Till regionspecifikt innehåll

MDK - Multidisciplinär konferens

Multidisciplinär konferens (MDK) är ett viktigt inslag i bedömningen och behandlingen av patienter med cancer. Under en MDK diskuterar flera specialiteter och professioner en patients behandlingsalternativ för att få bästa behandlingsresultat.

Sjukvårdspersonal på multidisciplinär konferensInom allt fler diagnoser blir allt fler patienter bedömda i en lokal, regional eller nationell multidisciplinär konferens.

Checklista MDK

Multidisciplinär konferens (MDK) är en central del i cancervården. Vid platsbesök och uppföljning av regionernas beslutade nationella vårdenheter har behovet framkommit av en enkel checklista inför, under och efter nationell MDK (nMDK). En sådan har tagits fram och fastställts av RCC i samverkan. Denna checklista kan med fördel användas även på lokal och regional nivå.

Checklista nMDK, fastställd 210615 (pdf, nytt fönster)

Patientens perspektiv vid MDK

Nationella arbetsgruppen för MDK har tagit fram ett samtalsstöd innehållande diagnosövergripande frågor som kan ställas till patienten för ökad inklusion av patientens perspektiv vid MDK.

Stöd för inklusion av patientens perspektiv (Word)

 

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Processoptimering av multidisciplinära konferenser

I regionen pågår ett arbete med att optimera processen med hjälp av att rätt expert kan delta i MDK oavsett geografi eller organisation samt innefattar mallar som säkerställer att relevant patientdata är tillgänglig vid MDK.

 

Multidisciplinära konferenser: forskning och utveckling hos RCC Syd

Multidisciplinära konferenser har en central funktion i cancervården. Syftet är att säkra jämlik bedömning av hög kvalitet. Genom multidisciplinärt samarbete får patienten en behandlingsrekommendation baserat på aktuella riktlinjer och flera experters synpunkter.

RCC Syd stödjer vid behov utveckling och förbättringsarbete av nya och etablerade MDK genom att ta fram rutiner och riktlinjer samt stödja organisationen för att optimera deltagande, funktionalitet och ledning av MDK. RCC Syd stödjer även forskningsprojekt vars övergripande syfte är att utvärdera MDK:s funktion, ledarskap och teamarbete.

Kontaktpersoner:

Linn Rosell och Jessica Wihl

 

 

 

Gemensam riktlinje för sjukvårdsregionala MDK:er implementerades 2019 efter ett omfattande arbete för att förbättra MDK-processen inom cancervården i Sydöstra sjukvårdsregionen. Riktlinjens syfte har varit att effektivisera konferenserna, samtidigt som kvaliteten bibehålls.

Den sjukvårdsregionala riktlinjen är framtagen för att underlätta MDK-arbetet, öka vårdkvaliteten, skapa konsensus, samt tydliggöra ansvaret kring de olika delarna av konferenserna. Riktlinjen har under 2023 setts över, uppdaterats och anpassats till de krav som ställs utifrån Organisation of European Cancer Institutes (OECI). Den uppdaterade riktlinjen träder i kraft den 1 januari 2024.

Dokument

Riktlinje för MDK i sydöstra sjukvårdsregionen från och med 1 jan 2024

Stöd för utvärdering av MDK

Projektgrupp

Mirjam Våtz
Projektledare Multidisciplinär konferens, Region Jönköpings län
mirjam.vatz@rjl.se

Dennis Carlsson
Medicinskteknisk ingenjör, Region Östergötland
dennis.carlsson@regionostergotland.se