Statistik för patienter och närstående

Här kan du som patient eller närstående hitta statistik om de gynekologiska cancersjukdomarna. Statistiken är framtagen från det Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer i samarbete med patientorganisationerna Nätverket mot gynekologisk cancer och Gynsam. För mer detaljerad information om din sjukdom ska du i första hand vända dig till din vårdgivare.

Den statistik som visas är nationella data för:

  • Relativ överlevnad per diagnos
  • Relativ överlevnad per stadium i respektive diagnos
  • Åldersfördelning vid insjuknande per diagnos
  • Primärbehandling uppdelad på stadium vid respektive diagnos

Vanliga frågor och svar om statistiken

Klicka på länkarna för att komma till statistiken för respektive diagnos:

Livmoderhalscancer

Livmoderkroppscancer

Vulvacancer

Äggstockscancer

Livmoderhalscancer

Varje år får cirka 550 kvinnor i Sverige livmoderhalscancer eller cervixcancer som det också kallas. Överlevnaden är generellt god och det finns inga regionala skillnader när det gäller överlevnad.

Antalet fall av livmoderhalscancer har minskat betydligt de senaste 30 åren. Det beror till stor del på att vi har screeningprogram i form av cellprovstagning, för att upptäcka förstadier till sjukdomen så tidigt som möjligt. Majoriteten av livmoderhalscancer orsakas av en infektion som heter humant papilloma virus (HPV) och utvecklas från cellförändringar. Alla flickor i Sverige i 10—12 års åldern erbjuds idag en kostnadsfri vaccination mot de vanligaste HPV-typerna och vaccinationen ingår i barnvaccinationsprogrammet. Från hösten 2020 erbjuds även pojkar att ingå i programmet. Vaccination tillsammans med regelbunden gynekologisk cellprovtagning ger ett mycket gott skydd mot livmoderhalscancer.

Relativ överlevnad

Relativ överlevnad beskriver sannolikheten att överleva med en cancersjukdom (v.g. se under vanliga frågor och svar). Diagrammen ovan visar relativ överlevnad för alla kvinnor som insjuknat i livmoderhalscancer mellan åren 2015-2019 oavsett ålder eller cancercelltyp.

Det övre diagrammet visar hela rikets relativa femårsöverlevnad, alltså andelen kvinnor som överlever med livmoderhalscancer minst fem år. Har man levt fem år efter insjuknandet är det stor sannolikhet att cancersjukdomen inte kommer tillbaka. Det nedre diagrammet visar motsvarande överlevnad, beroende på vilket stadium i sjukdomen man insjuknat i. Klicka på respektive bild för att se dem i större format.

Ålder vid insjuknande


Grafen visar åldersfördelningen vid insjuknande i livmoderhalscancer i Sverige för åren 2015-2019. Varje stapel motsvarar en åldersgrupp om ett femårsintervall, till exempel 48—52 år. Klicka på grafen för att se en större bild.

Behandling för olika stadier av sjukdomen

Grafen visar kvinnor med livmoderhalscancer och andel med olika genomförda behandlingar per stadium i Sverige för åren 2015-2019. Som ett exempel läses grafen för stadium I, att drygt 10 % (mörkblå) behandlas med kirurgi i kombination med strålbehandling och cellgifter, 10 % (orange) behandlas enbart med strålbehandling i kombination med cellgifter och drygt 78 % (blått) med enbart kirurgi och några procent (grönt) har fått annan typ av behandling.

Titta i första hand på staplarna 1—4. Stapeln i botten märkt X motsvarar kvinnor där sjukdomsstadiet inte är fastställt eller dokumenterat. Detta motsvarar en väldigt liten del av det totala antalet kvinnor. Klicka på grafen för att se en större bild.

Livmoderkroppscancer

Varje år får cirka 1 500 kvinnor i Sverige livmoderkroppscancer eller corpuscancer eller endometriecancer som det också kallas. Den relativa femårsöverlevnaden är god och det finns inga regionala skillnader när det gäller överlevnad.

Antalet kvinnor som får cancer i livmodern har ökat de senaste decennierna.

Relativ överlevnad

Relativ överlevnad beskriver sannolikheten att överleva med en cancersjukdom (v.g. se under vanliga frågor och svar). Diagrammen ovan visar relativ överlevnad för alla kvinnor som insjuknat i livmoderkroppscancer mellan åren 2015-2019 oavsett ålder eller cancercelltyp.

Det övre diagrammet visar hela rikets relativa femårsöverlevnad, alltså andelen kvinnor som överlever med livmoderkroppscancer minst fem år. Har man levt fem år efter insjuknandet är det stor sannolikhet att cancersjukdomen inte kommer tillbaka. Det nedre diagrammet visar motsvarande överlevnad beroende på vilket stadium i sjukdomen man insjuknat i. Klicka på respektive bild för att se dem i större format.

Ålder vid insjuknande


Grafen visar åldersfördelningen vid insjuknande i livmoderkroppscancer i Sverige för åren 2015-2019. Varje stapel motsvarar en åldersgrupp om ett femårsintervall, till exempel 48–52 år. Klicka på grafen för att se en större bild.

Behandling för olika stadier av sjukdomen


Grafen visar kvinnor med livmoderkroppscancer och andel med olika genomförda behandlingar per stadium i Sverige för åren 2015-2019. Som ett exempel läses grafen för stadium I, 
att drygt 84 % (blått) behandlas med enbart kirurgi, drygt 13 % (orange) behandlas med kirurgi i kombination med cellgifter med eller utan strålbehandling och någon procent fick strålbehandling med eller utan cellgifter (mörkblått) och några har fått annan typ av behandling (grönt).

Titta i första hand på staplarna 1—4. Stapeln i botten märkt X motsvarar kvinnor där sjukdomsstadiet inte är fastställt eller dokumenterat. Detta motsvarar en väldigt liten del av det totala antalet kvinnor. Klicka på grafen för att se en större bild.

Vulvacancer

Cancer i de yttre genitalierna så kallad vulvacancer, är relativt sällsynt. Cirka 200 kvinnor insjuknar varje år i Sverige. Överlevnaden är generellt sett god och det finns inga regionala skillnader när det gäller överlevnad.

Relativ överlevnad

Relativ överlevnad beskriver sannolikheten att överleva med en cancersjukdom (v.g. se under vanliga frågor och svar). Diagrammen ovan visar relativ överlevnad för alla kvinnor som insjuknat i vulvacancer mellan åren 2015-2019 oavsett ålder eller cancercelltyp.

Det övre diagrammet visar hela rikets relativa femårsöverlevnad, alltså andelen kvinnor som överlever med vulvacancer minst fem år. Har man levt fem år efter insjuknandet är det stor sannolikhet att cancersjukdomen inte kommer tillbaka. Det nedre diagrammet visar motsvarande överlevnad beroende på vilket stadium i sjukdomen man insjuknat i. Klicka på respektive bild för att se dem i större format.

Ålder vid insjuknande


Grafen visar åldersfördelningen vid insjuknande i vulvacancer i Sverige för åren 2015-2019. Varje stapel motsvarar en åldersgrupp om ett femårsintervall, till exempel 48–52 år. Klicka på grafen för att se en större bild. 

Behandling för olika stadier av sjukdomen


Grafen visar kvinnor med vulvacancer och andel med olika genomförda behandlingar per stadium i Sverige för åren 2015-2019. Som ett exempel läses grafen för stadium I, 
att cirka 93 % (blått) behandlas enbart med kirurgi, cirka 5 % (orange) behandlas med kirurgi i kombination strålbehandling med eller utan cellgifter. Några procent (mörkblått) behandlas enbart med kombinationen strålbehandling och cellgifter, och någon procent annan behandling (grönt).

Stapeln i botten höger märkt X motsvarar kvinnor där sjukdomsstadiet inte är fastställt eller dokumenterat. Detta motsvarar en väldigt liten del av det totala antalet kvinnor. Klicka på grafen för att se en större bild.

Äggstockscancer

Varje år får knappa 700 kvinnor i Sverige äggstockscancer eller ovarialcancer som det också kallas. Generellt har överlevnaden förbättrats något i Sverige och internationellt, men dödligheten är fortsatt hög. Det finns inga regionala skillnader vad gäller överlevnad.

Antalet kvinnor som får cancer i äggstockarna har minskat i Sverige de senaste decennierna. En orsak till det tros vara användningen av p-piller, vilket minskar risken för cancer i äggstockarna.

Relativ överlevnad

Relativ överlevnad beskriver sannolikheten att överleva med en cancersjukdom (v.g. se under vanliga frågor och svar). Diagrammen ovan visar relativ överlevnad för alla kvinnor som insjuknat i äggstockscancer mellan åren 2015-2019 oavsett ålder eller cancercelltyp.

Det övre diagrammet visar hela rikets relativa femårsöverlevnad, alltså andelen kvinnor som överlever med äggstockscancer minst fem år. Det nedre diagrammet visar motsvarande överlevnad beroende på vilket stadium i sjukdomen man insjuknat i. Klicka på respektive bild för att se dem i större format.

 

Ålder vid insjuknande


Grafen visar åldersfördelningen vid insjuknande i äggstockscancer i Sverige för åren 2015-2019. Varje stapel motsvarar en åldersgrupp om ett femårsintervall, till exempel 48–52 år. Klicka på grafen för att se en större bild. 

Behandling för olika stadier av sjukdomen

Grafen visar kvinnor med äggstockscancer och andel med olika genomförda behandlingar per stadium i Sverige för åren 2015-2019. Som ett exempel läses grafen för stadium I, drygt 57 % (blått) behandlas enbart med kirurgi och mindre än 50 % (orange) behandlas med kirurgi och efterföljande cellgifter och några enstaka patienter  (mörkblått) har behandlats med cellgifter före och efter kirurgi och någon procent har fått någon annan typ av behandling (rosa).

Titta i första hand på staplarna 1–4. Stapeln i botten höger märkt X motsvarar kvinnor där sjukdomsstadiet inte är fastställt eller dokumenterat. Detta motsvarar en väldigt liten del av det totala antalet kvinnor. Klicka på grafen för att se en större bild.