Nolans modell

När ett problemområde är identifierat och ska arbetas med behövs en modell för förändringsarbetet. En modell som ofta används vid förändringsarbete är Nolan´s förbättringsmodell. Modellen består av tre grundläggande frågor och en metod, PDSA-cykeln (Plan-Do-Study-Act), för att testa och utveckla förändringar.

Nolan (kopia).gif

Vad vill vi åstadkomma? 

Första frågan i modellen hjälper oss att fastställa målet med förbättringsarbetet. Ett tydligt och välformulerat mål hjälper till att fokusera förändringarna åt rätt håll. För att kunna sätta mål för den förbättring man vill åstadkomma behöver man veta hur utgångsläget, nuläget ser ut. Hur lång är till exempel väntetiden till nybesök? Hur många operationer stryks? Genom en kartläggning av nuläget med hjälp av fakta kan ett tydligt mål för förbättringsarbetet formuleras.

Tips: Använd verktyget paretodiagram när du arbetar med frågan.

Paretodiagram (pdf)

Hur vet vi att en förändring är en förbättring?

Ett tydligt mål är en förutsättning för nästa steg i förbättringsarbetet, tillika fråga två i Nolan´s model det vill säga hur man över tid ska mäta för att se effekterna av sina förändringar och avgöra om utfallet är det önskade. Låt målet styra vad som ska följas upp och använd en mätmetod som kan visa på om förändringen leder mot önskat utfall. Försök att hitta något som kan mätas ofta, dagligen eller veckovis. Det kommer att ha betydelse för hur snabbt effekterna av förändringsarbetet syns. I verktygslådan finns förslag på mätmetoder som är användbara både vid själva mättillfället samt vid presentation av mätresultatet.

Tips: Använd verktyget styrdiagram när du arbetar med frågan.

Styrdiagram (pdf)

Vilka förändringar kan leda till en förbättring? 

Fråga tre i Nolan´s modell handlar om idégenerering, att ta fram förslag på förändringar (idéer) som kan leda till en förbättring.

Viktigt är att man i denna fas inte hamnar i ett symtomfokuserat tänkande. Dvs att man tar fram lösningar som inte utgår från en ordentlig analys av problemet utan begränsar sig till försök att åtgärda dess mest uppenbara symtom. Med utgångspunkt från exemplet med att minska väntetiden för nybesök, så kan man exempelvis tro att lösningen på problemet med långa väntetider är att anställa fler doktorer och uppmana inremitterande att skriva mer adekvata remisser, när kanske grundorsakerna handlar mer om brister i klinikens egna schemaläggning och rutiner för remissbedömning.

Tips: Använd verktygen släktskapsdiagram, brainstorming eller fiskbensdiagram när du arbetar med frågan.

Släktskapsdiagram (pdf, nytt fönster)

Brainstorming (pdf, nytt fönster)

PDSA-cykeln

Bra förändringsidéer anses kännetecknas av två egenskaper: de har god potentiell effekt på problemet, och de är möjliga att genomföra i praktiken. Det avgörande testet för en idé kommer när man provar den i verkligheten. En lösningsidé som inte fungerar i praktiken löser inte problemet. PDSA-cykeln, integrerad i Nolan´s modell, är en metod som erbjuder en form för att prova förändringar, idéer i liten skala, utvärdera, reflektera och dra lärdom för att sedan modifiera och införa eller prova förändringen igen i större skala.

PDSA-cyklens fyra områden (Plan-Do-Study-Act) representerar var för sig olika faser, steg i förbättringsarbetet. Genom att följa cykeln kan förbättringsarbetet planeras (Plan), utföras (Do) och därefter studeras (Study). När sedan variationer och eventuella problem noteras går det att agera (Act) för att motverka dem.

PDSA-cykeln (pdf, nytt fönster)