Patientöversikt cancer i centrala nervsystemet (CNS)

Patientöversikt på INCA-plattformen (IPÖ) för cancer i centrala nervsystemet (CNS) möjliggör insamling och visualisering av uppgifter om den enskilde patientens vård och behandling. Informationen i patientöversikten kan även användas för utveckling av vården, inom forskning och som beslutsunderlag för att främja jämlik vård.

Så används patientöversikten

En patientöversikt är ett IT-stöd som används för att samla in ett flertal viktiga uppgifter om varje cancerpatient. Informationen sammanställs och visualiseras på ett överskådligt sätt, och används tillsammans med patientjournalen i samband med vårdens kontakt med patienten. Det ger snabbt en översikt av patientens historik och situation.

Patientöversikter i cancervården

Patientöversiktens delar

Patientöversikterna är uppbyggd med olika moduler. Modulerna visas som flikar i systemet. Vissa flikar är tillgängliga i samtliga diagnosers patientöversikt, medans andra endast är tillgängliga för en specifik diagnos.

Följande flikar är tillgängliga för cancer i CNS

Översikt: Här visas en sammanfattning av informationen från de andra flikarna. I den grafiska delen av översikten visas datum för viktiga händelser, provvärden och undersökningar längs en tidslinje.

Kontakt: Här registreras kontakter med patienten (besök, telefon eller övrigt).

Strålbehandling: Här registreras givna strålbehandlingar.

Studier: Om patienten deltar i en studie registreras det i denna flik.

Inställningar/Urval: Här anges om registrering av patientens behandlingar är komplett eller ej.

Datarättigheter: Här görs inställningar om användarens vårdrelation till patienten och om huruvida patienten har samtyckt till sammanhållen journalföring.

Läkemedel: Här registreras patientens läkemedelsbehandlingar, samt om de har satts ut, även utsättningsorsak.

Basdata: Här visas uppgifter från det lokala vårddokumentationsregistret. Observera att information som visas under Basdata inte kan ändras.

Bilddiagnostik: Här registreras resultatet av patientens utförda bilddiagnostik.

Labprov: Här registreras provsvar.

Kirurgi: Här registreras uppgifter om genomförda operationer.

PROM: Med hjälp av en webbaserad enkät om PROM (Patient reported outcome measures/Patientrapporterade utfallsmått) svarar patienten på frågor om sina upplevelser, symtom och livskvalitet - exempelvis inför varje mottagningsbesök. Samtliga enkätsvar från patienten listas i denna flik.

Annan behandling: Här ges möjlighet att registrera andra behandlingar som ges till patienten utöver de som beskrivs i övriga flikar, exempelvis medicintekniska behandlingar som Optune.

Utveckling, test och införande

Utvecklingen av patientöversikten för cancer i CNS drivs av en nationell arbetsgrupp, som leds av Michael Strandèus, onkolog på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Arbetsgruppen ansvarar för att ta fram kravspecifikation för patientöversikten, med utgångspunkt i den generiska modellen.

Under 2020 pågår uppstart och implementering av patientöversikt cancer i CNS. Är du intresserad av att veta mer eller få möjlighet att använda patientöversikten på din klinik kan du kontakta koordinatorn för cancer i CNS, Sara Andersson.