Till regionspecifikt innehåll

Cancerregistret vid Socialstyrelsen

Cancerregistret är ett hälsodataregister på Socialstyrelsen. Syftet är att kartlägga cancersjukdomars förekomst och förändringar över tid.

Cancerregistret utgör en viktig källa för statistik, för planering och möjliggör internationella jämförelser. Informationen i registret används också för forskning. Uppgifterna i cancerregistret kan användas för att svara på exempelvis:

 • Hur ser utvecklingen ut när det gäller antal nya fall?
 • Finns det några regionala eller demografiska skillnader?
 • Hur stor är överlevnadssannolikheten i olika cancersjukdomar?

Vem har uppgiftsskyldighet?

Alla som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvård, vilket innefattar regioner, kommuner och privata vårdgivare, ska rapportera anmälningspliktiga tumörer till cancerregistret. Det är vårdorganisationen som ska se till att det finns en bra infrastruktur för att lämna in uppgifterna.

Vad ska rapporteras?

Samtliga vårdgivare ska ansvara för att lämna uppgifter till Socialstyrelsens cancerregister, om de tumörer och tumörliknande tillstånd som diagnostiseras i verksamheten genom

 1. klinisk diagnostik, inklusive radiologisk och annan bilddiagnostisk undersökning,
 2. morfologisk diagnostik eller annan laboratorieundersökning, och
 3. klinisk obduktion.

Uppgifter om metastaserande tumörer ska endast lämnas om primärtumören är okänd. Trots registrets namn omfattas inte bara elakartade tumörsjukdomar utan även vissa tillstånd som är godartade, premaligna eller har oklar malignitetspotential. I föreskriften beskrivs detaljerat vilka tumörtillstånd som ska rapporteras.

Uppgiftsskyldighet till cancerregistret, Socialstyrelsen

Canceranmälan

Anmälan skall ske både av den för vården ansvariga läkaren och av den läkare som morfologiskt eller vid annan laboratorieundersökning fastställt en anmälningspliktig diagnos. Det kan göras elektroniskt via de kvalitetsregister som finns på INCA eller via blanketten Canceranmälan för de diagnoser som inte ingår i ett kvalitetsregister.

Elektronisk rapportering

För att kunna göra canceranmälan elektroniskt behöver du ansöka om behörighet. Kontoansökan ska vara undertecknad av verksamhetschef och skickas in till Regionalt cancercentrum.

Ansökan om användarkonto för INCA
Manual för inrapportörer av elektronisk A-anmälan

Rapportering med blankett

Blanketten Canceranmälan skickas in till det regionala cancercentrum som motsvarar det område där patienten var folkbokförd vid diagnostillfället.

Blankett canceranmälan (pdf, nytt fönster)

Canceranmälan från patologi- och cytologiavdelningar samt hematologi-, genetik-, kemi-, och övriga kliniska laboratorier görs lämpligen genom att en kopia av det diagnostiska utlåtandet tillsammans med kopia på remissen från den kliniska verksamheten skickas in till RCC.

Ändring av tidigare lämnade uppgifter

Uppgifter ska lämnas i de fall ytterligare undersökningar av tidigare rapporterade diagnoser och sjukdomstillstånd

 1. bekräftar eller förtydligar en diagnos eller ett sjukdomstillstånd,
 2. leder till att en diagnos eller bedömningen av ett sjukdomstillstånd ändras, eller
 3. visar att det inte finns någon tumör eller inte föreligger något tumörliknande tillstånd.

Om andra inrapporterade uppgifter behöver kompletteras eller rättas, ska detta göras.

Data och statistik

Hälsodataregistret på Socialstyrelsen uppdateras en gång per år med data från respektive regions RCC. Nationell cancerstatistik publiceras en gång per år i publikationen Cancerincidens i Sverige.

Statistik om cancer, Socialstyrelsen

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

RCC Mellansverige publicerar topplista över inrapportering till cancerregistret och aktuell statistik.

Topplista

I sydöstra sjukvårdsregionen har vi en Topplista som visar hur väl klinikerna klarar sitt uppdrag att rapportera in till cancerregistret och kvalitetsregistren.

Gå till Topplistan