Individuell patientöversikt (IPÖ) i cancervården

Individuell patientöversikt (IPÖ) i cancervården möjliggör insamling och visualisering av uppgifter om den enskilde patientens vård och behandling. Informationen i patientöversikten kan även användas för utveckling av vården, inom forskning och som beslutsunderlag för att främja jämlik vård.

Vad är Individuell patientöversikt?

Individuell patientöversikt (IPÖ) är ett IT-stöd som används för att samla in ett flertal viktiga uppgifter om varje cancerpatient. Patientöversikten samlar uppgifter om patientens sjukdomshistoria, sjukdomsstatus, laboratoriedata, undersökningar, behandlingar, biverkningar, symtom och livskvalitet. Informationen sammanställs och visualiseras på ett överskådligt sätt i patientöversikten.

De individuella patientöversikterna har utvecklats på den tekniska plattformen INCA, samma tekniska plattform som används för samtliga nationella kvalitetsregister inom cancerområdet.

I filmen ser du en kort introduktion till IPÖ.

 

Hur används Individuell patientöversikt i mötet med patient?

Patientöversikten används tillsammans med patientjournalen i samband med vårdens kontakt med patienten och ger då snabbt en översikt av patientens historik och situation. Detta underlättar vårdpersonalens arbete och kan också förmedla en överskådlig bild av situationen till patient och närstående, vars delaktighet i den egna vårdprocessen därmed ökar.

I IPÖ går det dessutom snabbare att hitta specifik patientinformation än i den elektroniska journalen, vilket visats i en vetenskaplig studie (Patientöversikt sparar tid och ökar kvalitet).

Som en del i patientöversikten finns den information som patienten lämnat i form i de enkäter (PROM- Patient Related Outcome Measures) som används för att följa patientens mående och livskvalitet.

Vad används informationen till?

All information som förs in i en patientöversikt är strukturerad genom en särskild ordningsföljd, enhetligt ordval och olika förval. Det innebär att data kan överföras från en patientöversikt till ett kvalitetsregister. Den samlade mängden uppgifter ger kvalitativa underlag för utveckling av vård och behandling på lokal, sjukvårdsregional och nationell nivå. 

Några av de områden som informationen kan användas till är utveckling av nya behandlingsstrategier, forskning, utveckling och uppföljning av nya läkemedel, kunskap om biverkningar samt som beslutsunderlag för att främja jämlik vård.

Vill du prenumerera på uppdateringar?

Om du vill ha ett meddelande via e-post när det finns en ny version av en Individuell patientöversikt, kan du anmäla dig till vårt utskick Senaste nytt från Regionala cancercentrum. Skriv in din e-post och välj "Nyheter från Samverkan" och "Individuell patientöversikt".

Prenumerera på nyheter från RCC