Milstolpar i pågående webbprojekt

Här kan du ta del av löpande information om hur vårt projekt med att ta fram en ny webbplats för cancersamverkan.se fortskrider. De viktigaste milstolparna, men även bakgrund, syfte och mål med projektet. Likaså hur du går tillväga för att ställa frågor och lämna eventuella synpunkter.

Den tekniska plattformen för cancercentrum.se behöver uppdateras. Med anledning av detta tog Regionalt Cancercentrum (RCC) beslut om att genomföra en bredare förstudie som bland annat omfattade plattformsval samt eventuella behov av ändringar i struktur och innehåll, baserat på konstaterade målgruppers behov.

Syfte med ny webbplats

RCC:s syfte med den nya webbplatsen är:

 • vidareutveckla innehåll och tjänster för verksamhetsutveckling och förbättringsarbete
 • tydliggöra och belysa cancerprocessen i den utsträckning som är möjlig med hänsyn till att den är individuell och ofta ser olika ut i respektive fall
 • göra dessa och andra förändringar utan att på något sätt minska effektiviteten i att hitta kunskapsstöden
 • förenkla administrationen av webbplatsen, främst underlätta publiceringen av regionalt innehåll

Utöver det är syftet, som för alla webbplatser, att skapa en lösning som:

 • möter relevanta lagkrav, framförallt kring tillgänglighet och dataskydd
 • så långt det är möjligt bygger på standardiserade element för att göra en
  effektiv förvaltning möjlig
 • upplevs erbjuda en hög användbarhet

Mål med den nya webbplatsen

Den nya webbplasen ska bibehålla och underlätta möjligheten för dig att snabbt hitta det du söker. Tydligare lyfta fram RCC:s arbete och vilket stöd det kan vara för dig i ditt arbete. Samt förstärka RCC som en trygg källa till kunskap och vägledning.

Överblick milstolpar ny webbplats

Här hittar du övergripande information om de huvudsakliga stegen i projektet.

Förstudien påbörjades i augusti 2023 och avslutades i januari 2024. Den genomfördes av Fredrik Wackå och omfattade plattformsval samt eventuella behov av ändringar i struktur och innehåll, baserat på konstaterade målgrupper.

Med stöd i förstudien, omfattande webbstrukturtester och förankringsrundor med berörda nyckelpersoner inom respektive område, genomförs en större strukturförändring på den nya webbplatsen. Och förändringarna i strukturen som görs omfattar huvudsakligen de så kallade huvudingångarna enligt nedan:

Nuvarande huvudingångar

 • Cancerdiagnoser
 • Våra uppdrag
 • Patient och närstående
 • Om RCC i samverkan

Huvudingångar nya webbplatsen

 • Prevention och tidig upptäckt
 • Diagnos och behandling
 • Rehabilitering och palliativ vård
 • Utvecklingsarbete och utbildning
 • Om RCC

I viss mån kan formuleringar och grupperingar komma att ändras om starka skäl för det skulle visa sig under det kommande utvecklingsarbetet.

Arbetsgrupperna består av specifik expertis och ansvariga inom de områden där det längs projektet krävs fördjupande kunskap och/eller diskussioner. Deras fynd och slutsatser passerar kommunikatörsnärverket, med kommunikatörer från respektive sjukvårdsregion, samt en referensgrupp innan beslut fattas.

Nytt taggträd

I förstudien framgår tydligt att ett nytt taggträd är nödvändigt att arbeta fram för att kunna uppnå målet att du som besökare enkelt ska hitta vad du söker.

Arbetet pågår och resultatet presenteras så snart det är avslutat.

Ingående element samlingssida

På den nya webbplatsen kommer vi att arbeta med så kallade samlingssidor, även kallat ämnessidor. Det innebär att du som besökare kommer kunna hitta allt som är relevant för det ämne du vill hitta information om, samlat på en sida.

Arbetet pågår och resultatet presenteras så snart det är avslutat.

Utveckling av "goda exempel"

Arbetet påbörjas under hösten 2024.

Innehåll nya huvudingången "Verksamhetsutveckling och utbildning"

Arbetet påbörjas under hösten 2024.

Utformning av rollbeskrivningar

Arbetet påbörjas under hösten 2024.

Design och interaktion

Arbetet påbörjas med webbyrån under hösten 2024.

När det finns design eller skisser att titta på kommer de presenteras här.

Lansering av den nya webbplatsen är planerad till Q1 2025. Tidsplanen kan komma att ändras och då hittar du uppdaterad information om det här.

Om du har frågor om projektet eller vill lämna eventuella synpunkter är du välkommen att kontakta Yvonne Odervång som är projektledare.