Till regionspecifikt innehåll

Patientsynpunkter

Här hittar du information om olika organisationer som värnar om att förbättra vården. Om du som patient inte är nöjd med den vård du fått eller är missnöjd med bemötandet, har du rätt att klaga och lämna synpunkter.

Patientnämden

Till patientnämndens förvaltning kan patienter vända sig med frågor som rör i stort sett all offentligt finansierad vård; regionernas hälso- och sjukvård, kommunernas hälso- och sjukvård i särskilda boenden och privata vårdgivare som har avtal med regionerna. De flesta som kontaktar patientnämden önskar att deras ärende ska leda till kvalitetsförbättring i vården så att händelsen inte upprepas. 

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som enligt lag ska finnas i alla regioner. Kontaktuppgifter till patientnämnden finns i varje region.

Hitta din patientnämnd på 1177 

Inspektionen för vård och omsorg

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, är en statlig myndighet som utreder händelser i vården och fokuserar inte enbart på hälso- och sjukvårdspersonalens agerande. Tyngdpunkten ligger framför allt på att bedöma om något blev fel och i sådana fall varför. IVO bedömer också vad som är viktigt att åtgärda för att inte samma händelse ska ske igen.

En anmälan kan till exempel handla om:

 • Utebliven, försenad och/eller fel diagnos eller behandling
 • Brister i remisshantering
 • Fel vid läkemedelsbehandling
 • Felaktigt utförd behandling
 • Vårdrelaterade infektioner
 • Fallskador som inträffar i samband med vård och behandling

Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Informationsmaterial hos Socialstyrelsen

På Socialstyrelsens webbplats kan du ladda ner eller beställa informationsmaterial och filmer. Materialet kan beställas kostnadsfritt av hälso- och sjukvården för att finnas tillgängligt i väntrum, på mottagningar, vårdcentraler och i mötet med patienter. Patienter och närstående kan också ladda ner och beställa materialet.

Informationsmaterial för mottagningar och privatpersoner, Socialstyrelsen

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Patientnämnden i Stockholms län

Patientnämnden är en del av Stockholms läns landsting dit patienter och närstående kan vända sig med problem som uppstått vid vård och kontakter med sjukvården. Nämnden utreder vad som inträffat, föreslår lösningar, informerar och lotsar vid behov vidare till annan instans.

Patientnämnden, Region Stockholm

Nämnden är neutral och tar inte ställning till vad som är rätt, varken när det gäller anmälarnas uppfattning som framkommer i deras skrivelser och vid telefonkontakter eller vårdens svar som framkommer i yttranden i samband med ärendenas utredning.

Patienternas egna berättelser från cancervården

Här kan du läsa och ta del av patienters och närståendes egna upplevelser från cancervården. Patientnämnden sammanställer klagomål, synpunkter och frågor från patienter och närstående rörande cancervård  en antal gånger varje år .

Syftet är att rapporterna kan tjäna som underlag till förbättringsarbetet inom cancersjukvården. Alla vårdenheter får också sina specifika rapporter skickade till sig från Patientnämnden.  

1 september - 31 december 2017

1 maj - 31 augusti 2017

1 januari - 30 april 2017

1 september - 31 december 2016

1 maj - 31 augisti 2016

1 januari - 30 april 2016

1 september - 31 december 2015

1 januari - 1 augusti 2015

1 september - 31 december 2014

1 maj - 31 augusti 2014

1 januari - 30 april 2014

1 september - 31 december 2013

Patientnämnden i Region Gotland

Patientnämnden är en opartisk instans du kan vända dig till när du fått problem i kontakterna med hälso- och sjukvården, tandvården och särskilt boende.

Patientnämnden, Region Gotland