Till regionspecifikt innehåll

Patient- och närståendesamverkan

RCC har ett grundläggande uppdrag att stärka patientens ställning i cancervården. Att beakta patienters och närståendes upplevelser och synpunkter är en förutsättning för att kunna utveckla en personcentrerad och säker vård. Patienter och närstående är medskapare av framtidens cancervård.

Patient- och närståendemedverkan sker på flera nivåer i RCCs arbete. Varje RCC har bland annat ett eget patient- och närståenderåd. Patienter och närstående medverkar även i vårdprocessarbeten, i de nationella vårdprogramgrupperna, kvalitetsregistrens styrgrupper samt i andra projekt- och arbetsgrupper.

Patient- och närståenderådet

RCCs patient- och närståenderåd (PNR) ingår som ett självständigt råd i respektive RCCs organisation. Rådet ska bevaka patient- och närståendeperspektivet i cancervården och det arbete som bedrivs inom RCC. Genom sina samlade erfarenheter ska råden bidra till cancervårdens utveckling för att möta patienters och närståendes behov på ett bättre sätt under hela vårdprocessen. Rådet är inte beslutande utan har en rådgivande funktion.

Vårdprocessgrupper

Varje RCC har mellan 15 och 30 vårdprocessgrupper, både diagnosspecifika och diagnosövergripande. Vårdprocessgrupperna består av vårdpersonal som är kliniskt verksam inom aktuell cancerdiagnos. I dessa grupper har patient- och närståendeföreträdarna möjlighet att direkt vara med och påverka vårdprocessen genom att bidra med patient- och närståendeperspektivet.

Nationella vårdprogramgrupper

De nationella vårdprogrammen bygger på bästa medicinska kunskap och ger vården rekommendationer om utredning, behandling, omvårdnad, rehabilitering och uppföljning av patienter. Det finns idag närmare 50 nationella vårdprogram inom cancerområdet. Till varje vårdprogram finns en vårdprogramgrupp som ansvarar för att hålla vårdprogrammet uppdaterat. Många av grupperna har patient- och närståendeföreträdare med i arbetet. Grupperna arbetar dessutom utifrån en checklista för patientperspektivet. Checklistan hittar du under rubriken Dokument och blanketter nedan.

Nationella vårdprogram

Arbetsgrupper för patientinformation till Min vårdplan

Min vårdplan cancer (MVP) är ett verktyg som används för att skapa delaktighet och inflytande för patienter genom hela vårdförloppet, genom sammanhållen information och planering. Det pågår ett kontinuerligt arbete med att ta fram nationella versioner av MVP för att öka jämlikheten och kvaliteten på informationen.

I varje arbetsgrupp som tar fram patientinformation till en nationell MVP, ingår en eller två patient- och närståendeföreträdare med egen erfarenhet av den aktuella diagnosen. Läs mer på webbsidan om Min vårdplan. 

Min vårdplan

Christina Landegren

Verksamhetsutvecklare,

RCC Syd

Veronica Berglund

verksamhetsutvecklare

RCC Sydöst

Malin Hedlundh

vårdprocesskoordinator

RCC Mellansverige

Siri Kautsky

processledare patientsamverkan

RCC Stockholm Gotland

Linnea Hedegren

utvecklingsledare

RCC Väst

Åsa Johansson

handläggare nationella vårdprogram och Min vårdplan, ansvarig patient- och närståendesamverkan

RCC Norr

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Patientsamverkan Mellansverige

Patient- och närståendemedverkan sker på flera nivåer i RCC Mellansveriges arbete. Dels har vi ett eget patient- och närståenderåd (PNR), men patient- och närståendemedverkan sker även i våra vårdprocessgrupper samt i andra projekt och arbetsgrupper.

Patient- och närståenderådet

Patientföreträdare vårdprocessgrupper

RCC Mellansverige gör under 2019-2020 en satsning på samverkan mellan olika patientföreningar i Sjukvårdsregion Mellansverige.

Stöd till lokal patientsamverkan