Vårdprocesser – patientens resa genom vården

Processarbete är ett nytt sätt att förstå och skapa värde för sjukvårdens viktigaste intressenter – patienterna. Det är deras behov och vägar genom vården som står i fokus i varje process. Målet är att skapa en sammanhållen och jämlik vård – från utredning och behandling, till rehabilitering och palliativ vård.

Foto: Peter Johansson.En process kan antingen vara inriktad på en diagnos, till exempel lungcancer, eller på ett område, till exempel tidig upptäckt eller screening. De senare kallas stödprocesser. Oavsett om man utgår från en diagnos eller ett område, så är målet att skapa ett sammanhållet erbjudande utifrån patientens behov.

Den som får en cancersjukdom kan möta många olika människor på sin resa genom vården - från allmänläkare och sjuksköterskor till onkologer, radiologer, psykologer och sjukgymnaster. Processarbetet sträcker sig över både organisations- och specialistgränser för att underlätta patientens resa och för att skapa en säker, effektiv och jämlik vård som utgår från gemensamma medicinska riktlinjer. Regionalt cancercentrum väst driver i dagsläget 27 patientprocesser.

Drivs av regionala vårdprocessgrupper

Det regionala utvecklingsarbetet i vårdprocesserna drivs av regionala vårdprocessgrupper. I grupperna sitter lokalt ansvariga läkare från olika medicinska områden från de olika sjukhusen eller primärvården, samt en patientrepresentant och ordförande i den regionala omvårdnadsgruppen (sjuksköterska). I vårdprocessgruppernas uppdrag ingår bland annat att utveckla regionala medicinska riktlinjer och att ansvara för arbetet med kvalitetsregister. 

Leds av regionala processägare

Arbetet leds av en eller flera regionala processägare som är framstående specialistläkare inom den aktuella cancerformen. Oftast är de kliniskt verksamma och många bedriver även forskning. Processägarna verkar i nätverk på sjukhusen och är deltidsanställda vid RCC Väst för att leda och samordna arbetet i vårdprocessgrupperna. Till sin hjälp har de stödteam med medarbetare från RCC Väst, som består av utvecklingsledare, statistiker, registeradministratörer och systemutvecklare. Ofta är de regionala processägarna även engagerade i det nationella kvalitetsregisterarbetet och framtagning av nationella vårdprogram och standardiserade vårdförlopp. 

Se en lista över alla regionala processägare.

Viktigt att patienter och närstående medverkar

Processarbetet ska att inte bara optimera enskilda delar i en vårdprocess, utan även se till helheten. En viktig del är att utveckla vården utifrån patienternas behov, vilket kräver att de inkluderas i utvecklingsarbetet. Många av processerna arbetar aktivt med att involvera patienter och närstående, till exempel genom Upplevelseböcker som delas ut i vården, eller genom att ha patientrepresentanter i vårdprogramgrupperna.
Läs mer om patient- och närståendemedverkan