Våra uppdrag

RCC arbetar tillsammans med regionerna för att skapa en mer jämlik cancervård med hög kvalitet. Uppdraget utgår från regeringens långsiktiga inriktning för det nationella arbetet med cancervården.

Jämlik, tillgänglig och patientfokuserad cancervård

RCCs arbete har som övergripande mål att bidra till en mer jämlik, tillgänglig och patientfokuserad cancervård. Arbetet är baserat på tio utvecklingsområden som omfattar hela vårdkedjan; från förebyggande och tidig upptäckt av cancer till rehabilitering, uppföljning och palliativ vård.

  • Prevention och tidig upptäckt
  • Rehabilitering, uppföljning och palliativ vård
  • Sammanhållna och effektiva vårdprocesser
  • Kompetensförsörjning
  • Kunskapsstyrning
  • Patientinformation
  • Ledning och styrning
  • Patienter och närstående
  • Forskning och innovation
  • Barn och unga

Du kan läsa mer om patientinformation samt patienter och närstående under Patient och närstående.

Patient och närstående

Skriften Vägen framåt sammanfattar RCC i samverkans gemensamma, nationella mål och inriktning för svensk cancervård år 2020–2022. Inriktningen bygger på den nationella cancerstrategin och innehållet i regeringens långsiktiga inriktning för det nationella arbetet med cancervården.

RCCs mål och inriktning för svensk cancervård

Nationell samverkan

I RCCs uppdrag ingår att samverka nationellt. Det sker under ledning av Regionala cancercentrum i samverkan – regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Samverkansgruppen träffas minst var tredje vecka och består av de sex RCC-cheferna samt SKRs nationella cancersamordnare, som leder gruppens arbete.

Om RCC i samverkans arbete

Nationellt programområde cancersjukdomar

Ett av RCC i samverkans uppdrag är att fungera som nationellt programområde (NPO) cancersjukdomar i det nya kunskapsstyrningssystemet. Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvårds arbete sammanfaller i hög grad med det arbete som sedan länge bedrivs inom området kunskapsstyrning i RCCs befintliga modell. De nationella arbetsgrupper (NAG) som finns inom övriga NPO motsvaras av RCCs vårdprogramgrupper.

Nationella programområden, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård