Patientöversikt myelom

Individuell patientöversikt (IPÖ) myelom möjliggör insamling och visualisering av uppgifter om den enskilde patientens vård och behandling. Informationen i patientöversikten kan även användas för utveckling av vården, inom forskning och som beslutsunderlag för att främja jämlik vård.

Så används patientöversikten

En patientöversikt är ett IT-stöd på INCA-polattformen som används för att samla in ett flertal viktiga uppgifter om varje cancerpatient. Informationen sammanställs och visualiseras på ett överskådligt sätt, och används tillsammans med patientjournalen i samband med vårdens kontakt med patienten. Det ger snabbt en översikt av patientens historik och situation.

Individuell patientöversikt i cancervården

Patientöversiktens delar

Patientöversikterna är uppbyggd med olika moduler. Modulerna visas som flikar i systemet. Vissa flikar är tillgängliga i samtliga diagnosers patientöversikt, medans andra endast är tillgängliga för en specifik diagnos.

Följande flikar är tillgängliga för myelom

Översikt: Här visas en sammanfattning av informationen från de andra flikarna. I den grafiska delen av översikten visas datum för viktiga händelser, provvärden och undersökningar längs en tidslinje.

Studie: Om patienten deltar i en studie registreras det i denna flik.

Kontakt: Här registreras kontakter med patienten (besök, telefon eller övrigt).

Labprov: Här registreras provsvar.

Bilddiagnostik: Här registreras resultatet av patientens utförda bilddiagnostik.

Läkemedel: Här registreras patientens läkemedelsbehandlingar, samt om de har satts ut, även utsättningsorsak.

Läkemedelsbiverkan: Här registreras information om patientens biverkningar. Biverkningarna kopplas till givna regimer eller läkemedel.

Kirurgi: Här registreras uppgifter om genomförda operationer.

Strålbehandling: Här registreras givna strålbehandlingar.

Annan behandling: Här ges möjlighet att registrera andra behandlingar som ges till patienten utöver de som beskrivs i övriga flikar.

Inställningar/Urval: Här anges om registrering av patientens behandlingar är komplett eller ej.

Basdata: Här visas uppgifter från det lokala vårddokumentationsregistret. Observera att information som visas under Basdata inte kan ändras.

Datarättigheter: Här görs inställningar om användarens vårdrelation till patienten och om huruvida patienten har samtyckt till sammanhållen journalföring.

Vidareutveckling och implementering

Utvecklingen av IPÖ för myelom drivs av en nationell diagnosspecifik arbetsgrupp bestående av professions- och patientrepresentanter. Gruppen leds av Cecilie Hveding, överläkare och processägare för myelom inom Västra Götalandsregionen. Utveckling av IPÖ utgår från de utvecklingsbehov som formuleras i diagnosarbetsgruppen. Nya versioner av diagnosspecifika IPÖ lanseras tre gånger per år.

Under 2020 påbörjades arbete kring uppstart och implementering av patientöversikt myelom. Flera vårdverksamheter har nu implementerat IPÖ och skapat arbetssätt för registrering och uppföljning. Vidareutveckling av IPÖ samt fortsatt implementering på vårdverksamheter fortsätter under 2021.

Är du intresserad av att veta mer eller få möjlighet att använda patientöversikten (inom din verksamhet) på din klinik kan du kontakta koordinatorn för myelom, Sara Friedrich.

Genomgång/utbildning

RCC erbjuder genomgångar av IPÖ för dig som arbetar i verktyget. Information om datum och anmälan finns på RCCs utbildningssidor:

Utbildningar

Vill du prenumerera på uppdateringar?

Om du vill ha ett meddelande via e-post när det finns en ny version av en Individuell patientöversikt, kan du anmäla dig till vårt utskick Senaste nytt från Regionala cancercentrum. Skriv in din e-post och välj "Nyheter från Samverkan" och "Individuell patientöversikt".

Prenumerera på nyheter från RCC