Nationella studien för tarmcancerscreening – SCREESCO

Den nationella studien för screening för tjock- och ändtarmscancer, SCREESCO (Screening of Swedish colons), startade i februari 2014.

Studien genomfördes som en multicenterstudie med 33 deltagande sjukhus i 18 regioner med syftet att undersöka vilken screeningmetod som bäst förebygger och hittar tarmcancer i ett tidigt skede. Studien har också varit en metod att samla erfarenheter av ordnat införande av screening och kvalitetssäkra koloskopiverksamheten hos deltagande enheter.

Deltagande landsting

SCREESCO-studien genomfördes av deltagande regioner med Regionala cancercentrum i samverkan som styrgrupp. Studien har samordnats och administrerats av RCC Uppsala Örebro och är granskad och godkänd av Regionala Etikprövningsnämnden i Stockholm.

Regionerna Stockholm och Gotland har inte deltagit i studien då de redan erbjuder invånarna tarmcancerscreening. 

Tarmcancerscreening i Stockholms län och region Gotland

Deltagande i studien

Totalt ingår 270 000 svenskar i studien i åldern 59-62 år. Inklusionen har pågått under fem år och blev klar under 2019. Uppföljningstiden för utvärdering av de primära effektmåtten, insjuknande och död, är satt till 15 år.

Deltagarna valdes ut slumpmässigt med hjälp av Skatteverkets befolkningsregister och randomiserades till någon av studiens tre grupper. Deltagarna i grupp 1 fick en förfrågan att direkt genomgå en koloskopi. Deltagarna i grupp 2 erbjöds att lämna avföringsprov. Om det provet var positivt (innehöll viss mängd dolt blod) kallades personen till koloskopi. Deltagarna i grupp 3 kontaktades inte utan kommer bara att följas via register. Man har inte själv kunnat ansluta sig till studien.

Aktuell studiestatus

Inklusionen av deltagare har slutförts. Nu kommer resultaten bearbetas och uppföljningen ska pågå i 15 år.