Studie aktiv monitorering i Sverige (SAMS)

Aktiv monitorering är en metod som innebär att man, istället för att operera eller strålbehandla prostatacancer direkt, följer upp män med lågriskcancer för att efter hand kunna skilja ut dem som behöver behandlas.

Socialstyrelsen rekommenderar i första hand aktiv monitorering vid lågriskcancer, trots att metoden inte är utvärderad i kontrollerade studier. Vilka män som ska erbjudas aktiv monitorering, hur de ska följas upp, när behandling ska rekommenderas och hur livskvaliteten påverkas är oklart, liksom effekterna på lång sikt. Nästan 2000 svenska män påbörjade aktiv monitorering under år 2013.

SAMS - så går det till

Minst 500 män som påbörjar aktiv monitorering uppdelas slumpmässigt antingen till uppföljning enligt dagens standard eller till mer omfattande initialt vävnadsprov (prostatabiopsi), följd av glesare kontroller (SAMS-FU). Primärt effektmått är andel som får aktiv behandling inom fem år. Ytterligare 500 patienter inkluderas i en observationsstudie (SAMS-ObsQoL).

Livskvalitet och biverkningar mäts med frågeformulär, som också delas ut till 500 män som opereras eller strålbehandlas direkt. Uppföljning under 10-15 år av PSA-värden, prostatavävnadsprov, behandlingar, sjukdomsprogress och dödsorsak. Huvudanalysen av SAMS-FU görs år 2022. SAMS genomförs i samarbete mellan Nationella prostatacancerregistret och landets sex regionala cancercentrum. Uppgifterna som registreras i SAMS inmatas i databasen INCA, som ägs av Regionala cancercentrum i samverkan.

Drygt 500 patienter har inkluderats i SAMS vid 15 urologienheter sedan starten 2012 fram till mars 2015, varav hälften i den jämförande SAMS-FU.

Målsättningar

SAMS ska leda till att färre män får onödig behandling för en prostatacancer som inte kommer att bli allvarlig, samtidigt som fler får behandling i ett fortfarande botbart skede under aktiv monitorering. Förhoppningen är att det nya schemat för uppföljning ska identifiera de aggressiva cancrarna tidigare med mindre resursåtgång och med bättre livskvalitet för patienterna.

Allmänt ökar kunskapen om när och hur aktiv monitorering ska användas samt hur livskvaliteten påverkas. SAMS är den första slumpmässigt uppdelade studien som genomförs med INCA som bas. INCA ger en infrastruktur för studier som omfattar erfarna inrapportörer vid samtliga sjukhus i Sverige och medför kraftigt minskade kostnader för hantering av studiedata, jämfört med kommersiella alternativ. Erfarenheterna från SAMS kommer förhoppningsvis att bidra till att fler studier ska kunna baseras på INCA.