Nyheter

Stockholm Gotland
Flera vinster med task-shifting under SVF-utredning

Standardiserade vårdförlopp (SVF) kan användas som ett verktyg för att mäta och analysera verksamheten. På Karolinska Universitetssjukhusets mottagning Övre Buk, har ett försök med kontaktsjuksköterskeledda nybesök under utredning av två cancerformer – esofagus och ventrikel – genomförts. Genom att jobba med processerna och byta ut en kirurg mot en kontaktsjuksköterska har flera tydliga kvalitets- och effektivitetsvinster kunnat iakttas.

Samverkan
Prognosinstrumentet för hudmelanom – ett viktigt digitalt verktyg för att beräkna sjukdomsspecifik överlevnad

Prognosinstrumentet för hudmelanom har uppdaterats och finns nu tillgängligt på engelska och kan även laddas ner som en app vilket gör verktyget mer lättillgängligt.

Stockholm Gotland
Kompetenssatsning ökar screeningtakten för mammografi i Stockholm

Under våren har tre sjuksköterskor och fem undersköterskor på Södersjukhusets mammografienhet utbildats i mammografi. Genom kompetenssatsningen har verksamheten kunnat ta emot 6 000 fler kvinnor till bröstcancerscreeningen jämfört med samma period förra året. Satsningen är ett led i arbetet med att komma i kapp med mammografiundersökningarna efter pandemin, men också för att få bukt med rådande kompetensförsörjningsutmaningar.

Samverkan
Framgångsrikt arbete med Min vårdplan lungcancer i Sörmland

På lungmottagningen vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna har man lyckats väl med att implementera Min vårdplan lungcancer i sitt arbete. Sedan slutet av juni 2022 har merparten av patienterna med misstänkt lungcancer fått tillgång till Min vårdplan via 1177.

Samverkan
Ny sammanställning: KVÅ koderna för dig som är kontaktsjuksköterska

Nu finns en ny sammanställning av användbara KVÅ-koder till uppdraget som kontaktsjuksköterska, framtaget av Nationella arbetsgruppen för kontaktsjuksköterskor.

Stockholm Gotland
Nytt stöd för primärvården i bedömning och prioritering vid misstanke om bröstcancer

Trots omfattande screeningprogram för bröstcancer har primärvården en stor roll för upptäckt av bröstcancer. För att stötta primärvården att bedöma bröstförändringar finns nu ett utbildningspaket med bland annat instruktionsfilmer för inspektion och palpation, statistik samt vägledande prioriteringsalgoritmer för nästa utredningssteg. Stödet har tagits fram av RCC Stockholm Gotland och kompletterar primärvårdens kunskapsstöd på viss.nu i Region Stockholm och det nationella vårdprogrammet för bröstcancer. Stödet kan användas i alla regioner och kräver ingen inloggning.

Syd
Cancervården en prioriterad fråga för sjukvårdsministern

Sjukvårdsministern Acko Ankarberg Johansson med kollegor besökte Regionalt cancercentrum syd under onsdagen. Dagens schema hade fokus på RCCs roll i cancervården med djupdykning i områden som cancerrehabilitering, tillgänglighet inom cancervården, barncancerrehabilitering och aktiva överlämningar.

Samverkan
Min vårdplan njurcancer lanseras

Varje år får cirka 1 300 personer i Sverige en njurcancerdiagnos. Med Min vårdplan njurcancer får de nu på ett samlat ställe tillgång till generell och individanpassad information, filmer om behandlingar samt möjlighet till direktkontakt med vården under hela vårdkedjan.

Norr
Alla regioner i norr når inklusionsmålet med god marginal

–  Det är glädjande att se att alla regioner i norra sjukvårdsregionen för första gången klarar inklusionsmålet på 70 procent med god marginal, säger Ove Andrén, samordnare för standardiserade vårdförlopp (SVF) vid Regionalt cancercentrum norr.

Samverkan
Tidig diagnostik och nya läkemedel i uppdateringen av Nationellt vårdprogram och SVF för prostatacancer

Effektivt utnyttjande av kapaciteten för MRT-undersökningar står i fokus i uppdateringen av rekommendationerna för prostatacancer, tillsammans med flera justeringar som ska ge ännu bättre flöde i den tidiga diagnostiken. Samtidigt lanseras ett nytt stöd för sexuell rehabilitering efter behandling.

Samverkan
Det kunskapshöjande initiativet om kopplingen mellan alkohol och cancer fortsätter

Alkohol ökar risken för cancer, och okunskapen om detta är fortsatt stor. 85 procent av svenskarna vet inte att alkohol ökar risken för bröstcancer. Under oktober, den internationella bröstcancermånaden, uppmärksammas kopplingen mellan alkohol och bröstcancer för att höja kunskapsnivån.