Till regionspecifikt innehåll

Cancerrehabilitering

Behov av cancerrehabilitering kan vara aktuellt före, under och efter en patients cancerbehandling och behov kan även uppstå eller öka långt efter avslutad behandling. 

Det behövs därför riktlinjer för strukturerad uppföljning och strukturerat omhändertagande i alla regioner, på samtliga vårdnivåer och i hela vårdkedjan. Det behövs nationell samordning i vissa frågor, till exempel kvalitetsuppföljning och fortbildningsinsatser, för att cancerrehabiliteringen ska bli jämlik i landet och mellan de olika cancerdiagnoserna.

Rehabiliteringen bör i enlighet med gällande lagstiftning prioriteras lika högt som övrig vård, se Socialutskottets betänkande 1996/97:SoU14 prioriteringar inom hälso- och sjukvården.

Definition

Insatser, utifrån en persons behov och förutsättningar, som syftar till att förebygga funktionsnedsättningar samt till att personen ska bibehålla eller återfå bästa möjliga funktionsförmåga, aktivitetsförmåga och livskvalitet samt ett aktivt deltagande i samhällslivet trots konsekvenser av cancer och cancerbehandling.

Vårdprogrammet ger följande förklaring av cancerrehabilitering i relation till definitionen: 

 • Ett hälsofrämjande och personcentrerat förhållningssätt är basen inom cancerrehabilitering.
 • I cancervården är rehabilitering nära integrerad med preventiva insatser, medicinska insatser och omvårdnadsinsatser. Detta kräver ett strukturerat arbetssätt i cancervården vad gäller planering av insatser inklusive uppföljning, ansvarsfördelning, överlämning mellan enheter och samverkan vid behov.
 • Bemötande, information, råd och inventering av behov, planering av eventuella riktade och tidsbegränsade rehabiliteringsinsatser och uppföljning är grunden i vårdens insatser. Insatserna kan vara av fysisk, psykologisk, social och existentiell art.
 • Personens och eventuellt närståendes delaktighet är central för att personen ska stöttas att bemästra situationen och uppleva livskvalitet.
 • Levnadsvanor och egenvård är viktiga delar som kompletterar vårdens insatser och som personen själv ansvarar för, vid behov vid stöd av vården. Därtill kan hälsofrämjande aktiviteter i samhället bidra till ökad hälsa hos personer med cancer.

Cancerrehabilitering kan vara aktuellt före, under och efter cancerbehandling.

Information om cancerrehabprocessen

Cancerrehabilitering kan vara aktuell inom alla vårdnivåer, i primär- och närsjukvård, i öppen och sluten specialiserad sjukvård, i specialiserad hemsjukvård eller med stöd inom den palliativa vården.

Rehabiliteringsbehov ska beaktas från den första misstanken om cancer, vid diagnos, under cancerbehandling och under uppföljning samt om patienten färdigbehandlats men fått sena biverkningar av behandlingen, eller fått en kronisk cancerdiagnos.

Behov av rehabilitering ska även beaktas när patienten är införstådd med att palliativ vård inletts och när vårdens målsättning framförallt är symtomlindring.

Regionerna och kommunerna är ansvariga för att patienter med rehabiliteringsbehov får sina behov tillgodosedda, se 8 kap. 7 § hälso- och sjukvårdslagen, Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) | Sveriges riksdag (riksdagen.se)

När vårdansvaret för cancerrehabilitering ligger på flera professioner eller verksamhetsområden behöver ansvarsfördelningen tydliggöras.

Inom varje verksamhetsområde som behandlar patienter med cancer behövs systematiska processer för att bedöma rehabiliteringsbehov, initiera rehabiliteringsinsatser och upprätta och följa upp rehabiliteringsplan samt tydliga dokumentationsrutiner. 

Rutiner behövs för remittering till annan vårdgivare om patienten har rehabiliteringsbehov som behöver tas om hand inom en annan verksamhet.

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Cancerrehabilitering Mellansverige

Här hittar du information om RCC Mellansveriges regionala arbete med cancerrehabilitering.

Cancerrehabilitering i Mellansverige

 

Kontakt

Lisa Busk Hedström

verksamhetsutvecklare

Cancerrehabilitering i norr

Här hittar du information om RCC Norrs sjukvårdsregionala arbete kring cancerrehabilitering.

Cancerrehabilitering i norra sjukvårdsregionen

Sjukvårdregional processarbetsgrupp

porträtt

Katja Vuollet Carlsson

processledare cancerrehabilitering

RCC Norr

Maria Roos

regional processtödjare

Region Västernorrland

Lina Fredriksson

regional processledare cancerrehabilitering

Region Jämtland Härjedalen

Eva Greus

regional processledare cancerrehabilitering

Region Västerbotten

Ines Nilsson

Region Norrbotten

Patientrepresentanter

Charlotte Bygdemo

patient- och närståendeföreträdare

 

Tina Persson

patient- och närståendeföreträdare

Regional cancerplan Stockholm Gotland

Cancerplanens regionala fokusområden under 2023 för cancerrehabilitering

 

Processledare

Ylva Hellstadius

sjuksköterska och verksamhetsutvecklare

Centrum för cancerrehabilitering, Stockholm

 

Anton Hillblom

hälso- och sjukvårdskurator

Centrum för cancerrehabilitering, Stockholm

Utbildningsfilmer för personal i primärvården

Här hittar du grundläggande information om cancersjukdomar och vilka rehabiliteringsbehov behandlingarna kan orsaka, samt vilka insatser som kan behövas i primärvården. Till utbildningsfilmerna

 

Regionala processledare

Wenche Melander

Regional patientprocessledare prehabilitering

Skånes universitetssjukhus, Lund

 

Louise Gamming

Regional patientprocessledare cancerrehabilitering primärvården

 

 

Anna Johnsson

Regional patientprocessledare cancerrehabilitering primärvården