Till regionspecifikt innehåll

Nivåstrukturering inom cancervården

RCC arbetar med att koncentrera komplicerade åtgärder vid ovanlig och svårbemästrad cancer till färre ställen, såväl regionalt som nationellt. På nationell nivå innebär det färre ställen i landet än sex. Regionalt betyder det att vård och behandling ges vid ett fåtal ställen per sjukvårdsregion.

Kirurger opererar

Avancerad diagnostik och behandling inom tio diagnosområden nationellt koncentrerade

Avancerad diagnostik och behandling inom tio diagnosområden är nationellt koncentrerade och fördelade över landets samtliga sju universitetssjukhus.

Nationellt koncentrerade vårduppdrag

Nationella vårdenheter där vårduppdragen ska utföras

Nationell högspecialiserad vård

RCC har sedan 2013 arbetat med att koncentrera komplicerade åtgärder vid ovanlig och svårbemästrad cancer till färre ställen. Riksdagen har beslutat att Socialstyrelsen från och med 2018 ska ansvara för processen att koncentrera högspecialiserad vård på nationell nivå.

Den 1 juli samma år avvecklades rikssjukvårdsarbetet och RCC arbetade under 2019-2020 tillsammans med Socialstyrelsen för att föra över arbetet med nationell nivåstrukturering och de nationella vårdenheterna inom cancerområdet till Socialstyrelsens arbete med nationell högspecialiserad vård (NHV)

Arbetsgång och aktuellt läge i arbetet med nationell högspecialiserad vård redovisas på Socialstyrelsens webbplats.

Nationell högspecialiserad vård, Socialstyrelsen

Nedanstående områden har överförts från RCC i samverkan till Socialstyrelsens arbete med NHV:

 • Viss vård av peniscancer
 • Kurativt syftande behandling av vulvacancer
 • Retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer
 • Isolerad Hyperterm Perfusion
 • Cytoreduktiv kirurgi kombinerad med varm cellgiftsbehandling i bukhålan för patienter med spridd cancer i bukhinnan
 • Matstrupscancer: Kirurgi i botande syfte vid definierade ovanliga tillstånd
 • Analcancer: Radiokemoterapi i botande syfte. Kirurgi i botande syfte.

Tidigare fattade beslut samt RCC i samverkans uppföljningsansvar gäller till dess att Socialstyrelsen fattat beslut och överfört vården i NHV.

RCC i samverkan beslutade 2021 att den nationella arbetsgruppen för nivåstrukturerings uppdrag nu är fullgjort och avslutat.

Synpunkter på bruttolista cancer från RCC i samverkan (pdf, nytt fönster)

Checklista nMDK

Nationell multidisciplinär konferens (nMDK) är en central del i cancervårdens nationella nivåstrukturering. Vid platsbesök och uppföljning av regionernas beslutade nationella vårdenheter har framkommit behovet av en enkel checklista inför, under och efter nMDK. En sådan har nu tagits fram och fastställts av RCC i samverkan.

Multidisciplinär konferens och checklista nMDK

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Nivåstrukturering i Mellansverige

Läs mer om arbetet med den sjukvårdsregionala nivåstruktureringen. Nedan kan du ta del av genomförandeplanen och lägesrapporten.

Nivåstrukturering i Mellansverige

Sjukvårdsregional arbetsfördelning

Koncentration av cancervård på regional nivå är en förutsättning för att koncentration av vård ska kunna genomföras även nationellt. 

Sjukvårdsregional nivåstrukturering av cancervård har genomförts inom de sex sjukvårdsregionerna på rekommendation av RCC i samverkan. Inom Södra sjukvårdsregionen har man beslutat om koncentration till Skånes universitetssjukvård inom sex områden:

 • Kirurgi i botande syfte vid bukspottkörtel- och periampullär cancer
 • Kirurgisk behandling av lever- och gallvägscancer
 • Kirurgisk behandling av viss njurcancer (partiella nefrektomier och avancerade tumörer)
 • Kirurgisk behandling av cancer i matstrupe  och magsäck
 • Cystektomi vid urinblåsecancer
 • Cytoreduktiv kirurgi vid misstänkt avancerad äggstockscancer

 

 

Nivåstrukturering i sydöstra sjukvårdsregionen

Här kan du läsa mer om RCC sydösts arbete med nivåstrukturering.

Handlingsplan nivåstrukturering 2021

Tidigare handlingsplaner:

Handlingsplan nivåstrukturering 2018
RCC Sydöst nivåstrukturering 2015-2017

Rapport om nivåstrukturering cancersjukdomar

RCC Sydöst har gett Karsten Offenbartl (docent i kirurgi vid Lunds Universitet och överläkare i Region Jönköpings län) i uppdrag att under ledning av RCC och Regionala samverkansnämnden och i samverkan med regionernas lokala sjukvårdshuvudmän genomföra en konsekvensanalys av de effekter den genomförda nivåstruktureringen haft på såväl övergripande som på lokal nivå i Sydöstra sjukvårdsregionens operations- och akutsjukvård.

Effekter på övrig sjukvård; från läns- och länsdelssjukhus till Universitetssjukhus i sydöstra sjukvårdsregionen

Nivåstrukturering i Västra sjukvårdsregionen

Arbetet med nivåstrukturering (arbetsfördelning) i Västra sjukvårdsregionern drivs i respektive regional vårdprocess. Nivåstrukturering är till stor del genomförd för samtliga cancerdiagnoser, till exempel vad gäller avancerad kirurgi, strålbehandling och stamcellstransplantationer inom hematologin. 

Rapport om regional arbetsfördelning

Läs mer i rapporten om regional arbetsfördelning i cancervården (2013) (pdf)

Läs mer om arbetsfördelning i den regionala utvecklingsplanen för cancervården.