Till regionspecifikt innehåll

MDK - Multidisciplinär konferens

Multidisciplinär konferens (MDK) är ett viktigt inslag i bedömningen och behandlingen av patienter med cancer. Under en MDK diskuterar flera specialiteter och professioner en patients behandlingsalternativ för att få bästa behandlingsresultat.

Sjukvårdspersonal på multidisciplinär konferensInom allt fler diagnoser blir allt fler patienter bedömda i en lokal, regional eller nationell multidisciplinär konferens.

Checklista MDK

Multidisciplinär konferens (MDK) är en central del i cancervården. Vid platsbesök och uppföljning av regionernas beslutade nationella vårdenheter har behovet framkommit av en enkel checklista inför, under och efter nationell MDK (nMDK). En sådan har tagits fram och fastställts av RCC i samverkan. Denna checklista kan med fördel användas även på lokal och regional nivå.

Checklista nMDK (pdf, nytt fönster)

Nivåstrukturering i cancervården

Behov av stöd har utretts

2018 gav RCC i samverkan tillsammans med nationella programområdet Sällsynta sjukdomar, Inera i uppdrag att göra en förstudie om hur behovet av stöd för multidisciplinära konferenser, MDK, ser ut inom hälso- och sjukvården, samt att föreslå tänkbara lösningar. 

Förslag från Ineras projekt Stöd för multidisciplinära konferenser (pdf, nytt fönster)

Nationell MDK- ett ramverk

För att en multidisciplinär konferens ska bli tidseffektiv och säkerställa att rätt patienter bedöms behöver en rad olika faktorer hanteras. I utredningsrapporten nedan beskrivs hur arbetet kan organiseras och bedrivas.

Nationell multidisciplinär konferens – ett ramverk, RCC-rapport (pdf, nytt fönster)

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Samverkan
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Rutiner för sjukvårdsregionala MDK, Norra sjukvårdsregionförbundet

Processoptimering av multidisciplinära konferenser

I regionen pågår ett arbete med att optimera processen med hjälp av att rätt expert kan delta i MDK oavsett geografi eller organisation samt innefattar mallar som säkerställer att relevant patientdata är tillgänglig vid MDK.

Läs mer här. 

Jämlik tillgång till multidisciplinära konferenser (MDK)

Multidisciplinära terapikonferenser, sk. MDK eller MDT, är en central del av cancerpatientprocessen och ingår som en komponent i de standardiserade vårdförloppen (SVF). Andelen patienter som bedöms vid MDK varierar mellan diagnoser och inom landet. 

RCC Syd har tagit fram en rapport baserad på besök vid södra sjukvårdsregionens 50 identifierade MDK. I regionen bedrivs såväl nationella och regionala video-MDK som lokala MDK.  

Patientprocessteamen i cancervården rekommenderas att:

 • I vårdprogramsarbete inkludera riktlinjer för vilka patienter som ska diskuteras vid MDK och hur dessa ska selekteras.
 • Säkra en resurseffektiv MDK och skapa en struktur för regelbunden utvärdering av MDK.
 • Tydliggöra sjuksköterskans och koordinatorns roller vid MDK.  
 • Identifiera bristkompetenser och arbeta för att säkra optimal medverkan från dessa
 • Använda MDK för att identifiera patienter som kan behandlas inom kliniska studier
 • Verka för direktövertag till annan klinik utan remiss för patient som diskuterats vid MDK.
 • Säkra regional samverkan och vid regionalt nivåstrukturerad verksamhet erbjuda regional videouppkoppling   

Ta del av rapporten här

Den 1 mars 2019 implementerades nya gemensamma riktlinjer för lokala och sjukvårdsregionala multidisciplinära konferenser (MDK) med målet att förbättra MDK-processen inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen. Syftet med riktlinjerna är att skapa en gemensam och likvärdig struktur för MDK-arbetet i sjukvårdsregionen som ska förenkla arbetet före, under och efter MDK, samt att tydliggöra ansvaret för de olika delarna av konferenserna.

Läs mer här