Svarsbrev för gynekologmottagning

Här finns mallar för svarsbrev från gynekologmottagning till kvinnor vid utredning och uppföljning av avvikande provresultat. Brevens innehåll följer det nationella vårdprogrammet och har tagits fram för att underlätta kommunikationen med patienter och för att främja jämlik vård. Samtliga filer är i Word-format.

Nationell kallelse och svarsbrev togs fram första gången 2014. Dessa uppdateras och anpassas i samband med att det nationella vårdprogrammet för livmoderhalscancerprevention (cervixcancerprevention) revideras. Här hittar du kallelser och svarsbrev för GCK.

Det finns även mallar för svar till kvinnorna vid utredning och uppföljning av avvikande provresultat. Dessa brev följer de olika kliniska situationer som kan  uppstå när det nationella vårdprogrammet implementeras. Detta är en service till de gynmottagningar som arbetar med dysplasipatienter. Det finns även mallar för svar då kvinnan uteblir från utredning/behandling/uppföljning. 

Kallelse och svarsbrev från såväl kallelseorganisation/labb som gynekologmottagning är formulerade så att informationen ska framstå som samstämmig.

Inför utformningen av kallelser och svarsbrev har fokusgrupper (representanter från allmänheten) varit involverade.

Svarsbreven är tänkta att lämna besked och god information utan att väcka onödig oro. Hänvisning till 1177.se/cellprov eller 1177.se/cellforandringar finns med i samtliga brev.

Enligt vårdprogrammet bör standardiserade svarsbrev som täcker den kliniska situationen användas. Se vårdprogrammet sidan 71.

Beskrivning och lathund till kallelser och svarsbrev

Det här dokumentet anger vilka svar som är aktuella beroende på diagnos och var i utredningen svaret ges.

Lathund

Lathund till kallelser och svarsbrev inom Gynekologisk cellprovskontroll (pdf) Version 2020-10-28

Självtest-HPV svar

Brev till kvinnor som uteblivit vid besök för utredning, behandling eller uppföljning av cellförändringar

Uteblev från utredning av atypisk cervixcytologi och icke behandlad cervixdysplasi

Lägre risk för utveckling av cervixcancer:

Högre risk för utveckling av cervixcancer: 

Uteblev från uppföljning efter behandlad cervixdysplasi

Efter radikal excision av HSIL: 

Efter tveksam/icke-radikal excision, HSIL: 

Efter excision av LSIL: 

Efter HPV-positivt självtest: