Data i Individuell patientöversikt (IPÖ)

I Individuell patientöversikt (IPÖ) finns möjlighet för vårdverksamheten att få sammanställd statistik om den vård och de patienter som verksamheten har. Data kan användas bland annat som underlag för verksamhetsplanering, till uppföljning av behov och resurser, för att presentera resultat eller för att hitta patienter som kan vara aktuella för en klinisk studie.

Datauttag-fliken i IPÖ är uppbyggd av tre rapportfunktioner; Läkemedelsrapport, Patientrapport och Kontroll/validering.

  • I Läkemedelsrapporten kan du se din verksamhets registrerade cancerläkemedel. Du kan bland annat använda uppgifterna för att följa upp läkemedelsanvändningen på din klinik.
  • I Patientrapporten hittar du alla patienter som registrerats i din verksamhet– en bra funktion för att följa upp olika behandlingar och att tex hitta patienter som kan bli aktuella för en klinisk studie.
  • I Kontroll/validering ser du vilka patienters registreringar som behöver kontrolleras eller valideras, vilket minskar risken för felaktigt registrerade uppgifter, eller att uppgifter behöver kompletteras.

Nedan finns beskrivningar som ger dig ett stöd för hur de olika rapportfunktionerna kan användas. För att se bilderna större, klicka på bilden eller på länken under respektive bild.

Läkemedelsrapport

I standardläget i Läkemedelsrapporten (bild 1 nedan) listas varje enskild läkemedelsinsättning på en egen rad. Även om en patient har flera insättningar av samma eller andra läkemedel visas alltså insättningarna på egna rader.

Du kan frångå standardläget och anpassa vyn utifrån dina behov, genom att klicka på knappen Inställning. Där kan du välja vilka kolumner som ska visas. Du kan även ändra visningsläget så att varje patients samtliga läkemedelsinsättningar visas på en och samma rad, i stället för på flera.

Genom att klicka på knappen Urval får du upp urvalsrutan (bild 2 nedan). Där kan du filtrera på till exempel specifika läkemedel, insättningsdatum, status och duration. När du gjort dina filtreringsval stänger du urvalsrutan. Du får då upp ett nytt resultat baserat på dina val (bild 3 nedan). I övre högra hörnet ser du hur många filter som är valda.

Genom att välja Aggregerad statistik i vänstermenyn kan du visa sammanlagd statistik för ett eller flera läkemedel, till exempel antal registreringar under ett år.

Resultaten i Läkemedelrapporten kan du välja att ladda ner som ett Exceldokument.

Bild 1: Standardläge i Läkemedelsrapport
Bild 1: Standardläge i Läkemedelsrapport
Bild 2: Urvalsrutan i Läkemedelsrapport
Bild 2: Urvalsrutan i Läkemedelsrapport
Bild 3: Nytt resultat efter filtrering i Läkemedelsrapport
Bild 3: Nytt resultat efter filtrering i Läkemedelsrapport

 

Patientrapport

Patientrapportens urvalsmöjligheter skiljer sig åt beroende på vilken diagnos som är vald. I exempelbilderna nedan är bröstcancer vald.

Som standard är Patientlista vald i vänstermenyn. Då visas varje enskild patient på en egen rad tillsammans med samtliga uppgifter kopplade till patienten (bild 1 nedan). Väljer du Läkemedelslista i vänstermenyn visas i stället varje enskilt läkemedel på en egen rad.

I listan under rubriken Välj variabler som skall visas i tabellen kan du välja vilka kolumner/uppgifter som ska visas. I det här fallet visas personnummer, förnamn och efternamn (bild 1).

Genom att klicka på knappen Urval får du upp urvalsrutan (bild 2 nedan). Där kan du filtrera utifrån de patientuppgifter som finns registrerade för den diagnos du valt. För bröstcancer kan du filtrera på till exempel kirurgi, labprov, läkemedel och strålbehandling. De rödvita siffrorna indikerar under vilka flikar det finns filter valda och hur många. När du gjort dina filtreringsval stänger du urvalsrutan. Du får då upp ett nytt resultat baserat på dina val (bild 3 nedan). I övre högra hörnet ser du totalen för hur många filter som är valda.

Genom att välja Aggregerad statistik i vänstermenyn kan du visa sammanlagd statistik, till exempel antal registrerade patienter per diagnosår.

Resultaten i Patientrapporten kan du välja att ladda ner som ett Exceldokument.

Bild 1: Patientlista i Patientrapport
Bild 1: Patientlista i Patientrapport
Bild 2: Urvalsrutan i Patientrapport
Bild 2: Urvalsrutan i Patientrapport
Bild 3: Nytt resultat efter filtrering i Patientrapport
Bild 3: Nytt resultat efter filtrering i Patientrapport

 

Kontroll/validering

I den tredje rapportfunktionen, Kontroll/validering, ser du de registreringar (kopplade till din verksamhets patienter) som behöver kontrolleras eller korrigeras, på grund av att uppgifterna kan vara felaktigt registrerade.

I vänstermenyn ser du exempel på uppgifter som kan tyda på felaktig eller utebliven registrering och som kräver en kontroll, till exempel Avlidna patienter med pågående behandling och Patienter med samma läkemedel insatt flera gånger inom fem dagar (bilden nedan).

Bild: Exempel på felaktiga registreringar i Kontroll/validering
Bild: Exempel på felaktiga registreringar i Kontroll/validering