika övergripande behandlingstider. Universitetssjukhuset Örebro 2018-10-25 10:26:24?.ToShortDateString() stralbehandling False Visa
avslutad_Combi-APlus / COMBI-Aplus: en öppen studie (fas IIIb) av dabrafenib i kombination med trametinib vid adjuvant behandling av stadium III BRAF V600 mutationspositiva melanom efter fullständig resektion för att utvärdera feberrelaterade händelser vid användande av en biverkningshanteringsalgoritm för pyrexi. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-10-21 09:11:34?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
SECOMBIT / En randomiserad prospektstudie av fas II med tre behandlingsarmar för att värdera det bästa sekventiella tillvägagångssättet med kombinerad immunterapi (ipilimumab/nivolumab) och kombinerad terapi med målinriktade cancerläkemedel (LGX818/MEK162) hos patienter med metastaserande melanom och BRAF-mutation Karolinska Universitetssjukhuset 2018-10-21 08:56:49?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
Illuminate / En randomiserad fas III studie av IMO-2125 med Ipilimumab jämfört med endast ipilimumab hos patienter med anti-PD1-resistent Melanom Karolinska Universitetssjukhuset, Centrallasarettet Växjö 2018-10-21 08:41:45?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
avslutad_OPINION / En fas IIIb-, enarmad, öppen, multicenterstudie av underhållsbehandling med Olaparib som monoterapi för platinakänsliga patienter med återfall av ej ärftlig muterad äggstockscancer av typ BRCA, med full eller partiell respons efter platinabaserad kemoterapi Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-10-17 14:21:22?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
BGB-3111-304 / An International, Phase 3, Open-label, Randomized Study of BGB-3111 Compared with Bendamustine plus Rituximab in Patients with Previously Untreated Chronic Lymphocytic Leukemia or Small Lymphocytic Lymphoma Karolinska Universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus 2018-09-25 15:00:07?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
Act-On-Me / Precistionsmedicin för nya behandlingar vid avancerad cancer i urinblåsa, njure och prostata Karolinska Universitetssjukhuset 2018-09-25 14:11:37?.ToShortDateString() False Visa
avslutad_S-RAMP / A randomized controlled trial comparing Radical prostatectomy plus neoadjuvant hormones with Androgen deprivation therapy alone in the Management of men with Pauci-metastatic Prostate cancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-09-25 13:50:56?.ToShortDateString() True Visa
avslutad_TRUST / Jämförande multicenterstudie mellan primärkirurgi och fördröjd primärkirurgi vid spridd ovarialcancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-09-25 13:44:43?.ToShortDateString() kirurgi,lakemedel True Visa
avslutad_TRUST / Jämförande multicenterstudie mellan primärkirurgi och fördröjd primärkirurgi vid spridd ovarialcancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-09-25 13:44:31?.ToShortDateString() kirurgi,lakemedel True Visa
avslutad_AZ-ODIN-PET / An Open-label Positron Emission Tomography (PET) Study to Determine Brain Exposure of Osimertinib after Intravenous Microdose Administration of [11C] osimertinib and Therapeutic Oral Doses of Osimertinib to Patients with EGFR Mutated Non-Small Lung Cancer and Brain Metastases Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-09-25 13:35:09?.ToShortDateString() lakemedel,ovrigt True Visa
AZ-ODIN-PET / An Open-label Positron Emission Tomography (PET) Study to Determine Brain Exposure of Osimertinib after Intravenous Microdose Administration of [11C] osimertinib and Therapeutic Oral Doses of Osimertinib to Patients with EGFR Mutated Non-Small Lung Cancer and Brain Metastases Karolinska Universitetssjukhuset 2018-09-25 13:34:57?.ToShortDateString() lakemedel,ovrigt False Visa
SCAN-B / SCAN-B: The Sweden Cancerome Analysis Network - Breast Initiative. Skånes Universitetssjukhus, Kristianstad Centralsjukhus, Centrallasarettet Växjö, Akademiska Sjukhuset, Blekinge sjukhus, Länssjukhuset Ryhov Jönköping 2018-09-18 08:50:41?.ToShortDateString() False Visa
avslutad_PEMDAC / PEMDAC-studien. Kombinationsbehandling med Pembrolizumab och Entinostat för metastaserad ögonmelanom Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-09-14 12:46:37?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
Affibody-3 / ABY-025-MI301 Akademiska Sjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Norrlands universitetssjukhus 2018-09-12 08:35:24?.ToShortDateString() ovrigt False Visa
avslutad_Genmab GCT1015-04 / En enarmad, internationell multicenterstudie av Tisotumab Vedotin (HuMax®-TF-ADC) av tidigare behandlad, återkommande eller metastatisk livmoderhalscancer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-09-10 16:36:38?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
EMBRACE-II / Bildstyrd intensitetsmodulerad extern strålbehandling och MR-baserad anpassad brachyterapi vid lokalt avancerad livmoderhalscancer. Skånes Universitetssjukhus, Universitetssjukhuset Örebro 2018-09-10 16:19:24?.ToShortDateString() stralbehandling False Visa
17-BI-1206-02 / En klinisk fas I/IIa studie för att utvärdera säkerhet och tolerans samt PK profil för BI-1206 vid kombinations behandling med Rituximab hos patienter med B-cellsymfom som har fått återfall eller är okänsliga för Rituximab. Skånes Universitetssjukhus, Akademiska Sjukhuset 2018-09-03 16:23:40?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
avslutad_CA224-047 / En randomiserad, dubbelblind fas2/3 studie med relatlimab i kombination med nivolumab jämfört med enbart nivolumab hos patienter med tidigare obehandlad metastaserad melanomsjukdom. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-08-07 14:24:46?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
KEYNOTE 789 / En dubbelblindad randomiserad fas III-studie av pemetrexed och platinumcytostatika med eller utan tillägg av pembrolizumab (MK-3475) hos patienter med EGFR-muterad metastaserande icke-småcellig lungcancer. Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus, Linköpings universitetssjukhus 2018-07-02 10:45:30?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
CAT-studien / CAT-studien ett nytt EORTC QLQ-C30 Sahlgrenska universitetssjukhuset 2018-06-19 10:26:17?.ToShortDateString() False Visa
PAC203 / En öppen, randomiserad fas 2-studie för att fastställa lämplig dos pacritinib hos patienter med trombocytopeni och primär myelofibros, sekundär myelofibros efter polycytemia vera, eller sekundär myelofibros efter essentiell trombocytopeni, som tidigare behandlats med ruxolitinib. Skånes Universitetssjukhus, Universitetssjukhuset Örebro 2018-05-22 13:11:07?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
TULIP / SYD985.002, version 2.0 Akademiska Sjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset, Gävle sjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset 2018-05-03 15:01:01?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
RepoMed / En klinisk studie för att utvärdera säkerhet och effekt av mebendazol med individanpassad dosering hos patienter med avancerad cancer utgången från mag-tarmkanalen eller med okänt ursprung - RepoMeb. Akademiska Sjukhuset 2018-04-13 08:18:41?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
CAR-19 / Klinisk prövning med CAR T celler för behandling av B cells lymfom eller leukemi Akademiska Sjukhuset 2018-04-06 09:45:15?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
Hovon 141 / Vision-studien Akademiska Sjukhuset, Södra Älvsborgs sjukhus Borås, Linköpings universitetssjukhus, Sunderby sjukhus, Skånes Universitetssjukhus, Universitetssjukhuset Örebro 2018-03-29 08:01:29?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
avslutad_B-701-U21 / En studie för att jämföra effekten av B-701 plus Docetaxel med effekten av placebo plus Docetaxel vid behandling av patienter, med lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer, som fått återfall efter, eller som inte svarar på, standardbehandling. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-03-22 09:03:58?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_B-701-U21 / En studie för att jämföra effekten av B-701 plus Docetaxel med effekten av placebo plus Docetaxel vid behandling av patienter, med lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer, som fått återfall efter, eller som inte svarar på, standardbehandling. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-03-22 09:03:36?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_IMagyn050 / En fas III, randomiserad multicenterstudie av Atezolizumab jämfört med placebo administrerat i kombination med Paklitaxel, Karboplatin och Bevacizumab till patienter med nydiagnostiserad ovarialcancer, tubarcancer eller primär peritonealcancer i stadium III eller stadium IV. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-03-21 13:30:13?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
CPKC412A2408 / En öppen, fas 3B multicenterstudie för att utvärdera säkerhet och effekt av behandling med midostaurin (PKC412) hos patienter som är 18 år eller äldre med nyligen diagnostiserad FLT3-muterad akut myeloisk leukemi och som är lämpliga för 7+3 eller 5+2 kemoterapi Akademiska Sjukhuset, Södra Älvsborgs sjukhus Borås 2018-03-20 08:12:30?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
LOKON002 / LOKON Akademiska Sjukhuset 2018-02-19 08:06:34?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
CA017-003 / En fas I/II studie av BMS-986205 kombinerat med nivolumab och ipililumab vid avancerade maligna tumörer Karolinska Universitetssjukhuset 2018-02-14 09:54:34?.ToShortDateString() False Visa
ENRICH / Enrich- en randomiserad multicenterstudie av kombinationen rituximab/ibrutinib jämfört med standard behandlingen rituximab/cytostatika för behandling av äldre (>60 år) som insjuknar i mantelcellslymfom Skånes Universitetssjukhus, Linköpings universitetssjukhus, Akademiska Sjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset, Norrlands universitetssjukhus 2018-02-05 10:55:21?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
avslutad_IMROZ / Randomiserad öppen multicenterstudie för att utvärdera kliniska fördelar med isatuximab (SAR650984) i kombination med bortezomib (Velcade), lenalidomid (Revlimid) och dexametason hos patienter med nyligen diagnostiserat multipelt myelom och som ej är lämpade för transplantation. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-02-05 10:48:30?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_CheckMate 908 / En fas 1b/2 studie av Nivolumab eller nivolumab i kombination med ipilimumab hos barn med höggradig hjärntumör Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-02-01 07:34:52?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
AURORA / AURORA: För att öka förståelsen av molekylära förändringar vid metastatisk bröstcancer (Aiming to Understand the Molecular Aberrations in Metastatic Breast Cancer). Sahlgrenska universitetssjukhuset, Länssjukhuset Ryhov Jönköping, Akademiska Sjukhuset 2018-01-26 11:13:41?.ToShortDateString() False Visa
MonarchE / En randomiserad öppen fas 3 studie av abemaciklib i kombination med adjuvant endokrin standardbehandling jämfört med enbart adjuvantendokrin standardbehandling hos patienter i tidigt stadium med högrisk, körtelpositiv, hormonreceptorpositiv, HER-2negativ bröstcancer Norrlands universitetssjukhus, Sundsvalls sjukhus 2018-01-04 15:06:46?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
avslutad_MK3475-522 / MK3475-522_En randomiserad, dubbelblind fas III-studie för att utvärdera pembrolizumab (MK-3475-522) plus kemoterapi, eller placebo plus kemoterapi, som preoperativ (neoadjuvant) behandling av patienter med trippelnegativ bröstcancer, samt ut värdering av postoperativ (adjuvant) behandling med pembrolizumab eller placebo i samma patientgrupp Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-01-04 14:19:22?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_TAHOE _ M16 289 / En öppen, multicenter, fas 3-studie av Rovalpituzumab Tesirine jämfört med Topotekan i 2:a linjen hos patienter med avancerad eller metastaserad småcellig lungcancer med hög nivå av DLL-3-protein, som försämras under eller efter första linjens platinumbaserad kemoterapi (Tahoe). Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-12-14 18:01:10?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_TAHOE _ M16 289 / En öppen, multicenter, fas 3-studie av Rovalpituzumab Tesirine jämfört med Topotekan i 2:a linjen hos patienter med avancerad eller metastaserad småcellig lungcancer med hög nivå av DLL-3-protein, som försämras under eller efter första linjens platinumbaserad kemoterapi (Tahoe). Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-12-14 18:01:01?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
ADAURA / En dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad fas III-multicenterstudie för att bedöma effekt och säkerhet av AZD9291 jämfört med placebo hos patienter med icke-småcellig lungcancer i stadium IB–IIIA som är positiv för EGFR-mutation efter fullständig resektion med eller utan adjuvant cytostatikabehandling (ADAURA) Linköpings universitetssjukhus 2017-12-07 11:57:27?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
Asteroid / Adjuvant durvalumab efter stereotaktiskt strålbehandling för stadium I icke-småcellig lungcancer. Sahlgrenska universitetssjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset, Norrlands universitetssjukhus, Linköpings universitetssjukhus 2017-12-01 10:30:39?.ToShortDateString() lakemedel,stralbehandling False Visa
BOLD-1 / En randomiserad fas 3-studie med 2 armar: (A) Trastuzumab i kombination med Docetaxel och Pertuzumab (TPD) följt av 3 cykler med cytostatika jämfört med (B) dagens standardbehandling för att förhindra återfall av HER2-positiv bröstcancer. Akademiska Sjukhuset, Länssjukhuset Ryhov Jönköping, Mälarsjukhuset Eskilstuna, Västmanlands sjukhus Västerås, Centrallasarettet Växjö, Gävle sjukhus, Hallands sjukhus Halmstad, Falun, Linköpings universitetssjukhus, Universitetssjukhuset Örebro, Sundsvalls sjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset 2017-11-28 08:42:22?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
PRODAT / En icke-interventions- och multicenterstudie med primär data insamling för kombinationen Dabrafenib och Trametinib vid behandling av malignt melanom Universitetssjukhuset Örebro, Länssjukhuset Ryhov Jönköping, Mälarsjukhuset Eskilstuna 2017-11-19 11:54:37?.ToShortDateString() False Visa
CheckMate 901, CA209-901 / En fas 3, oblindad, randomiserad studie med Nivolumab kombinerat med Ipilimumab, eller med standardbehandling, jämfört med standarbehandling hos patienter med tidigare inoperabelt obehandlat eller metastaserat urotelialt carcinom. Linköpings universitetssjukhus, Länssjukhuset Ryhov Jönköping, Skånes Universitetssjukhus 2017-11-15 08:16:42?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
avslutad_COMBI-I / En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas III-studie jämförande kombinationen av PDR001, dabrafenib och trametinib hos tidigare obehandlade patienter med inoperabel eller metastaserande BRAF V600 muterat melanom. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-11-10 10:55:54?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
SECAR I / En studie av maximalt tolerabel dos av natriumselenit till patienter med avancerad cancer. En fas 1 studie med kontinuerlig behandling. Karolinska Universitetssjukhuset 2017-10-24 14:56:16?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
DASTOP 2 / Prospektiv multicenterstudie på ett andra stoppförsök med TKI-hämmare vid kronisk myeloisk leukemi Norrlands universitetssjukhus, Akademiska Sjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus 2017-10-10 13:59:29?.ToShortDateString() False Visa
avslutad_Artemids CC-4047-MM-015 / Icke interventions-studie av relapserade och refraktära patienter med myelom som behandlas med pomalidomid och som fått minst två tidigare behandlingar (inklusive lenalidomid och bortezomib) Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-10-10 13:40:29?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_NMSG 20/13 / Fas II-studie av Carfilzomib-Cyklofosfamid-Dexametason och högdos Melfalan följt av randomisering mellan observation eller underhåll med Carfilzomib och Dexametason hos patienter med relapserat myelom efter högdosbehandling Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-10-10 11:45:12?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_OpACIN / Multicenter randomiserad fas 2 studie för att identifiera optimal kombination av ipilimumab och nivolumab vid neoadjuvant behandling av melanompatienter. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-10-04 15:56:06?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
MERU _ M16-298 / En randomiserad, dubbelblind, placebo-kontrollerad fas 3-studie av Rovalpituzumab Tesirine som underhållsbehandling efter första linjens platinumbaserad kemoterapi hos patienter med utbredd småcellig lungcancer. Akademiska Sjukhuset, Linköpings universitetssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Centralsjukhuset Karlstad 2017-10-04 14:43:02?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
avslutad_DurSab / En fas I studie om durvalumab och stereotaktisk strålterapi som underhållsbehandling i patienter med metastaserande icke småcellig lungcancer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-10-04 14:26:06?.ToShortDateString() lakemedel,stralbehandling True Visa
PASIPHAE / En prospektiv randomiserad fas II multicenterstudie med palbociclib och fulvestrant jämfört med kapecitabin vid behandling av hormonreceptorpositiv och human epidermal tillväxtfaktor 2 negativ (HR+/HER2-) lokalt avancerad eller spridd bröstcancer med bevisad endokrin resistens. Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset, Akademiska Sjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset, St:Görans sjukhus 2017-10-04 14:12:51?.ToShortDateString() False Visa
avslutad_GLAG / GAG (Glukosaminoglykan) profil i blod och urin - en ny potentiell biomarkör för NSCLC (icke småcellig lungcancer). Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-10-04 13:37:33?.ToShortDateString() ovrigt True Visa
avslutad_Panorama 3, CLBH589D2222 / En multicenter, randomiserad, öppen fas II-studie för att undersöka säkerhet och effekt av tre olika doser av oralt panobinostat i kombination med subkutant bortezomib och oralt dexametason hos patienter med återfall eller refraktärt återfall av multipelt myelom som har fått behandling med immunoterapi. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-09-15 13:56:50?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
PreFer (preserve fertility) / Fertilitetsbevarande kirurgi hos unga kvinnor med gynekologisk cancer. Onkologiska resultat, bevarad fertilitet samt psykologiska och livskvalitetsaspekter. Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset 2017-09-12 09:52:15?.ToShortDateString() False Visa
avslutad_Onconova, 04-30 / En internationell randomiserad kontrollerad fas III-studie med Rigosertib alternativt en annan behandling som bestäms av studieläkare för patienter med myelodysplastiskt syndrom som tidigare sviktat vid behandling med hypometylerande agens. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-08-23 16:26:38?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
Quazar AZA-MDS-003 / En fas III multicenter, randomiserad, dubbelblind studie med syfte att jämföra effekt och säkerhet av bästa understödjande vård i kombination med antingen oralt azacitadine eller placebo för patienter med transfusionsberoende anemi, och trombocytopeni orsakad IPSS låg och INT-1 risk myelodysplastiskt syndrom. Skånes Universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset 2017-08-23 16:17:13?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
avslutad_JAVELIN renal 101 / öppen, multicenter, randomiserad, två-armad studie med Avelumab (MSB0010718C) i kombination med axitinib (Inlyta®) jämfört med sunitinib (Sutent®) som första linjens behandling för patienter med avancerad njurcancer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-08-23 13:43:46?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
Exelixis XL184-401 / En randomiserad, dubbelblind studie för att utvärdera effektiviteten och säkerheten för cabozantinib (XL184), 60 mg/d jämfört med 140 mg/dag på patienter med progressiv, metastaserande medullär thyroideacancer Akademiska Sjukhuset, Skånes Universitetssjukhus 2017-06-27 07:44:42?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
TRIM / En prospektiv randomiserad uppföljningsstudie för att utvärdera värdet av radiologiska undersökningar som tillägg till kliniska kontroller efter radikal kirurgi av malignt melanom i stadium IIb-c och stadium III Akademiska Sjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset, Universitetssjukhuset Örebro, Sundsvalls sjukhus, Länssjukhuset Ryhov Jönköping, Mälarsjukhuset Eskilstuna, Gävle sjukhus, Uddevalla sjukhus, Skaraborgs sjukhus Skövde, Västmanlands sjukhus Västerås, Falun, Linköpings universitetssjukhus, Skånes Universitetssjukhus, Norrlands universitetssjukhus, Visby Lasarett, Centralsjukhuset Karlstad 2017-06-19 08:41:19?.ToShortDateString() False Visa
DIRECT-studien / Disfulfiram som tillägg till cellgiftsbehandling vid recidiv av glioblastom; en randomiserad, kontrollerad studie. Sahlgrenska universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus, Linköpings universitetssjukhus, Länssjukhuset Ryhov Jönköping, Universitetssjukhuset Örebro 2017-06-01 11:57:26?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
avslutad_PRIMA _ PR-30-5017-C / PRIMA-studien Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-05-31 10:30:06?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
Auto-Lymfom / Auto-Lymfom Akademiska Sjukhuset, Universitetssjukhuset Örebro, Skånes Universitetssjukhus, Skånes Universitetssjukhus, Norrlands universitetssjukhus, Centralsjukhuset Karlstad 2017-05-23 15:49:23?.ToShortDateString() False Visa
SAKK 35/14 / SAKK 35/14 Karolinska Universitetssjukhuset, Universitetssjukhuset Örebro, Norrlands universitetssjukhus 2017-05-23 15:28:53?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
CompLEEment-1 / CompLEEment-1 Centrallasarettet Växjö, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Södersjukhuset 2017-05-23 13:33:25?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
ILIAD / En Fas-II studie av idelalisib hos patienter med diffust storcelligt B-cellslymfom där patienten återfallit, eller där sjukdomen blivit behandlingsrefraktär. Skånes Universitetssjukhus, Hallands sjukhus Halmstad, Karolinska Universitetssjukhuset, Linköpings universitetssjukhus 2017-05-22 13:27:33?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
avslutad_Arasens / ODM-201 Tillsammans med standard androgendeprivationterapi (ADT) och docetaxel vid metastaserad hormonkänslig prostatacancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-05-19 11:09:01?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_PROfound / En fas III, öppen, randomiserad studie för att utvärdera effekt och säkerhet av Olaprib (Lynparza) jämfört mot Enzalutamid eller Abirateron hos män med metastatisk kastrationsresistent prostatacancer som inte svarat på tidigare behandling med nya hormonläkemedel (NHA) och har HRR mutationer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-05-17 13:24:59?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_CV006-studien / CV006-studien. En öppen, randomiserad fas II-studie för att utvärdera effekt och säkerhet av ALECSAT-behandling som en tilläggsbehandling till strålbehandling och Temozolomid hos patienter med nydiagnosticerad glioblastom Länssjukhuset Ryhov Jönköping, Karolinska Universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus 2017-05-11 14:15:48?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
GEOMETRY-mono (CINC280A2201) / En fas II, multicenterstudie med den orala cMET hämmaren INC280 hos vuxna patienter med EGFR wt, avancerad icke-småcellig lungcancer. Karolinska Universitetssjukhuset, Akademiska Sjukhuset 2017-05-11 14:01:30?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
avslutad_KEYNOTE-522 / En dubbelblind fas III studie för att utvärdera behandling av trippelnegativ bröstcancer med pembrolizumab tillsammans med cytostatika inför operation och pembrolizumab som behandling efter operation Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-05-10 07:40:01?.ToShortDateString() kirurgi,lakemedel,stralbehandling True Visa
INSPIRE_04-30 / En internationell randomiserad kontrollerad fas III- studie med Rigosertib alternativt en annan behandling som bestäms av studieläkare för patienter med myelodysplastiskt syndrom som tidigare sviktat vid behandling med hypometylerande agens Skånes Universitetssjukhus, Linköpings universitetssjukhus, Akademiska Sjukhuset 2017-04-21 10:40:23?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
avslutad_CheckMate 602, CA209-602 / En öppen randomiserad fas III studie av kombinationer av Nivolumab, Elotuzumab, Pomalidomid och Dexametason i recidiverande och refraktärt multipelt myelom (rrMM) Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-04-12 07:56:26?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_PALLAS / En randomiserad fas III-prövning av palbociclib tillsammans med adjuvant endokrin standardbehandling jämfört med enbart adjuvant endokrin standardbehandling av tidig bröstcancer som är hormonreceptorpositiv och negativ avseende human epidermal tillväxtfaktor 2 (HR+/HER2-). Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-03-30 10:57:39?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_PePaCaKa-01 / Individualiserad terapi vid pankreascancer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-03-30 10:30:36?.ToShortDateString() lakemedel,ovrigt True Visa
avslutad_CheckMate 714, CA209-714 / En randomiserad, dubbelblind fas 2-studie av nivolumab i kombination med ipilimumab jämfört med nivolumab i kombination med placebo vid återkommande eller metastaterande skivepitelcancer i huvud och hals Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-03-28 07:20:49?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_PUMA-NER-1301 / En studie av “Neratinib och Capacitabin” jämfört med kombinationen “Lapatinib och Capecitabin” i patienter med HER2+MBC som har fått två eller flera HER2 behandling. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-03-07 15:25:19?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
PREBEN / PREBEN – en fas I/II studie vid recidiv av aggressiva B- eller T-cellslymfom. Skånes Universitetssjukhus 2017-03-07 15:12:22?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
avslutad_VIABLE / En randomiserad, dubbelblind, fas III, multicenterstudie med parallella grupper för att utvärdera effekt och säkerhet för DCVAC/PCa jämfört med placebo hos män med metastatisk kastrationsresistent prostatacancer som är aktuella för första linjens cytostatika. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-03-07 14:15:46?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_Solar-1 / Solar-1 Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-03-07 13:31:53?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_Panorama_3 / En multicenter, randomiserad, öppen fas 2-studie för att undersöka säkerhet och effekt av tre olika doser av oralt panobinostat i kombination med subkutan bortezomib och oral dexametason hos patienter med återfall eller återfall av tidigare refraktärt multipelt myelom som har fått behandling med immunoterapi. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-03-07 08:03:24?.ToShortDateString() True Visa
avslutad_PDR001 / En öppen fas II studie för att utvärdera effekt och säkerhet av PDR001 hos patienter med avancerad eller metastaserande icke symtomgivande neuroendokrin tumör i bukspottskörteln, mag-tarmkanalen eller thorax som har progredierat på tidigare behandling Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-03-07 07:34:00?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
KEYNOTE-057 / En fas II studie där Pembrolizumab (MK-3475) ges till patienter med ytlig blåscancer Akademiska Sjukhuset 2017-02-27 08:52:21?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
MASTIFF / MTH1-inhibering med Karonudib för patienter med spridd cancersjukdom. Karolinska Universitetssjukhuset 2017-02-21 09:30:28?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
MARS / MARS. En randomiserad fas III-studie med tillägg av strålbehandling till standard cytostatikabehandling vid stadium IV, icke småcellig lungcancer. Sahlgrenska universitetssjukhuset, Universitetssjukhuset Örebro, Norrlands universitetssjukhus, Akademiska Sjukhuset, Skånes Universitetssjukhus, Linköpings universitetssjukhus, Gävle sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus Borås, Näl Trollhättan, Länssjukhuset Ryhov Jönköping, Ystad lasarett, Centrallasarettet Växjö, Centralsjukhuset Karlstad 2017-02-16 13:17:58?.ToShortDateString() stralbehandling False Visa
avslutad_KEYNOTE-051 / En fas I/II-studie med pembrolizumab (MK-3475) hos barn med avancerat malignt melanom eller avancerad PD-L1-positiv solid tumör eller lymfom som fått återfall eller som inte svarat på behandling Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-02-16 07:38:28?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_LASEC-studien; Lymphedema After Surgery for Endometrial Cancer / Utveckling och konsekvens av lymfödem efter behandling av cancer i livmoderslemhinnan Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-02-14 15:53:13?.ToShortDateString() True Visa
ALT GIST / ALT GIST: En randomiserad fas II-studie av imatinib givet växelvis med regorafenib jämfört med enbart imatinib som primärbehandling för patienter med avancerad gastrointestinal stromatumör (GIST). Skånes Universitetssjukhus 2017-02-14 09:58:47?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
PODEC / Pre-Operativ Diagnostik av EndometrieCancer Sahlgrenska universitetssjukhuset, Hallands sjukhus Varberg, Södra Älvsborgs sjukhus Borås, Skaraborgs sjukhus Skövde 2017-02-10 11:50:55?.ToShortDateString() kirurgi,ovrigt False Visa
LUME BioNIS / En icke-interventions biomarkörstudie på patienter med icke-småcellig lungcancer (NSCLC) av adenocarcinomtyp som påbörjar behandling med Vargatef® (nintedanib) enligt godkänd indikation. Linköpings universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Gävle sjukhus 2017-02-10 08:08:52?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
PROPER / Individualiserad strålbehandling av återfall efter operation för prostatacancer, baserad på PSA-utveckling och avancerad bildteknik. Skånes Universitetssjukhus 2017-02-09 14:56:47?.ToShortDateString() lakemedel,stralbehandling False Visa
CheckMate 274, CA209-274 / En fas 3, randomiserad, dubbelblind multicenterstudie av nivolumab jämfört med placebo hos patienter med invasivt urotelialt carcinom som löper stor risk för återfall. Skånes Universitetssjukhus 2017-02-09 14:07:58?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
SPCG-17, PCASTT / När aktiv monitorering bör övergå i botande behandling hos män med prostatacancer: Skandinaviska prostatacancergruppens studie nummer 17 (SPCG-17) Akademiska Sjukhuset, Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Linköpings universitetssjukhus, Länssjukhuset Ryhov Jönköping, Norrlands universitetssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus, Universitetssjukhuset Örebro, Östersunds sjukhus, Centrallasarettet Växjö 2017-01-27 09:12:58?.ToShortDateString() ovrigt False Visa
TRIANGLE / Autolog stamcellstransplantation (ASCT) efter induktionsbehandling innehållande rituximab/ibrutinib/Ara-C för patienter Skånes Universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Akademiska Sjukhuset, Linköpings universitetssjukhus, Norrlands universitetssjukhus, Universitetssjukhuset Örebro 2017-01-25 10:54:21?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
Livskvalitet för patienter med malignt melanom / Livskvalitet för patienter med malignt melanom Sahlgrenska universitetssjukhuset 2017-01-24 11:25:56?.ToShortDateString() False Visa
avslutad_CINC280A2108 / En öppen multicenter fas I dos-eskaleringsstudie för att utvärdera farmakokinetik, säkerhet och tolerabilitet av behandlingen med INC280 som tas tillsammans med mat hos patienter som har en avancerad solid tumör med cMET störning. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-01-24 09:32:01?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
SWEA-studien / SWEA-studien - Utvvidgad genetisk analys vid misstänkt ärftlig bröstcancer Skånes Universitetssjukhus, Norrlands universitetssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Linköpings universitetssjukhus, Akademiska Sjukhuset, Södersjukhuset 2017-01-18 15:35:24?.ToShortDateString() False Visa
avslutad_PET Boost / ARTFORCE - Individuellt anpassad strålbehandling vid lokalt avancerad lungcancer. Doseskalering genom strålboost inom hela eller delar av tumören. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-01-13 11:37:03?.ToShortDateString() stralbehandling True Visa
PRO-CNS / Protonstrålbehandling av primära tumörer i centrala nervsystemet hos vuxna - en prospektiv svensk multicenter-studie Akademiska Sjukhuset, Norrlands universitetssjukhus, Universitetssjukhuset Örebro, Linköpings universitetssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset 2017-01-03 13:37:21?.ToShortDateString() stralbehandling False Visa
avslutad_Nordic 8 / Cytostatikabehandling vid potentiellt resektabel metastaserad colorektalcancer med viltyp KRAS och BRAF: alternerande cytostatika med cetuximab, en randomiserad fas II-studie. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-01-03 12:46:12?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_NORDIC 9 / Nordisk randomiserad multicenter fas II-studie med kemoterapibehandling (S1) hos äldre individer med avancerad kolorektalcancer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-01-03 10:25:00?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
TestisCAB / Cabazitaxel mot cisplatinresistent testikelcancer Akademiska Sjukhuset 2017-01-03 10:06:25?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
avslutad_AVANOVA / AVANOVA2 - En tvåarmad, öppen, fas II, randomiserad studie för att jämföra effekt av niraparib versus niraparib-bevacizumab hos patienter med platinumkänslig ovarialcancer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-12-30 09:28:20?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
MelMarT / En fas III, multinationell, multicenter, randomiserad, kontrollerad klinisk prövning som jämför 1cm mot 2cm utvidgad excisionsmarginal för patienter med primärt kutant malignt melanom Sahlgrenska universitetssjukhuset 2016-12-28 10:47:02?.ToShortDateString() kirurgi False Visa
avslutad_VM13 / Prospektiv studie av samband mellan genetiska faktorer och behandling av melanom med målsökande terapi. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-12-23 14:03:30?.ToShortDateString() True Visa
avslutad_Cirkulerande tumör DNA / Cirkulerande tumör DNA i blodplasma som biomarkör för cancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-12-23 13:54:38?.ToShortDateString() True Visa
avslutad_ICAP / - Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-12-23 13:41:19?.ToShortDateString() True Visa
avslutad_Arches / Enzalutamide randomiseras 1:1 mot placebo som tillägg till GnRH-beh på pat med metastaserad hormonkänslig PCa. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-12-23 12:02:11?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_TITAN, PCR3002 / ARN-509 randomiseras 1:1 mot placebo som tillägg till GnRH-beh på pat med metastaserad hormonkänslig PCa Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-12-23 11:57:04?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_EMBARK – MDV 3100-13 / Icke-metastaserande, hormonkänslig högrisk PCa som försämrats efter operation eller strålning Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-12-23 11:49:43?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_ReTHINK / En fas III, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, multicenterstudie av effekt och säkerhet av ruxolitinib hos patienter med tidig myelofibros med hög molekylär mutationsrisk Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-12-22 13:45:26?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
Tumörfaktorers betydelse vid behandling av malignt melanom / Tumörfaktorers betydelse vid behandling av malignt melanom Sahlgrenska universitetssjukhuset 2016-12-21 15:54:40?.ToShortDateString() False Visa
Minimalinvasiv Isolerad Hyperterm Perfusion (MI-ILP) / Minimalinvasiv Isolerad Hyperterm Perfusion (MI-ILP) Sahlgrenska universitetssjukhuset 2016-12-21 15:39:44?.ToShortDateString() kirurgi False Visa
Analys av exosomer i samband med isolerad hyperterm perfusion för behandling av metastaserande malignt melanom / Analys av exosomer i samband med isolerad hyperterm perfusion för behandling av metastaserande malignt melanom Sahlgrenska universitetssjukhuset 2016-12-21 15:24:00?.ToShortDateString() False Visa
Immunologiska effekter vid behandling av metastaser från malignt melanom / Immunologiska effekter vid behandling av metastaser från malignt melanom Sahlgrenska universitetssjukhuset 2016-12-21 15:10:05?.ToShortDateString() False Visa
avslutad_Aramis / Randomiserad, multicenter, fas 3 studie avseende ODM-201 vid kastrationsresistent icke metastaserad PCa Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-12-21 14:21:32?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
IOBT kohortstudie / INTRAOPERATIV STRÅLBEHANDLING VID BRÖSTBEVARANDE BEHANDLING AV TIDIG BRÖSTCANCER Universitetssjukhuset Örebro, Universitetssjukhuset Örebro 2016-12-21 14:18:26?.ToShortDateString() kirurgi,stralbehandling False Visa
PhysSurg-B / En randomiserad kontrollerad studie av hur fysisk aktivitet påverkar återhämtningen efter bröstcancerkirurgi Sahlgrenska universitetssjukhuset 2016-12-19 12:12:50?.ToShortDateString() False Visa
CheckMate 451, CA209-451 / En randomiserad, multicenter, dubbelblind, fas 3-studie av nivolumab, nivolumab i kombination med ipilimumab eller placebo som underhållsbehandling av patienter med utbredd småcellig lungcancer (ED-SCLC) efter avslutad platinabaserad första linjens kemoterapi Skånes Universitetssjukhus, Akademiska Sjukhuset 2016-12-14 08:15:56?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
MISTRAL / Behandling med mistelpreparat för patienter med inoperabel bukspottkörtel cancer. En dubbelblindad placebokontrollerad multicenter studie som undersöker om överlevnad och livskvalitét kan förbättras.(MISTRAL är en förkortning för MIStleote TRiAL (mistleote=mistel; trial=studie)). Karolinska Universitetssjukhuset, Linköpings universitetssjukhus, Länssjukhuset Ryhov Jönköping, Norrlands universitetssjukhus, Västmanlands sjukhus Västerås, Södersjukhuset, Skaraborgs sjukhus Skövde, Skaraborgs sjukhus Lidköping 2016-12-12 14:32:34?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
avslutad_Artscan III / Artscan III, En randomiserad, multicenter, fas III-studie av Cisplatin i kombination med strålbehandling jämfört mot Cetuximab i kombination med strålbehandling för patienter med lokalt avancerad skivepitelcancer i huvud-halsområdet. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-12-08 15:18:20?.ToShortDateString() lakemedel,stralbehandling True Visa
avslutad_BAYER 16298 / En fas II randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie av radium-223 diklorid mot placebo hos patienter som har metastaserad Her2 negativ hormonreceptorpositiv bröstcancer med skelettmetastaser och som har hormonbehandling som bakgrundsterapi Centrallasarettet Växjö 2016-12-08 13:16:17?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
DNA-PKinhib / En öppen fas 1a/1b-prövning av DNA-PK-hämmaren MSC2490484A i kombination med strålbehandling hos patienter med framskridna solida tumörer. Karolinska Universitetssjukhuset 2016-11-30 16:20:45?.ToShortDateString() stralbehandling False Visa
avslutad_ROAR / En fas II, öppen studie på patienter med BRAF V600E muterade, ovanliga cancerformer med olika vävnadsutseenden för att undersöka klinisk effekt och säkerhet av kombinationsterapi med dabrafenib och trametinib. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-11-30 14:18:08?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
GALAHAD / En fas 2 studie av effekt och säkerhet av niraparib hos män med spridd prostatacancer och DNA-reparationsavvikelser Karolinska Universitetssjukhuset, Norrlands universitetssjukhus 2016-11-30 11:24:41?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
avslutad_FANDANGO / En randomiserad fas II studie med nintedanib/placebo i kombination med standardbehandling paklitaxel/karboplatin hos patienter med avancerad eller återkommande livmodercancer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-11-29 15:13:39?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
ABC-SE / En klinisk prövning för att jämföra effekt och tolerabilitet av atorvastatin i tillägg till endokrin behandling med fokus på resistensmekanismer till endokrin behandling (fulvestrant / aromatashämmare) hos patienter med avancerad bröstcancer. Skånes Universitetssjukhus, Länssjukhuset Ryhov Jönköping 2016-11-15 13:44:51?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
MORRIS / Multimodal effektmonitorering av strålbehandling vid skivepitelcancer i huvud och hals, lunga, analkanal, matsrupe och livmoderhals - en förutsättning för personligt anpassad strålbehandling Norrlands universitetssjukhus, Skånes Universitetssjukhus 2016-11-14 12:38:23?.ToShortDateString() False Visa
avslutad_Gen701 / En säkerhetsstudie av eskalerade doser av HuMax-TF-ADC , ett konjugat av en vävnadsfaktorspecifik antikropp och läkemedel, hos patienter med lokalt avancerad och eller metastaserad solida tumörer, som är kända för att uttrycka vävnadsfaktor. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-11-11 14:43:20?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_I4T-MC-JVCZ / Randomiserad fas 2 studie för att utvärdera två doser Ramucirumab i combination med Paclitaxel som andra linjens behandling vid spridd eller lokalt avancerad inoperabel adenokarcinom i magsäcken eller övre magmunnen. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-11-10 13:56:53?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_KEYNOTE-170 PMBCL och Richter (phase II) / En fas II studie där Pembrolizumab (MK-3475) ges till patienter med återfall av eller refraktärt primärt mediastinalt storcelligt B-cellslymfom eller återfall eller refraktärt Richters syndrom Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-11-01 16:15:41?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
MAVERRIC / Ablationsbehandling av operabla levermetastaser från grovtarmen Danderyds sjukhus 2016-10-28 06:57:18?.ToShortDateString() ovrigt False Visa
avslutad_CheckMate 238, CA209-238 / En randomiserad dubbel-blind fas III studie med Nivolumab jämfört med Ipilimumab (immunterapi) som tilläggsbehandling efter operation av avancerad melanomsjukdom med hög risk för återfall Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-10-21 13:34:45?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
PALAESTRA / Palliativ kort hypofraktionerad strålbehandling följt av cytostatika vid cancer i matstrupen eller övre magmunnen. Skånes Universitetssjukhus 2016-10-20 16:24:03?.ToShortDateString() lakemedel,stralbehandling False Visa
Phys-Can / Effekter av fysisk träning och beteendemedicinska strategier för att förebygga och minimera cancerrelaterad fatigue, förbättra livskvaliteten och sjukdomsutfall hos patienter med cancer Akademiska Sjukhuset, Skånes Universitetssjukhus 2016-10-13 14:56:26?.ToShortDateString() False Visa
Mateo / Randomiserad kontrollerad prövning av underhållsbehandling med S-1 vid spridd magsäcks-/matstrupscancer. Skånes Universitetssjukhus, Mälarsjukhuset Eskilstuna, Södersjukhuset 2016-10-11 15:12:24?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
NET_SIRT / Prospektiv randomiserad fas II studie där 90Y-radioembolisering jämförs med leverartärembolisering vad gäller effekt, toxicitet samt livskvalitet för patienter med levermetastaserad tunntarms-NET Sahlgrenska universitetssjukhuset 2016-10-06 11:24:45?.ToShortDateString() stralbehandling False Visa
avslutad_KEYNOTE-177 / Studie av Pembrolizumab (MK-3475) versus standard terapi hos patienter med mikro instabilitet-hög (MSI-H) eller defekt regulerat Repair Brist (dMMR) Steg IV kolorektalcancer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-10-05 15:01:28?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_JSBF / Randomiserad, dubbelblind, fas II studie av Ramucirumab eller Merestinib eller placebo plus cisplatin och gemcitabine som första linjens behandling hos patienter med avavcerad eller metastaserad gallvägscancer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-10-05 14:43:03?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
Iluminet / En multicenter fas-II studie utvärderande effektivitet och säkerhet av 177Lu-DOTA-TATE baserad på njur-dosimetri hos patienter med metastaserande neuroendokrina tumörer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-10-05 14:09:37?.ToShortDateString() ovrigt True Visa
avslutad_ET-NEC / Everolimus och temozolomid som första linjens behandling av avancerade gastro-entero-pankreatiskt neuroendokrint carcinom (G3) med Ki67 20-55%. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-10-05 13:52:28?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
SPCG-15 / Primär kirurgi eller strålbehandling vid lokalt avancerad prostatacancer - en öppen randomiserad klinisk studie. Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Akademiska Sjukhuset, Centrallasarettet Växjö, Helsingborg lasarett, Linköpings universitetssjukhus, Vrinnevisjukhuset i Norrköping, Norrlands universitetssjukhus, Länssjukhuset Ryhov Jönköping, Östersunds sjukhus, Falun, Skånes Universitetssjukhus 2016-10-05 11:03:20?.ToShortDateString() kirurgi,stralbehandling False Visa
avslutad_ALTA-1L / En öppen fas 3-multicenterstudie av brigatinib (AP23116) jämfört med crizotinib hos patienter med ALK-positiv framskriden lungcancer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-09-29 15:22:48?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
TailorDose-II / Terapeutisk dosmonitorering (TDM) av frekvent använda cytostatika och dosregimer indikerade vid bröstcancer. Karolinska Universitetssjukhuset 2016-09-29 14:37:13?.ToShortDateString() False Visa
avslutad_TREM / Behandling med ny EGRF-hämmare AZD9291 (osimertinib) vid bristande effekt av EGFR-hämmare i avancerad lungcancer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-09-29 14:17:01?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_CheckMate 067, CA209-067 / En fas 3, randomiserad, dubbelblind studie med enbart Nivolumab eller Nivolumab kombinerat med Ipilimumab jämfört med enbart Ipilimumab hos patienter med tidigare obehandlat inoperabelt eller metastaserande melanom. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-09-28 10:23:07?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
Male breast cancer study / Male breast cancer study. Klinisk och biologisk karakterisering av manlig bröstcancer: en internationell EORTC, BIG, TBCRC och BCG intergrupp studie. Sahlgrenska universitetssjukhuset, Länssjukhuset Ryhov Jönköping 2016-09-27 14:06:52?.ToShortDateString() False Visa
avslutad_Breast cancer in Pregnancy / Breast cancer in Pregnancy. Diagnostik och terapi av bröstcancer under graviditet – en registerstudie inom Svensk Bröstonkologisk Förening i samarbete med den Tyska Bröstcancer Gruppen (German Breast Group; GBG-29) och Breast International Griop; BIG 2-03 Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-09-27 12:06:53?.ToShortDateString() True Visa
Micro RNA/CTC / Micro RNA/CTC. Cirkulerande tumörceller och mikroRNA som möjliga prediktiva faktorer för behandling a patienter med återfall av bröstcancer – en klinisk studie med utvärdering av patienternas livskvalitét Sahlgrenska universitetssjukhuset 2016-09-26 15:45:29?.ToShortDateString() False Visa
avslutad_KEYNOTE-181 / MK-3475_En randomiserad multicenterstudie där Pembrolizumab (MK-3475) jämförs med behandlande läkares val av standardbehandling vid återfall av matstrupscancer efter första linjens behandling. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-09-26 11:26:20?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
Scandium-studien / Scandium-studien. Isolerad hyperterm leverperfusion som behandling av levermetastaser från uvealt melanom – en randomiserad kontrollerad studie Sahlgrenska universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset, Linköpings universitetssjukhus, Akademiska Sjukhuset, Skånes Universitetssjukhus, Norrlands universitetssjukhus 2016-09-23 15:28:50?.ToShortDateString() False Visa
NEAPE_Nordic Extended Abdominoperineal Excision study / Randomiserad studie för bästa rekonstruktion av bäckenbotten vid operation för avancerad cancer i ändtarmen_NEAPE Norrlands universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus, Akademiska Sjukhuset, Västmanlands sjukhus Västerås, Sunderby sjukhus, Östersunds sjukhus 2016-09-14 11:42:41?.ToShortDateString() kirurgi False Visa
avslutad_PAOLA-1 / PAOLA-1. En randomiserad , dubbelblind fas III-prövning av olaparib med placebo hos patienter med framskriden FIGO-stadium IIIB-IV höggradig serös eller endometrioid äggstocks-, äggledar- eller bukhinnecancer. Med första standardbehandling som kombinerar cellgiftsbehandling med platinataxan och bevacizumab i samband med cellgiftsbehandling och under underhållsbehandling Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-09-13 15:05:11?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_NTproBNP / NTproBNP-studien. Prospektiv studie av NT-proBNP som markör för upptäckt av hjärtpåverkan vid behandling med trastuzumab (Herceptin ®) vid bröstcancerbehandling. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-09-12 11:30:59?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_ENGOT OV-23/EWOC-1 / EWOC-1, en multicenter, randomisesrad fas II studie med karboplatin +/- paclitaxel till sköra äldre kvinnor med avancerad ovarialcancer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-09-12 11:30:49?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_KAITLIN / En randomiserad multicenter, öppen, fas III-studie som jämför Trastuzumab plus pertuzumab plus en taxan efter Antracykliner gentemot Trastuzumab Emtansine plus Pertuzumab följande Antracykliner som adjuvant terapi i patienter med operabel HER2-positiv primär bröstcancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-09-09 10:01:07?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_GRACE / En klinisk studie som utvärderar effekt och säkerhet av kontinuerlig behandling med Avastin före och efter återfall med kemoterapi i äldre patienter med tjock och ändtarmscancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-09-09 08:20:28?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_ProBio / Identifiering av blodburna biomarkörer för prognostik och prediktion av nya läkemedel vid recidiverad prostatacancer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-09-06 16:11:01?.ToShortDateString() True Visa
ALASCCA / En randomiserad dubbelblindad, placebo-kontrollerad studie med ASA behandling hos patienter med tjock- och ändtarmscancer med mutation i P13K-signaleringsväg. Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus, Länssjukhuset Ryhov Jönköping, Sunderby sjukhus, Linköpings universitetssjukhus, Vrinnevisjukhuset i Norrköping, Västmanlands sjukhus Västerås, Falun, Danderyds sjukhus, Ersta sjukhus, Akademiska Sjukhuset, Södersjukhuset, Mora lasarett, Sundsvalls sjukhus, Skaraborgs sjukhus, St:Görans sjukhus, Blekinge sjukhus, Universitetssjukhuset Örebro 2016-09-06 15:47:49?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
avslutad_KEYNOTE-199 / MK3475_En fas II studie där Pembrolizumab (MK-3475) ges till patienter med metastaserad kastrationsresistentprostatacancer som tidigare har behandlats med cytostatika. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-09-06 15:26:44?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
ABC-studien / ABC-studien - En randomiserad fas 3 studie jämförande 1 cykel Karboplatin med 1 cykel BEP (Bleomycin, Etopsid och Cisplatin) som adjuvant cytostatikabehandling för patienter med seminom kliniskt stadium 1. Skånes Universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Linköpings universitetssjukhus, Gävle sjukhus, Norrlands universitetssjukhus, Akademiska Sjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Länssjukhuset Ryhov Jönköping, Sundsvalls sjukhus, Västmanlands sjukhus Västerås 2016-09-06 15:15:47?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
avslutad_KEYNOTE-252 / MK-3475_En dubbelblindad randomiserad fas III-studie av pembrolizumab (MK-3475) i kombination med epacadostat eller placebo hos patienter med melanom som inte går att operera eller som metastaserat (Keynote-252)/ECHO-301) Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-09-06 15:09:35?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_CheckMate 548, CA209-548 / En randomiserad enkelblind fas II studie av temozolomid tillsammans med samtidig strålbehandling kombinerat med nivolumab eller placebo till nyligen diagnosticerade vuxna med metylerad glioblastom. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-09-06 14:45:53?.ToShortDateString() lakemedel,stralbehandling True Visa
avslutad_CheckMate 498, CA209-498 / En randomiserad, öppen fas III studie av nivolumab jämfört med temozolomid, vardera tillsammans med strålbehandling till nydiagnosticerade vuxna med ometylerad glioblastom. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-09-06 14:39:52?.ToShortDateString() lakemedel,stralbehandling True Visa
avslutad_ATLAS / En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas III-studie för att utvärdera effekt och säkerhet av JNJ-56021927 hos patienter med lokalt avancerad eller högrisklokaliserad prostatacancer som rekommenderas primär strålbehandling. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-09-06 13:41:15?.ToShortDateString() lakemedel,stralbehandling True Visa
avslutad_CheckMate 401, CA209-401 / Klinisk prövning av nivolumab (BMS-936558) i kombination med ipilimumab följt av nivolumab som monoterapi som förstahandsbehandling för patienter med histologiskt bekräftat melanom i stadium III (icke resektabelt) eller i staium IV. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-09-06 13:17:29?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_M12-914 BRoCAde / M12-914 BRoCAde - En randomiserad, placebo kontrollerad, fas III studie av karboplatin och paklitaxel med eller utan PARP hämmaren Veliparib (ABT-888) i HER2-neg, metastatisk eller lokalt avancerad icke-resektabel BRCA associerad bröstcancer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-09-06 11:15:32?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
SSGXXII / Tre jämfört med fem års adjuvant behandling med imatinib till patienter med operabel GIST med hög risk för återfall. Skånes Universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Norrlands universitetssjukhus, Universitetssjukhuset Örebro, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Linköpings universitetssjukhus 2016-09-06 10:45:48?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
LUME-Meso / Nintedanib-mesoteliom - En dubbelblindad, randomiserad, fas II/III studie med nintedanib i kombination med cytostatika (följt av fortsatt nintedanib monoterapi) jämfört med placebo i kombination med cytostatika (följt av fortsatt placebo monoterapi) för behandling av patienter med malignt pleuramesoteliom (lungsäckscancer) som inte kan opereras. Skånes Universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Akademiska Sjukhuset, Linköpings universitetssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset 2016-09-06 10:04:44?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
avslutad_KEYNOTE-204 / MK 3475_En öppen randomiserad fas III studie där Pembrolizumab (MK-3475) jämförs med brentuximab vedotin för behandling av patienter med återfall av eller refraktärt klassiskt Hodgkins lymfom Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-09-05 15:28:17?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_KEYNOTE-048 / MK-3475-048. En randomiserad multicenterstudie där Pembrolizumab (MK-3475) jämförs med standardbehandling hos patienter med huvud- och halscancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-09-05 14:43:49?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
HOVON 132 AML / HOVON 132 AML Fas-3 studie med en inledande dos-selektionsfas för att undersöka värdet av lenalidomid givet i tillägg till standard induktionskemoterapi, samt som post-remissionsbehandling, hos patienter 18-65 år med endera nyupptäckt akut myeloisk leukemi (AML) eller högrisk-MDS Akademiska Sjukhuset, Skånes Universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset 2016-09-05 10:22:44?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
LYMRIT-37-01 / Fas1-2studie med Lutetium-177 radioaktivt märkt antikropp mot B-cellsmarkören CD37 på patienter med återfall av B-cellslymfom Norrlands universitetssjukhus, Linköpings universitetssjukhus 2016-09-02 07:58:54?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
SenoMic / Överlevnad och axillrecidiv hos bröstcancerpatienter med mikrometastas i sentinelnode som inte genomgår komplettterande axillutrymning- en nationell kohortstudie Karolinska Universitetssjukhuset, St:Görans sjukhus, Skånes Universitetssjukhus, Länssjukhuset Kalmar, Västmanlands sjukhus Västerås, Helsingborg lasarett, Västerviks sjukhus, Södersjukhuset, Sundsvalls sjukhus, Universitetssjukhuset Örebro 2016-09-01 16:57:38?.ToShortDateString() kirurgi False Visa
avslutad_Antibiotika-studien / Antibiotikaprofylax vid primära och sekundära bröstrekonstruktioner med implantat, en prospektiv randomiserad studie Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-09-01 16:49:14?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_ADM-studien / Prospektiv randomiserad studie för jämförelse av 2 olika metoder vid direct bröstrekonstruktion efter bröstcancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-09-01 16:47:22?.ToShortDateString() True Visa
B-CAP / Brentuximab vedotin eller B-CAP för behandling av äldre med nydiagnostiserat klassiskt Hodgkin lymfom Sahlgrenska universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus 2016-09-01 16:08:38?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
avslutad_BevMar / Diffusions magnet resonans tomografi (dMRT) av lungtumörer för bedömning av tidig behandlingseffekt. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-08-31 10:44:37?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_IM-201 / MERECA_En öppen, randomiserad, kontrollerad, multicenter, fas II-studie där man utvärderar säkerhet och effektivitet av intratumoralt administrerad Intuvax före nefrektomi följt av Sunitinib efter nefrektomi, i jämförelse med Sunitinib efter nefrektomi hos patienter med metastaserad njurcancer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-08-30 13:44:36?.ToShortDateString() kirurgi,lakemedel True Visa
avslutad_ICi PCRB / Immunologiska förändringar hos patienter med prostatacancer som behandlas med brachyterapi. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-08-30 13:23:49?.ToShortDateString() stralbehandling True Visa
avslutad_Sandpiper / En fas III dubbelblindad, placebokontrollerad, randomiserad studie av taselisib plus fulvestrant jämfört med placebo plus fulvestrant hos postmenopausala kvinnor med östrogenreceptorpositiv och HER2-negativ lokalt avancerad eller metastaserad bröstcancer, som under eller efter behandling med aromatashämmare fått återfall eller progression. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-08-30 11:07:57?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_Alpharadin/abiraterone / Kombination av radium-223-diklorid/abirateron/prednison/prednisolon jämfört med placebo/abirateron/prednison/prednisolon hos patienter med kastrationsresistent prostatacancer med metastasering övervägande till skelettet som inte tidigare fått kemoterapi. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-08-29 16:29:01?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_VINSOR / Tidig klinisk prövning av tolerabilitet samt analys av biomarkörer vid behandling av avancerad cancer utgången från urinvägarna med standardcytostatika vinflunin (Javlor) med tillägg av cancerläkemedlet sorafenib (Nexavar). Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-08-29 16:18:02?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_MODUL / En mulitcenter, randomiserad klinisk prövning med biomarkörstyrd behandling vid första linjens behandling av spridd tjock- och ändtarmscancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-08-29 15:47:12?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_FluoHeart / Effekter av S-1 och capecitabin i kombination med oxaliplatin på hjärtats kranskärlsblodflöde: en randomiserad fas II studie. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-08-29 14:30:04?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_KEYNOTE-100 / MK-3475_En öppen fas II studie där Pembrolizumab (MK-3475) ges till patienter med återfall av äggstockscancer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-08-29 13:03:13?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_IP-OV / Carboplatin i bukhålan efter operation för äggstockscancer - en genomförbarhets studie under svenska förhållanden. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-08-29 11:31:08?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_ENGOT / En fas III studie som jämför postoperativ cytostatikabehandling vid stadium I-II endometriecancer med medel till hög risk för återfall. En ENGOT-EN2-DGCG studie. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-08-26 16:11:38?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_KEYNOTE-173 / MK3475_Fas I-studien, En öppen fas 1b studie för att utvärdera behandling av trippelnegativ bröstcancer (TNBC) med pembrolizumab tillsammans med cytostatika inför operation. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-08-26 15:55:18?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_KEYNOTE-119 / MK3475_En randomiserad multicenterstudie där Pebrolizumab (MK-3475) jämförs med standardbehandling vid metastaserande trippelnegativ bröstcancer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-08-26 14:32:25?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
OlympiA / En randomiserad dubbelblind fas III studie för att utvärdera olaparibs effekt och säkerhet i jämförelse med placebo när det ges som adjuvant behandling till patienter med BRCA1/2 mutation och HER2 negativ primär bröstcancer som avslutat lokal behandling och kemoterapi. Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Norrlands universitetssjukhus, Södersjukhuset, Skånes Universitetssjukhus 2016-08-26 14:13:36?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
avslutad_COBC / Öppen randomiserad studie för att jämföra skillnaden och frekvens av kardiotoxicitet mellan ordinarie cancervård och tillägg med kardiologisk riskvärdering och tidig intervention vid cytostatikabehandling. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-08-26 13:43:36?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_PREDIX HER 2 / Neoadjuvant responsledd behandling av HER2-positiv bröstcancer. Del av flera translationella fas 2-studier baserade på molekylär subtypning. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-08-26 11:27:27?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_BI BrEEast / En fas Ib/II randomiserad studie med BI836845 i kombination med exemestan och everolimus jämfört med enbart exemestan och everolimus hos kvinnor med lokalt avancerad eller spridd bröstcancer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-08-25 16:42:02?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
Picc-Pac / En tvärvetenskaplig randomiserad kontrollerad studie av komplikationer, material slitage, personal- och patientperspektiv , och hälsoekonomi . Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset 2016-08-25 16:21:33?.ToShortDateString() lakemedel,ovrigt False Visa
avslutad_NEPTUNE / Studie av MEDI4736 och Tremelimumab) jämfört med standardbehandling (kemoterapi) vid lungcancer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-08-25 15:44:16?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_THORA / THORA. Randomiserad studie för jämförelse av två strålbehandlingsscheman vid thorakal bestrålning av småcellig lungcancer stadium I-III. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-08-25 14:10:01?.ToShortDateString() stralbehandling True Visa
avslutad_OLIGO / Precisionsstrålbehandling (SBRT) mot kända tumörer som tillägg till standardbehandling. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-08-25 13:40:57?.ToShortDateString() stralbehandling True Visa
REPAC / Rehabiliteringsbehov för patienter med adjuvant cytostatikabehandling Östersunds sjukhus, Sunderby sjukhus 2016-08-25 13:26:27?.ToShortDateString() False Visa
avslutad_ODX-003 / En randomiserad, dubbelblind, dossökande fas II multicenterstudie med upprepad dosering av ODX för behandling av patienter med kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-08-25 13:00:25?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
Artforce-Head/Neck / Artforce-Head/Neck-studien, Adaptiv och innovativ strålterapi för förbättrad behandling av lokalt avancerad skivepitelcancer i huvud hals området. Karolinska Universitetssjukhuset 2016-08-25 11:30:46?.ToShortDateString() stralbehandling False Visa
avslutad_CETMET / Randomiserad fasII studie med cetuximab i kombination med 5-FU och cisplatin eller carboplatin jämfört med cetuximab i kombination med paclitaxel och carboplatin vid behandling av patienter med återfall eller metastaserad huvud/hals -cancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-08-22 16:27:35?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
Lasertermia-studien / Lasertermia-studien, Explorativ studie på immunstimulerande laser termoterapi på malignt melanom Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-08-22 14:33:01?.ToShortDateString() ovrigt True Visa
avslutad_ROSETT / En prospektiv observationsstudie av Erivedge behandling, effektivitet och säkerhet för patienter med avancerad basalcellscancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-08-22 13:57:56?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_PhONEME / Effekter av en interaktiv IT-plattform för bedömning och hantering av patientrapporterade symtom under behandling för bröstcancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-08-19 15:55:53?.ToShortDateString() True Visa
MAT-02 / En fas 1 -studie med syfte att utvärdera säkerhet, genomförbarhet och immunologisk respons vid behandling av metastaserande malignt melanom med adoptiva T-celler med eller utan dendritiska celler. Karolinska Universitetssjukhuset 2016-08-19 11:04:36?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
SENOMAC / Axillkirurgi vid makrometastas i sentinel node Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus, Norrlands universitetssjukhus, Västmanlands sjukhus Västerås, St:Görans sjukhus, Akademiska Sjukhuset, Södersjukhuset, Linköpings universitetssjukhus, Universitetssjukhuset Örebro, Helsingborg lasarett, Blekinge sjukhus, Skaraborgs sjukhus Skövde, Hallands sjukhus Varberg, Hallands sjukhus Halmstad, Uddevalla sjukhus, Centralsjukhuset Karlstad, Länssjukhuset Kalmar, Västerviks sjukhus, Gävle sjukhus, Sundsvalls sjukhus, Centrallasarettet Växjö, Mälarsjukhuset Eskilstuna, Länssjukhuset Ryhov Jönköping, Södra Älvsborgs sjukhus Borås, Kristianstad Centralsjukhus 2016-08-17 15:49:23?.ToShortDateString() kirurgi False Visa
avslutad_TARZEL / BRAF-muterat malignt melanom som utvecklat resistens mot Braf-hämmande behandling Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-08-17 11:31:37?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
PREDIX LumB / Effekten av medicinsk behandling av bröstcancer med aggressiv tillväxtprofil alternativt långsam tillväxt med lymfkörtelmetaser före operation. Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset, St:Görans sjukhus 2016-08-16 16:13:38?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
avslutad_BEVPAC / En fas II studie för att identifiera biomarkörer och mekanismer av behandlingsresistens hos patienter med HER2-negativ metastaserad bröstcancer (MBC) som behandlas med en kombination av bevacizumab och paclitaxel. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-08-15 16:11:10?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_IMpassion130 / En fas III, multicenter, randomiserad, placebokontrollerad studie av atezolizumab (anti-PD-L1 antikropp) i kombination med nab-paclitaxel jämfört med placebo och nab-paclitaxel för patienter med obehandlad metastaserad trippelnegativ bröstcancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-08-11 14:10:19?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
FLT-PET/MR / Utvärdering av PET/MR och avancerade MR-tekniker för utveckling av tidiga biomarkörer för behandlingseffekt vid maligna tumörer Norrlands universitetssjukhus 2016-08-09 13:40:18?.ToShortDateString() False Visa
avslutad_PREDIX LumA / Effekten av medicinsk behandling av bröstcancer före operation. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-08-04 13:29:37?.ToShortDateString() kirurgi,lakemedel True Visa
avslutad_HILUS / Strålbehandling för tumör i lungan. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-08-04 11:47:36?.ToShortDateString() stralbehandling True Visa
avslutad_VINGEM / En jämförande studie mellan två olika cytostatikabehandlingar för patienter med spridd blåscancer och nedsatt njurfunktion. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-08-04 10:58:25?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_PARAPLY / Behandling och utvärdering av aggressiv prostatacancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-07-12 13:23:55?.ToShortDateString() stralbehandling True Visa
avslutad_AbiCab / Biomarkörer under behandling av prostatacancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-07-08 10:33:12?.ToShortDateString() lakemedel True Visa

Sidan uppdaterad: 10 oktober 2019