Till regionspecifikt innehåll

Patientsamverkan

Regionala cancercentrum har ett grundläggande uppdrag att stärka patientens ställning i cancervården. Utöver forskning och beprövad medicinsk kunskap är beaktandet av patienters och närståendes upplevelser och synpunkter en nödvändig förutsättning för utvecklingen av en personcentrerad och säker vård. Det är därför viktigt att patienter och närstående finns med som medskapare av framtidens cancervård.

Enligt Socialdepartementet ska RCC ”engagera patientrepresentanter i beslut rörande cancervårdens utformning och utveckling”. Ett krav är att ”företrädare för cancerpatienter och närstående finns företrädda inom RCC:s organisation i beslutande eller rådgivande organ”. Patient såväl som närstående kan vara patientföreträdare inom RCC.

Patient- och närståendeföreträdare finns med i huvuddelen av RCCs arbete, till exempel i patient och närståenderåden (PNR), i vårdprocessarbetet och i de nationella vårdprogramgrupperna.

RCC-ansvariga för patientsamverkan

Christina Landegren

Verksamhetsutvecklare

RCC Syd

Ingela Jacobsson

processledare patientsamverkan

Universitetssjukhuset, Linköping

Jessica Mellquist

utvecklingsledare

RCC Väst

Katja Vuollet Carlsson

vårdutvecklare

RCC Norr

Malin Hedlundh

vårdprocesskoordinator

RCC Mellansverige

Siri Kautsky

processledare patientsamverkan

RCC Stockholm Gotland

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Patientsamverkan Mellansverige

Patient- och närståendemedverkan sker på flera nivåer i RCC Mellansveriges arbete. Dels har vi ett eget patient- och närståenderåd (PNR), men patient- och närståendemedverkan sker även i våra vårdprocessgrupper samt i andra projekt och arbetsgrupper.

Patient- och närståenderådet

Patientföreträdare vårdprocessgrupper

RCC Mellansverige gör under 2019-2020 en satsning på samverkan mellan olika patientföreningar i Sjukvårdsregion Mellansverige.

Stöd till lokal patientsamverkan

Patient- och närståenderådet RCC Sydöst

RCC sydösts patient- och närståenderåd arbetar med att driva frågor som ur ett patientperspektiv är viktiga inom utvecklingen av cancervården. Inom sydöstra sjukvårdsregionen vill man i så stor utsträckning som möjligt inkludera patientföreträdare i utvecklingsarbetet. 

Patient- och närståenderådet RCC Sydöst

Patientföreträdare i Västra sjukvårdsregionen

RCC Väst engagerar patient- och närståendeföreträdare på olika sätt i utvecklingen av sjukvården. Många av de regionala vårdprocesserna har patientrepresentanter i sina vårdprogramgrupper och patient- och närståendeföreträdare deltar även i olika utvecklingsprojekt. Det finns också ett fristående patient- och närståenderåd kopplat till RCC Väst, som både fungerar som rådgivande remissinstans och driver egna projekt. 

Regional policy för patientmedverkan

Läs mer om hur RCC Väst arbetar med patient- och närståendemedverkan i olika utvecklingsprojekt i vården här.