Till regionspecifikt innehåll

Prevention

Levnadsvanor såsom tobaksrökning, alkoholkonsumtion, fysisk inaktivitet, kostvanor och solvanor samt andra yttre faktorer har stor betydelse för uppkomsten av cancer. En vanligt förekommande uppskattning är att ungefär 30 procent av den totala cancerdödligheten i industriländer skulle kunna förebyggas genom förändring av levnadsvanorna. 

För sjukdomar som är svåra att bota, däribland cancer, är de befolkningsinriktade preventionsstrategierna särskilt viktiga. Dessa kan delas in i befolkningsstrategier och högriskstrategier vilka innebär allmänna hälsofrämjande åtgärder riktade till hela eller delar av befolkningen respektive strategier som riktas mot grupper med högre risk att utveckla en viss sjukdom.

Prevention kan delas in i olika nivåer, bland annat primär- och sekundärprevention.

Primärprevention

Primärprevention innebär att förekomsten av riskfaktorer för sjukdom och ohälsa minskas eller elimineras och att den individuella mottagligheten för effekten av dessa faktorer minimeras. Primärprevention brukar beskrivas som den mest effektiva och långsiktiga strategin för att minska cancerbördan. Samtidigt är det en komplex process som kräver breda insatser i samarbete mellan många olika aktörer och som sträcker sig från den offentliga till den mest privata sfären.

Sekundärprevention

Sekundärprevention minskar sjukdomens svårighetsgrad och risken för död genom tidig upptäckt då den förhoppningsvis är lättare att behandla. Detta kan ske genom allmän hälsokontroll, screening eller genom att sprida information om tidiga symtom så att patienter söker läkarvård i så tidig fas som möjligt. I det följande använder vi begreppet tidig upptäckt.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Om cancerprevention i den regionala cancerplanen för norra sjukvårdsregionen

Den regionala cancerplanen för norra sjukvårdregionen, 2019–2021, har en bilaga om bland annat cancerprevention.

Bilaga 2T Regional cancerplan Vägen in i cancervården, Prevention, Primärvård (pdf)

Processledare för cancerprevention i norra sjukvårdsregionen:

porträtt

Senada Hajdarevic

RCC Norr

Maria Bjerstam

Regional cancerprocessledare Prevention

Rcc Syd

Cancerpreventionsplan för sydöstra sjukvårdsregionen

Regionala sjukvårdsledningen i sydöst har enats om en gemensam cancerpreventionsplan som antogs 2 februari 2016. Målgruppen för cancerpreventionsplanen är politiker, tjänstemän och verksamheter som arbetar med utvecklingen av befolkningens hälsa. Cancerpreventionsplanen är ett övergripande dokument som kan kompletteras med sjukvårdsregionala, regionala och lokala handlingsplaner. I juni 2019 publicerades en rapport som följer upp cancerpreventionsplanen för sydöstra sjukvårdsregionen 2016-2018. 

Cancerpreventionsplanen 2016 (pdf för utskrift)

Uppföljning av cancerpreventionsplanen för sydöstra sjukvårdsregionen 2016-2018 (pdf)

Årssnurra för det regionala processarbetet (pdf)

 

 

 

 

 

 

Cancerprevention och tidig upptäckt i Uppsala Örebro

Förebyggande insatser för att minska risken för insjuknande i cancer är en central uppgift för RCC Uppsala Örebro.

Läs mer om vårt arbete med cancerprevention här.

Prevention i Västra sjukvårdsregionen

Läs om arbetet RCC Väst bedriver kring prevention