Informationsfilmer om goda levnadsvanor som primär cancerprevention

Informationsfilmerna vänder sig främst till legitimerad personal inom primärvården men kan ses av alla som är intresserade av att veta mer om levnadsvanor som primär cancerprevention.

Syftet med informationsfilmerna är att öka kunskapen om den europeiska kodexen mot cancer samt att stärka perspektivet cancer i det redan pågående arbetet med prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor i primärvården.

Utbildningen ger dig kunskap om hur hälsosamma levnadsvanor kan minska risken för cancer utifrån epidemiologiska data, men även levnadsvanornas inbördes koppling till olika cancerformer samt mekanismer som kan förklara den ökande risken.

Informationsfilmer om primär cancerprevention

Filmerna kan du titta på i vilken ordning du vill men det är bra om du börjar med introduktionsfilmen

Introduktion

 

Tobaksvanor

Tobak

Waziry R, Jawad M, Ballout RA, Al Akel M, Akl EA. The effects of waterpipe tobacco smoking on health outcomes: an updated systematic review and meta-analysis. Int J Epidemiol. 2017 Feb 1;46(1):32-43. doi: 10.1093/ije/dyw021. PMID: 27075769.


Jacob P 3rd, Abu Raddaha AH, Dempsey D, Havel C, Peng M, Yu L, et al. (2013). Comparison of nicotine and carcino[1]gen exposure with water pipe and cigarette smoking. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 22(5):765–72. https:// doi.org/10.1158/1055-9965.EPI-12-1422


Vattenpipa- rök utan risk? Statens Folkhälsoinstitut 2010.


Folkehelseinstituttet. Helserisiko ved snusbruk. [Health risks from snus use Norwegian Institute of Public Health. Report 2019] versjon 2. Folkehelseinstituttet (Norwegian Institute of Public Health) 2019. Helserisiko ved snus - FHI


Snusbruk och hälsorisker — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)


World Cancer Report 2020


Tobacco Atlas https://tobaccoatlas.org/


FOHM Tobak och liknande produkter — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)


Läkemedelsboken Tobaksberoende | Läkemedelsboken (lakemedelsboken.se)


Tobaksfakta Faktamaterial arkiv - Tobaksfakta


Socialmedicinsk tidskrift nr 5-6 2004 Biologiska och medicinska effekter av tobaksrök Per Haglind admin-1540-4300-1-ce (1).pdf


Tobacco (who.int)


Alkoholvanor

Socialstyrelsens nationella riktlinjer https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/levnadsvanor/


Socialstyrelsens kunskapsguide https://kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/arbetsmetoder-och-perspektiv/levnadsvanor/riskbruk-av-alkohol/


Allebeck P, Andreasson S, Wåhlin S, Ramstedt M, Gripenberg J, Damström-Thakker K, Heinemans N. Alkoholkonsumtion och risknivåer. Kunskapsunderlag och förslag till rekommendationer. Stockholm: Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting; 2018. Rapport 2018:1.


Folkhälsomyndigheten https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-rapportering/folkhalsans-utveckling/resultat/levnadsvanor/alkohol-riskkonsumtion/


Wild CP, Weiderpass E, Stewart BW, editors (2020). World Cancer Report: Cancer Research for Cancer Prevention. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: http://publications.iarc.fr/586. Licence: CC BY-NC-ND 3.0 IGO.


Calvert CM, Toomey T, Jones-Webb R. Are people aware of the link between alcohol and different types of Cancer? BMC Public Health. 2021;21(1):734.


Rumgay H, Murphy N, Ferrari P, Soerjomataram I. Alcohol and Cancer: Epidemiology and Biological Mechanisms. Nutrients. 2021;13(9).


World Cancer Research Fund https://www.wcrf.org/dietandcancer/limit-alcohol-consumption/


För patienter:

RCC https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/prevention-och-tidig-upptackt/prevention/alkohol/


IOGT https://www.iogt.se/vad-vi-gor/forskning-och-samverkan/forskningsrapporter/alkohol-och-cancer/


Cancerfonden https://www.cancerfonden.se/minska-risken

 


Fysisk aktivitet

Physical Activity Guidelines Advisory Committee. Physical Activity Guidelines Advisory Committee Report. Washington. DC: US Department of Health and Human Services; 2018.
 
Patel AV, Friedenreich CM, Moore SC, et al. American College of Sports Medicine roundtable report of physical activity, sedentary behavior, and cancer prevention and control. Med Sci Sports Exerc. 2019;51:2391- 402.
 
Daily Movement Pattern and Fulfilment of Physical Activity Recommendations in Swedish Middle-Aged Adults: The SCAPIS Pilot Study, Elin Ekblom-Bak
 
Hojman P, Gehl J, Cristensen JF, et al. Molecular mechanisms linking exercise to cancer prevention and treatment. Cell Metab. 2018;27:10-21.
 
Friedenreich CM, Shaw E, Neilson HK, et al. Epidemiology and biology of physical activity and cancer recurrence. J Mol Med (Berl) 2017.
 
Kyu HH, Bachman VF, Alexander LT, et al. Physical Activity and risk of breast cancer, colon cancer, diabetes, ischemic heart disease and ischemic stroke events: systematic review and dose response meta-analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. BMJ 2016;354:i3857.

 


Matvanor

WCRF/AICR (2018). Diet, Nutrition, Physical Activity and Cancer: a Global Perspective. Continuous Update Project Expert Report . Hämtad 2021-09-07 från: https://www.wcrf.org/dietandcancer 
 
Wild CP, Weiderpass E, Stewart BW, editors (2020). World Cancer Report: Cancer Research for Cancer Prevention. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Hämtad 2021-09-07 från: https://publications.iarc.fr/Non-Series-Publications/World-Cancer-Reports/World-Cancer-Report-Cancer-Research-For-Cancer-Prevention-2020
 
Fridhammar A., Hofmarcher T., Persson S. (2020). Cancer i Sverige - hur mycket beror på påverkbara riskfaktorer? (Rapportnr: 2020:9). Lund: IHE. Hämtad 2021-09-07 från: https://static-files.cancerfonden.se/IHE%20rapport%202020_9_.pdf


Hälsosam vikt

WCRF/AICR (2018). Diet, Nutrition, Physical Activity and Cancer: a Global Perspective. Continuous Update Project Expert Report . Hämtad 2021-09-07 från: https://www.wcrf.org/dietandcancer
 
World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research. Continuous Update project Expert Report 2018. Diet, nutrition, physical activity and breast cancer. Available at dietandcancerreport.org
 
O’Flanagan CH, Bowers LW, Hursting SD. A weighty problem: metabolic perturbations and the obesity-cancer link. Hormone Molecular Biology and Clinical Investigation. 01 augusti 2015;23(2):47–57.
 
Fridhammar A., Hofmarcher T., Persson S. (2020). Cancer i Sverige - hur mycket beror på påverkbara riskfaktorer? (Rapportnr: 2020:9). Lund: IHE. Hämtad 2021-09-07 från: https://staticfiles.cancerfonden.se/IHE%20rapport%202020_9_.pdf 
 
Wild CP, Weiderpass E, Stewart BW, editors (2020). World Cancer Report: Cancer Research for Cancer Prevention. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Hämtad 2021-09-07 från:

 


Solvanor

Regionala cancercentrum i samverkan: Hudcancer.
 
Nationellt vårdprogram Skivepitelcancer
 
Nationellt vårdprogram Malignt melanom
 
Fridhammar, A., Hofmarcher, T. & Persson, S (2020). Cancer I Sverige- Hur mycket beror på påverkbara riskfaktorer? https://ihe.se/wp-content/uploads/2020/11/IHE-rapport-2020_9_.pdf
 
Pernemalm, P. & Danielsson, J. (2020). Sveriges solvanor 2020.
 
IARC Monographs on the evaluation of carcinogenic risk to humans. Volume 55- Solar and ultraviolet radiation. https://publications.iarc.fr/Book-And-Report-Series/Iarc-Monographs-On-The-Identification-Of-Carcinogenic-Hazards-To-Humans/Solar-And-Ultraviolet-Radiation-1992
 
IARC European code against cancer https://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/sv/12-saett/sol-uv-exponering


Sammanfattning

 

Samarbetet bakom informationsfilmerna

Regionala cancercentrums nationella arbetsgrupp för prevention tillsammans med Cancerfonden, Svenska läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening, Fysioterapeuterna och Dietisternas riksförbund är ansvariga för framtagandet av informationsfilmerna.

Arbetet har delvis tagits fram med hjälp av Socialstyrelsens stöd för implementeringen av de nationella riktlinjerna för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor.

Innehållet har vetenskapligt och innehållsmässigt kontrollerats av:

Katarina Bälter, docent Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik, Karolinska Institutet, professor i folkhälsovetenskap vid Mälardalens universitet

Chris Andersson, professor emeritus Avdelningen för dermatologi, Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE), Linköpings universitet.

Kari Nielsen, docent och överläkare i dermatologi, Region Skåne

Kim Nilke Nordlund, konsult på Reform Society

Peter Allebeck, professor i socialmedicin och överläkare, Karolinska Institutet

Helene Rundqvist, PhD Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Karolinska Institutet

Ingrid Larsson, näringsfysiolog och docent, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Jenny Vinglid, generalsekreterare vid Riksförbundet HOBS – Hälsa oberoende av storlek

I oktober 2022 kommer RCC ut med en webbaserad utbildning kring cancerrehabilitering i primärvården. Den kommer delvis innehålla information hur levnadsvanorna ska hanteras under och eftercancerbehandling. Läs gärna mer på RCC sidor om levnadsvanor.

Prevention