Rapport från ombudsmötet januari 2016 – hela patienten hela vägen

Den 22 januari träffades ett 40-tal klinikombud för årligt möte. Nyheter presenterades, undervisning och information gavs, men framförallt gavs tillfälle till grupparbeten där ombuden hade tillfälle att inspireras och lära av varandra.

Vårdprogrammet godkänt

Sedan förra ombudsträffen har vårdprogrammet blivit godkänt i Västra Götalandsregionen och Region Halland (se det regionala vårdprogrammet här). Den svåra utmaningen är att få det som vårdprogrammet kräver att bli verklighet ute i kliniken. Ombuden har en viktig roll att fylla, men flera har fått konstatera att det sällan finns tid och tillfällen att föra ut nyheterna till medarbetare och chefer. 

Fertilitetsbevarande åtgärder

Vårdprogrammet slår fast att alla cancerpatienter i fertil ålder som får behandling som kan sätta ned fertiliteten ska erbjudas kontakt med fertilitetscentrum på Sahlgrenska. Detta fungerar troligen enligt ombuden redan idag - men vi vet inte säkert (läs mer i det regionala vårdprogrammet).

Cancerrehabilitering

Ett dokument med kliniska exempel delades ut. Uppmaningen blev att ombuden med detta dokument bör diskutera på den egna kliniken vilka rutiner som finns för cancerrehabilitering. Det krävs struktur och ordning för att patientens behov ska bli tillgodosedda. Alla enheter behöver se över teamfunktionen! Hur samverkar fysioterapeut, dietist, kurator, arbetsterapeut eller psykolog med läkare och kontaktsjuksköterska? På vårdavdelningen finns ofta struktur – men hur fungerar teamsamverkan kring cancerrehabilitering i öppenvård?

Långtidsuppföljning

Marianne Jarfelt, barnonkolog, berättade om uppföljning av barn som botats från sin cancer, men som senare i livet behöver insatser på grund av sena biverkningar av behandlingen. Ombuden lärde sig mycket om risken för sena effekter, och kommenterade att liknande mottagningsverksamhet antagligen behövs även för vuxna botade cancerpatienter med långt förväntat kvarvarande liv. 

Patientmedverkan

Processen har länge fokuserat vikten av nära samverkan mellan cancervården och patientföreträdare. Anna Pihlström, kvalitetssamordnare på Sahlgrenska, redogjorde för metoder och resultat av ett projekt på hematologen, Sahlgrenska. Ombuden fick många tips som säkert går att använda på flera enheter i regionen.

Smärtskattning

För att det ska bli verkligt bra smärtbehandling behövs bra smärtskattning och goda rutiner för dokumentation. Ombuden uppmanades verka för det på hemmaplan, och ett exempel på rutin presenterades.

Koordinator och kontaktsjuksköterska

Kontaktsjuksköterskor finns på nästan alla enheter där cancerpatienter behandlas. Årets mätning (se dokument här) visar glädjande nog detta. Men många enheter når inte riktigt ända fram, och därför blir uppmaningen till ombuden att analysera vilka patienter som inte erbjuds kontaktsjuksköterska – var finns haken, varför fungerar det inte till 80% eller mer. Flera betonade också att det är angeläget att samtala lokalt om kontaktsjuksköterskans situation, och uppdragets innehåll och kvalitet. Detta skulle säkert lämpa sig för en utvärdering i nära samarbete med patientföreträdare!

Standardiserade vårdförlopp drar nu igång med full kraft. Frida Smith, RCC-väst, påminde om att kontaktsjuksköterska och koordinator kan vara samma person, men att det är viktigt att skilja på funktionerna! Koordinatorn har som uppdrag att få logistik och administration att löpa snabbt och smidigt. Kontaktsjuksköterskan däremot har som uppdrag att vara patientens stöd under vårdperioden. Det stödet innefattar så mycket mer än logistik och tempo: trygghet, information, närståendestöd, symtomlindring mm och kräver hög sjuksköterskekompetens!

Koordinatorn är alltså vårdens stödperson och kontaktsjuksköterskan patientens, men båda ingår i samma team och ska samverka och komplettera varandra!

Tid för nästa möte

Efter ännu ett intensivt och lärorikt ombudsmöte skiljdes alla åt för att på hemmaplan fortsätta att verka för bättre cancervård. Nästa träff blir den 2 december 2016.

/Gunnar Eckerdal, regional processägare