Nyheter

Samverkan
Regeringen och SKR överens om 809 miljoner till cancervården

Under onsdagen blev den årliga överenskommelsen mellan SKR och regeringen klar. Överenskommelsen sätter ramarna för Regionala cancercentrums (RCC) arbete för 2024. Beskedet från regeringen och regionerna är att fokusera på rehabilitering, screening och tidig upptäckt, samt på förbättringar som leder till bättre tillgänglighet. Och att fortsätta förvalta och utveckla det som redan fungerar bra.

Samverkan
Stor satsning på stöd till cancerberörda utökas

Mötesplatsen Kraftens hus där cancerberörda kan mötas har blivit en stor succé i Borås, Göteborg och i Stockholm. Ett nytt anslag från Sjöbergstiftelsen ska användas till att starta nya Kraftens hus i landet.

Samverkan
Informationskampanj har ökat kunskapen om screening för tidig upptäckt av cancer

Under september genomförde RCC tillsammans med Sveriges regioner och 1177 en informationskampanj för att främja deltagandet i cancerscreening och öka kunskapen om screening för tidig upptäckt av cancer bland landets invånare. Kampanjen, som byggde på det europeiska initiativet PrEvCan, har resulterat i en ökad kunskap bland invånarna och höjt motivationen att delta i de nationella screeningprogrammen. Det visar en nyligen gjord utvärdering av kampanjen.

Stockholm Gotland
Hälsoinformatörerna skapar trygga rum med plats för livsviktiga samtal

Efter åtta år har projektet med hälsoinformatörer äntligen fått en forskningsstudie att luta sig mot. I forskningen har man undersökt arbetssätt, strategier och utmaningar. Arbetet som årens alla hälsoinformatörer har lagt ner är guld värt. Det är både hälsoinformatörernas initiativtagare och processledare för Jämlik vård Arja Leppänen och samordnare Desiree Branovici överens om. Forskningsresultaten ger energi att fortsätta jobba för att öka kunskapen om levnadsvanor – som främjar cancerprevention och tidig upptäckt.

Stockholm Gotland
Skillnader i livskvaliteten för gyncancerpatienter beroende på födelseland

Varje år får cirka 3 000 kvinnor i Sverige en gynekologisk cancerdiagnos – livmoderhalscancer, livmodercancer, äggstockscancer, vulvacancer eller vaginalcancer – och incidensen ökar. En femårig tvärsnittsstudie, baserad på Cancerregistret och patientenkäter, visar signifikanta skillnader i hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) mellan inrikes och utrikes födda kvinnor med gynekologisk cancer.

Norr
Sämre överlevnad hos gliompatienter som använder antidepressiva läkemedel

Hjärntumörsjukdomen gliom tycks vara mindre vanlig hos personer som använder antidepressiva läkemedel än hos normalbefolkningen. För personer som redan drabbats av gliom är däremot överlevnaden sämre hos de som använder antidepressiva läkemedel. Det visar två nya studier från Umeå universitet.

Stockholm Gotland
Individanpassad cancerprevention vid ärftligt förhöjd risk för cancer

Ett nystartat samarbete mellan RCC Stockholm Gotland och Karolinska Universitetssjukhuset har målsättning att erbjuda individanpassad cancerprevention för individer med ärftligt förhöjd risk för cancer.

Stockholm Gotland
Studie tittar på om alla erbjuds en jämlik cancervård under livets sista år

Att eftersträva en jämlik cancervård är en självklarhet, det gäller också för personer som befinner sig i ett palliativt skede. Därför har den palliativa processen på RCC Stockholm Gotland studerat hur sjukvården i Region Stockholm fungerar under livets sista år. Men hur ser det ut om man förutom sin cancersjukdom också är skör (frailty) av andra orsaker, exempelvis har demens eller psykisk ohälsa?

Stockholm Gotland
Kan AI-modeller stötta primärvården att upptäcka cancer?

Elinor Nemlander, specialist i allmänmedicin och doktorand på KI, är tre år in i forskningen som utgår från temat tidig upptäckt och tidiga fynd av cancer i primärvården. Genom att använda bland annat Machine Learning (ML), en typ av AI-modell, hoppas hon bidra till att hitta cancer tidigare. RCC Stockholm Gotland stöttar forskningsprojektet ekonomiskt.

Samverkan
Ny webbutbildning i palliativ vård för läkare

Nu släpps en webbutbildning i palliativ vård för alla läkare och läkarstuderande. Utbildningen ska bidra till ökad vårdkvalitet och höjd kompetens inom den palliativa vården.

Stockholm Gotland
SOL-teamet förbättrar livskvaliteten för cancersjuka barn

I Stockholm pågår en ny satsning på palliativ vård av barn. SOL-teamet är en tvärdisciplinär arbetsgrupp som både konsulterar vårdpersonal vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset kring symtomlindring och livskvalitet, och direkt stöttar patienterna antingen på kliniken eller i hemmen. Pilotprojektet är en del av den nationella barncancersatsningen.

Samverkan
Uppdaterat nationellt vårdprogram och SVF för huvud- och halscancer

Det nationella vårdprogrammet för huvud-halscancer har nu reviderats och samtidigt har SVF för huvud-halscancer uppdaterats. I denna revision har en del förändringar införts, flera är sådana som successivt genomförts i den kliniska vardagen sedan föregående revision av vårdprogrammet 2019.

Samverkan
Nu finns en Min vårdplan i 1177 för alla med cancerdiagnos

Fler patienter får nu tillgång till verktyget Min vårdplan i 1177, oavsett cancerdiagnos. Det görs möjligt genom nya diagnosövergripande Min vårdplan i cancervården. Verktyget riktar sig främst till patienter med diagnoser där det ännu inte tagits fram en vårdplan.

Väst
NU-sjukvården ligger bäst till i Västra sjukvårdsregionen att klara ledtiderna för melanom

NU-sjukvården ligger bäst till Västra sjukvårdsregionen när det gäller att klara ledtiderna för SVF melanom. En stor förbättring är märkbar gällande andelen melanompatienter där man håller ledtiderna från drygt 50 % under 2022 till 75 % hittills i år. Kirsten Küssner, ansvarig för SVF-melanom inom NU-sjukvården berättar mer om hur vägen dit har sett ut.

Samverkan
Satsning på patientinformation i regimbiblioteket – Nu finns översättningar till engelska och arabiska

Sedan 2018 finns patientinformation kopplad till alla regimer i regimbiblioteket. Nu finns patientinformationen även tillgänglig på andra språk än svenska. Regimbiblioteket har i dagsläget översatt över 500 patientinformationer till engelska och 250 till arabiska.

Väst
Unga med cancer ska få bättre information om fertilitet och sexualitet

Sjuksköterskan Sanna Ros tyckte att unga med cancer fick för lite information om sexualitet och fertilitet, trots att bägge områdena kan påverkas av sjukdomen. Hon tog initiativ till ett nytt kunskapsmaterial, som förhoppningsvis ska göra patienterna tryggare i sina relationer till andra – och i relationen till den egna kroppen

Samverkan
Rekordstort intresse för det uppdaterade vårdprogrammet för cancerrehabilitering

Intresset för lanseringen av det uppdaterade vårdprogrammet för cancerrehabilitering är rekordstort. Närmare 700 personer har anmält sig till webbinariet den 27 november där bland annat uppdateringarna i vårdprogrammet kommer att presenteras närmare.

Stockholm Gotland
Satsning för ett mer jämlikt OPT-deltagande

I samband med prostatacancer månaden som inträffar under november genomförs en satsning för ökad jämlikhet i OPT-deltagande.

Samverkan
Varje år får cirka 530 kvinnor livmoderhalscancer – Sverige satsar på att bli fritt från livmoderhalscancer till 2027

En nationell kampanj som uppmanar till att ”ta sticket mot HPV” är i full gång i samtliga regioner med målet att utrota livmoderhalscancer. Kvinnor födda 1994–1999 erbjuds gratis vaccin mot och samtidig provtagning av det virus som orsakar sjukdomen, humant papillomvirus (HPV). Regionala cancercentrum publicerar nu data som visar aktuella framsteg i respektive region.

Stockholm Gotland
CaPrim – kunskapsteamet cancer i primärvården – permanentas

Pilotprojektet CaPrim utbildar personal inom primärvården att upptäcka cancer i ett tidigare skede. Nu blir projektet permanent.