Till regionspecifikt innehåll

Rapporter

RCCs nationella arbetsgrupp för barncancer arbetar utifrån en handlingsplan som utgår från RCCs gemensamma inriktningsdokument Vägen framåt. Arbetet slutredovisas i särskilda rapporter kopplade till punkterna i handlingsplanen.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

PREM-enkät Barncancer VGR+ 2024

Med fokus på samarbetet i sjukvårdsregionen för barncancer genomförs sedan 2022 en regional (VGR+) årligen återkommande PREM-enkät med syfte att fånga patienters och föräldrars upplevelse av barncancervården vad gäller: samarbete, samordning, information, stöd och behandling. Enkäten har också som syfte att identifiera vilka delar som fungerar bra eller mindre bra för att möjliggöra fortsatt utveckling av barncancervården.  

I denna rapport redovisas resultat och analys av PREM-enkät 2024. Analysen visar på generellt positiva upplevelser från de som svarat på enkäten vilket talar för att nuvarande arbetssätt med mycket onkologisk vård på länssjukhus uppskattas av familjerna. Några områden har identifierats där det finns behov av förbättringsarbete. Utifrån årets resultat kommer den regionala barncancerprocessgruppen fram till nästa enkät i huvudsak fokusera på två av dessa områden; stöd kring praktiska frågor och känslomässigt stöd till vårdnadshavare.

Rapport PREM enkät Barncancer VGR+ 2024 (pdf)

Tidigare utförda PREM-enkäter

Rapport PREM enkät Barncancer VGR+ 2023 (pdf)
Rapport PREM enkät Barncancer VGR+ 2022 (pdf)

Intermediärvård på Barncancercentrum

På Barncancercentrum vårdas idag patienter som är i behov av utökad övervakning med allvarliga sjukdomstillstånd och omfattande medicinska och omvårdnadsmässiga behov. Intermediärvård är ett begrepp som brukar definieras som vård för en patient med större omvårdnads- och övervakningsbehov än vad en vårdavdelning normalt kan erbjuda, men som inte behöver vård på en intensivvårdsavdelning. Syftet med rapporten är att definiera begreppet intermediärvård på Barncancercentrum, klargöra behovet av intermediärvårdsplatser som behövs för barnonkologiska patienter i VGR+, beräkna vårdplatser och bemanning samt beskriva kompetens- och utrustningsbehov.

Intermediärvård på Barncancercentrum (pdf, nytt fönster)

Barn och ungdomars tillgång till vård i hemmet

Under våren 2022 genomfördes en kartläggning om hur tillgängligheten till sjukvård i hemmet ser ut för barn och ungdomar under cancerbehandling och vid palliativ vård i västra Sverige. Syftet med kartläggningen är att bidra till att säkerställa rättvis och jämlik tillgång till vård i hemmet för barn och ungdomar under cancerbehandling och vid palliativ vård. 

Barn och ungdomars tillgång till vård i hemmet - En kartläggning av barn och ungdomars tillgång till vård i hemmet under cancerbehandling och vid palliativ vård i VGR+

Vård av barn och ungdomar med cancer - kartläggning av barncancerprocessen i VGR+

Under 2020-2021 har en omfattande processkartläggning genomförts som beskriver samarbetet i regionen inom barncancervården. Rapporten är förankrad med klinikledningarna på de sjukhus som samarbetar med Barncancercentrum Göteborg.

Vård av barn och ungdomar med cancer - kartläggning av barncancerprocessen i VGR+ (pdf, nytt fönster)

Uppföljning av arbetet för stärkt cancervård för barn och unga

En sammanställning av genomfört arbete sedan 2019 för barn och unga inom upptagningsområdet för Barncancercentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

I budget 2019 avsatte regeringen 60 miljoner kronor till en stärkt cancervård för barn och unga. SKL fördelade medlen genom RCC i samverkan. Medlen fördelades lika mellan landets barncancercentrum i de sex sjukvårdsregionerna. 

På hösten samma år publicerades en regional rapport som beskrev barnonkologins utvecklingsområden i VGR+ samt lämnade förslag på regionala insatser inom områden som behövdes stärkas. Föreliggande regionala rapport syftar till att beskriva vilka av de åtgärder som föreslogs 2019 som genomförts och identifiera vad som kvarstår att genomföra samt föreslå hur det kan omhändertas framåt.

Rapport Uppföljning av arbetet för stärkt cancervård för barn och unga

Övriga rapporter

Satsning på stärkt cancervård för barn och unga 2019 (pdf, nytt fönster)