Till regionspecifikt innehåll

Patient- och närståendesamverkan

RCC har ett grundläggande uppdrag att stärka patientens ställning i cancervården. Att beakta patienters och närståendes upplevelser och synpunkter är en förutsättning för att kunna utveckla en personcentrerad och säker vård. Patienter och närstående är medskapare av framtidens cancervård.

Enligt den nationella cancerstrategin ska RCC engagera patient- och närståenderepresentanter i cancervårdens utformning och utveckling. Patient- och närståendeföreträdare finns därför med i stora delar av RCCs arbete, till exempel i patient- och närståenderåd (PNR), i vårdprocessarbete och i nationella vårdprogramgrupper.

Patient- och närståendemedverkan sker på flera nivåer i RCCs arbete. Varje RCC har bland annat ett eget patient- och närståenderåd. Patienter och närstående medverkar även i vårdprocessarbeten, i de nationella vårdprogramgrupperna, kvalitetsregistrens styrgrupper samt i andra projekt- och arbetsgrupper.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Patientsamverkan Mellansverige

Patient- och närståendemedverkan sker på flera nivåer i RCC Mellansveriges arbete. Dels har vi ett eget patient- och närståenderåd (PNR), men patient- och närståendemedverkan sker även i våra vårdprocessgrupper samt i andra projekt och arbetsgrupper.

Patient- och närståenderådet

Patientföreträdare vårdprocessgrupper

RCC Mellansverige gör under 2024 en satsning på samverkan mellan olika patientföreningar i Sjukvårdsregion Mellansverige.

Stöd till lokal patientsamverkan

Patient- och närståenderådet Stockholm Gotland

Råden ska bevaka patient- och närståendeperspektivet (inklusive efterlevande) i cancervården och det arbete som bedrivs inom RCC. Genom sina samlade erfarenheter ska råden bidra till cancervårdens utveckling för att möta patienters och närståendes behov på ett bättre sätt under hela vårdprocessen.

Rådet är inte beslutande utan har en rådgivande funktion. 

Patient- och närståenderådet Stockholm Gotland

Föreläsningsserie

Tumörer i hjärna och ryggmärg. Version patienter och närstående

RCC:s utbildningsportal för patienter och närstående

Här har vi samlat det digitala utbildningsmaterial som RCC Stockholm Gotland och RCC i samverkan tagit fram i olika sammanhang och som vi tror kan vara av nytta för patienter och närstående. Vissa delar är mer allmängiltiga medan andra är mer specifika. Utbildningsportalen ska inte ses som heltäckande utan det är ett ständigt pågående arbete att ta fram material och vi fyller på efter hand.

Utbildningsportal